Now showing items 470-489 of 579

 • Udržitelné energetické zdroje 

  Doležal, Jan
  Tato bakalářská práce se je rešerší zabývající se udržitelnými zdroji energie. Vyjmenovává a charakterizuje jednotlivé zdroje a přibližuje jejich principy fungování. V poslední části hodnotí jejich dosavadní využívání v ...
 • Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství 

  Večeřa, Petr
  Předkládaná práce popisuje některé body, ve kterých základní všeobecný normativní systém práva zasahuje do problematiky materiálového inženýrství. Nosnou částí práce je otázka právních odpovědností, ve kterých dominuje ...
 • Určení směru zdroje zvuku z vícekanálového audiosignálu 

  Sumtsov, Artem
  Cílem této práce bylo provedení rešerše vhodných metod pro určování směru zdroje zvuku a následné jejich zpracování. Tato práce popisuje postupně čtyři metody určení zpoždění signálů z jednotlivých kanálů. Každá z popsaných ...
 • Určování dohlednosti na letištích v České republice 

  Smetka, Adam
  Tato práce se zabývá dohledností a jejím rozdělením podle meteorologického slovníku. Pojednává o vývoji systémů dráhové dohlednosti na letištích v České republice, popisuje systémy měření dráhové dohlednosti MITRAS, MIDAS ...
 • Užití plazmonických struktur pro zvýšení účinnosti fotovoltaických zařízení 

  Hrtoň, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o absorpčních a rozptylových vlastnostech periodicky uspořádaných zlatých a stříbrných nanokuliček. Pomocí numerických simulací a analytických výpočtů bylo zjištěno rozložení elektromagnetického ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Barák, Michal
  Podstatou této bakalářské práce je literární rešerše na téma Úloha lidí v systému managementu kvality. Na základě odborné literatury a internetových odkazů zobrazuji současnou úlohu lidského faktoru jak ve výrobní oblasti, ...
 • Únavová analýza a životnost ocelových konstrukcí 

  Dostál, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení únavové analýzy a následně životnosti ocelových konstrukcí ze strojírenského a stavebního hlediska. Teoretická část obsahuje popis vlivu cyklické únavy na ocelové konstrukce, popis ...
 • Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020 

  Kuběna, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na únavové vlastnosti tvářené hliníkové slitiny EN-AW 7020. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím hliníkových slitin a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V experimentální ...
 • Únavové vlastnosti vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností pruţinové oceli 54SiCr6 po aplikaci únavového zatěţování. Jejím cílem je dokumentovat strukturu a určit statické a zejména únavové charakteristiky materiálu.
 • Valivá ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů 

  Knotek, Jiří
  Tato práce se zabývá valivými ložisky a jejich uplatněním v konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru. Práce je rozdělena do několika celků. První se zabývá samotnými valivými ložisky. Tato kapitola poskytuje základy z ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Velká soustružnická centra 

  Nábělková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá velkými soustružnickými centry. První část práce je tvořena rešerší, kde jsou rozdělena a popsána velká soustružnická centra. U jednotlivých obráběcích center jsou uvedeny možnosti jejich ...
 • Velkoplošné sálavé otopné systémy 

  Tajbrová, Lenka
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat souhrn velkoplošných sálavých otopných soustav a prvků používaných v těchto soustavách. Dalším cílem práce bylo jejich konstrukční řešení a vhodnost použití. Nakonec bylo provedeno ...
 • Verzovaní souborů a projektů 

  Jindra, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou verzování souborů a projektů. V první části popisuje historické i současné systémy sloužící k tomuto účelu a porovnává je mezi sebou. Ve druhé je navržen nový systém, který by ...
 • Větrání budov řízené na základě koncentrace škodlivin ve vzduchu 

  Černík, Václav
  Tato bakalářská práce řeší různé způsoby řízení větrání budov, zejména se zaměřením na řízení větrání na základě obsahu škodliviny v ovzduší. V první části jsou uvedeny některé pojmy z oblasti větrání a popis některých ...
 • Větrná elektrárna 

  Graboń, Marek
  Obsah této práci zkoumá větrné elektrárny na území České republiky, které jsou jedním z kontroverznějších zelených zdrojů. Obnovitelné zdroje energie zažívají v posledních letech boom a často se stávají živě diskutovaným ...
 • Vizualizace proudění 

  Vavrla, Zdenek
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, ...
 • Vírový prstenec 

  Zaremba, Matouš
  Cílem práce je navrhnout zařízení na tvorbu vírových prstenců. V práci se zabývám konstrukčním řešením zařízení, výrobou a experimentálním ověřením funkčnosti pomocí několik experimentů s vírovými kroužky. V práci je ...
 • Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů 

  Osička, Luděk
  Byla vypracována rešerše vlastností magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů. Byly popsány feromagnetismus a feroelektřina a požadavky na materiály, ve kterých tyto vlastnosti mohou existovat zároveň v ...
 • Vliv Al a Al-Si vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Niklové superslitiny se převážně používají pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou vystaveny extrémně agresivnímu prostředí za vysokých teplot za spolupůsobení únavových a creepových procesů, ...