Now showing items 479-498 of 579

 • Valivá ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů 

  Knotek, Jiří
  Tato práce se zabývá valivými ložisky a jejich uplatněním v konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru. Práce je rozdělena do několika celků. První se zabývá samotnými valivými ložisky. Tato kapitola poskytuje základy z ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Velká soustružnická centra 

  Nábělková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá velkými soustružnickými centry. První část práce je tvořena rešerší, kde jsou rozdělena a popsána velká soustružnická centra. U jednotlivých obráběcích center jsou uvedeny možnosti jejich ...
 • Velkoplošné sálavé otopné systémy 

  Tajbrová, Lenka
  Cílem bakalářské práce bylo zpracovat souhrn velkoplošných sálavých otopných soustav a prvků používaných v těchto soustavách. Dalším cílem práce bylo jejich konstrukční řešení a vhodnost použití. Nakonec bylo provedeno ...
 • Verzovaní souborů a projektů 

  Jindra, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou verzování souborů a projektů. V první části popisuje historické i současné systémy sloužící k tomuto účelu a porovnává je mezi sebou. Ve druhé je navržen nový systém, který by ...
 • Větrání budov řízené na základě koncentrace škodlivin ve vzduchu 

  Černík, Václav
  Tato bakalářská práce řeší různé způsoby řízení větrání budov, zejména se zaměřením na řízení větrání na základě obsahu škodliviny v ovzduší. V první části jsou uvedeny některé pojmy z oblasti větrání a popis některých ...
 • Větrná elektrárna 

  Graboń, Marek
  Obsah této práci zkoumá větrné elektrárny na území České republiky, které jsou jedním z kontroverznějších zelených zdrojů. Obnovitelné zdroje energie zažívají v posledních letech boom a často se stávají živě diskutovaným ...
 • Vizualizace proudění 

  Vavrla, Zdenek
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, ...
 • Vírový prstenec 

  Zaremba, Matouš
  Cílem práce je navrhnout zařízení na tvorbu vírových prstenců. V práci se zabývám konstrukčním řešením zařízení, výrobou a experimentálním ověřením funkčnosti pomocí několik experimentů s vírovými kroužky. V práci je ...
 • Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů 

  Osička, Luděk
  Byla vypracována rešerše vlastností magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů. Byly popsány feromagnetismus a feroelektřina a požadavky na materiály, ve kterých tyto vlastnosti mohou existovat zároveň v ...
 • Vliv Al a Al-Si vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Niklové superslitiny se převážně používají pro vysokoteplotní aplikace v energetickém a leteckém průmyslu. Jsou vystaveny extrémně agresivnímu prostředí za vysokých teplot za spolupůsobení únavových a creepových procesů, ...
 • Vliv opotřebení trysky plazmového hořáku u technologie PBM na nově vzniklý povrch 

  Mudra, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na metody tepelného dělení materiálu, jejich stručný popis a porovnání. Podrobněji je rozebráno plazmové řezání a vliv provozních parametrů na kvalitu řezu a životnost spotřebních dílu. V ...
 • Vliv orientace na výkonnost solárních systémů 

  Daněk, Tomáš
  Práce objasňuje vliv orientace a sklonu na výkonnost solárního kolektoru. V první části je uvedeno, jak vzniká sluneční energie a kolik se jí dostane na Zemi a v jaké formě ji jsme schopni zachytit. V druhé části se práce ...
 • Vliv parametrů svařování (U, I)na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli 

  Bardoň, Václav
  Zabýval jsem se metodou svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranném inertním nebo aktivním plynu MIG/MAG. Nejprve jsou popsány síly působící na kapku kovu, v další části se tato práce věnuje základnímu ...
 • Vliv polohy a velikosti perforace bubínku na přenosovou funkci ucha 

  Straka, Martin
  Předložená práce se zabývá vlivem perforace bubínku na přenosovou funkci lidského ucha s ohledem na její velikost, polohu a případnou chirurgickou nápravu (myringoplastiku). Je provedena rešeršní studie odpovídající na ...
 • Vliv povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce 

  Okurka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce. V úvodu této práce je vysvětleno, proč se povrchové úpravy používají a jaké jsou současné nároky na rozvoj výrobních technologií. Dále ...
 • Vliv turbulence v bezoblačném prostoru a vulkanického popela na letový provoz 

  Puchar, Vladimír
  Bakalářská práce zpracovává problémy týkající se turbulence v bezoblačném prostoru a vliv vulkanického popela na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro pilota dopravních letadel. Téma turbulence v ...
 • Vliv zeměpisné polohy na výkonnost solárních systémů 

  Kuljovský, Martin
  Prudké zdražování a blížící se vyčerpání fosilních paliv vede ke stále většímu zájmu o obnovitelné zdroje. Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejlukrativnějších náhrad mezi obnovitelnými zdroji, a to sluneční energií. ...
 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná ohřevem 

  Prokop, Tomáš
  Slévárenská výroba produkuje největší množství nebezpečných odpadů, které mají negativní dopad na životní prostředí a pracovní podmínky ve slévárnách. Slévárenští odborníci zkoušejí nové metody výroby formovacích směsí s ...