Now showing items 425-444 of 579

 • Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů 

  Vlček, Dalibor
  Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny ...
 • Technika kompresorů pro chladicí zařízení 

  Perejda, Michal
  Práca je venovaná problematike kompresorov pre techniku chladenia so zameraním na priemyselné chladenie veľkých a stredných výkonov. Čitateľ získa základný prehľad o konštrukcii, pracovnom cykle, tlakových a teplotných ...
 • Technologická studie výroby rotačního dílu 

  Toman, Lukáš
  V úvodu bakalářské práce se teoretická část zabývá základním principem obrábění. Součást frézovací trn 40 × 27 ČSN 24 1440 je posouzena na techno-logičnost konstrukce. Roční výroba součásti činí 17 000 ks. Hlavní náplní ...
 • Technologie a metody dokončování rovinných ploch 

  Hanzlík, Václav
  Tato práce je zaměřena na technologie dokončování rovinných ploch, jsou zde popsány jednotlivé metody a zhodnocení těchto metod na výslednou jakost povrchu, včetně jejich výhod a nevýhod pro použití ve strojírenské praxi. ...
 • Technologie a metody výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch 

  Londa, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje některé z konvenčních a nekonvenčních metod výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch. Zabývá se jejich popisem, nástroji, stroji a využitím. Také obsahuje srovnání všech metod z hlediska ...
 • Technologie dělení materiálu rozbrušováním 

  Jermolajev, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá obecnou identifikací technologie dělení materiálu rozbrušováním, dále popisuje rozbrušovací nástroje a definuje základní technologické parametry rozbrušovacího procesu s ohledem na příslušné ...
 • Technologie dokončování ozubených kol ševingováním 

  Kratochvil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií dokončování ozubených kol ševingováním. Práce zahrnuje popis metody, základního výpočet, stroje, a také stručný popis dalších dokončovacích metod. V závěru práce je uvedeno celkové ...
 • Technologie obrábění pomocí laseru 

  Kroupa, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na současné možnosti obrábění pomocí laseru. V první části jsou popsány základní principy vzniku laserové-ho paprsku, možnosti obrábění různých materiálů, využití v praxi. Jsou představeny ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dostálová, Markéta
  V této bakalářské práci vypracované na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ je uvedeno základní rozdělení jednotlivých druhů závitů a jejich označení. Dále jsou popsány jednotlivé druhy výroby vnějších závitů třískovým ...
 • Technologie obrábění vnitřních závitů 

  Šproch, Daniel
  Tato práce je zaměřena na výrobu vnitřních závitů metodami třískového obrábění. Úkolem je uvést a popsat nejpoužívanější závity a nejběžnější metody jejich výroby. Úvod je zaměřen na popis a rozbor jednotlivých druhů závitů, ...
 • Technologie ohýbání s tahovou silou 

  Kužela, Josef
  Předloţená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inţenýrství se zabývá technologií ohýbání v kombinaci s tahovou silou. V práci je na základě literární studie vytvořen přehled a popis principu technologie ...
 • Technologie pro energetické využití biomasy 

  Záviška, Radek
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše technologií energetického využití biomasy. V úvodní části se práce zabývá definováním biomasy a způsoby jejího produkování včetně strojů určených k produkci a přepravě. Hlavní ...
 • Technologie smykového tlačení 

  Povalač, Tomáš
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřena na technologii smykového tlačení. Na základě studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika tlačení, technologie ...
 • Technologie vrtání 

  Vejtasa, Vladimír
  První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je ...
 • Technologie vrtání ve střediscích údržby malých firem 

  Huňáček, František
  V úvodní části této práce je popsána základní charakteristika technologie vrtání, přehled nástrojů pro vrtání, popis částí a úhlů šroubovitého vrtáku. V další části se práce zabývá popisem různých vrtacích technologií, ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Technologie výroby krytu 

  Smejkal, Marek
  MAREK SMEJKAL: Technologie výroby krytu. Bakalářská práce kombinovaného studia, bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ. Obor strojní inženýrství. 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok 2010/2011. FSI VUT Brno, květen 2011, ...
 • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

  Přikryl, Zdeněk
  Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...
 • Technologie výroby součástek solárních panelů 

  Midrla, Zdeněk
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby součástek solárních panelů v sériové výrobě s počtem 9 000 ks za rok. Součástí práce je rozbor konstrukce všech součástek na zařízení odlučovač vzduchu. Pro vybrané představitele ...
 • Technologie výroby víka pro klimatizaci 

  Doležal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá plošným tvářením, se zaměřením na základní práci tažení, jako je lemování. Cílem práce je návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka klimatizace ze zadaného plechu. Byl proveden experiment k ...