Now showing items 555-574 of 579

 • Zakázkový firemní informační systém 

  Kojecký, Jan
  Práce se věnuje vývoji zakázkového firemního informačního systému pro poskytovatele internetu. Informační systém sestává ze dvou hlavních modulů – modulu uživatelů, který spravuje všechna potřebná data odběratelů a modulu ...
 • Zařízení a pracoviště pro měření výkonu motoru 

  Matajsz, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současných zařízení a pracovišť pro měření výkonových parametrů spalovacích motorů. Hlavní důraz je kladen na rozčlenění jednotlivých zařízení pro měření výkonu podle jejich funkčního ...
 • Zařízení pro kalibraci snímačů malých rychlostí proudění 

  Řezníček, Ondřej
  Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá rozdělením metod měření rychlostí proudění, z nichž podrobně popisuje mechanické anemometry a termoanemometry. Dále je provedena rešerše metod kalibrace zmíněných zařízení, na ...
 • Zařízení pro měření geometrie kol 

  Kliš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zařízením pro měření geometrie kol. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny základní parametry geometrie podvozku vozidla. Následně jsou popsána jednotlivá zařízení pro měření geometrie ...
 • Zavedení typového výcviku pod FTO 

  Chromek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je podrobně rozebrat postup pro získání statusu TRTO. Jsou uvedeny jednotlivé kroky od poţadavků nutných k získání Osvědčení a udrţení aţ po okolnosti za kterých zaniká. Dále je popsán samotný ...
 • Základní kurz svařování metodou 135 

  Dolejský, Tomáš
  TOMÁŠ DOLEJSKÝ: Základní kurz svařování metodou 135. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie předkládá návrh pro teoretickou i praktickou část základního kurzu svařování meto-dou 135, ...
 • Základnová stanice GSM 

  Smrž, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora.
 • Základy kvadratických těles 

  Ivičič, Vojtěch
  Cílem práce je popsat základy kvadratických těles. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na aritmetiku celých čísel a polynomů. V hlavní části se zabýváme pojmem kvadratického tělesa, celým algebraickým číslům tohoto tělesa, ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Gráf, Radomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie (2303R002) předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotoveného zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0 (16MnCr5). ...
 • Zásobníky nástrojů a vřetena CNC strojů s automatickou výměnou nástrojů 

  Stoupenec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástroje v CNC stroji. V první části práce jsou popsány typy zásobníků na nástroje a základní principy výměny nástroje. Další část se zabývá jednotlivými typy vřeten. ...
 • Zbytková napjatost ve stěně tepny - rešerše 

  Lerch, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zbytkovým napětím vyskytujícím se ve stěně tepny a to jeho výpočtem a rešerší o dosavadních postupech při modelování stěnu tepny zahrnující zbytkové napětí a o výpočtu zbytkového napětí ve ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Galas, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena, jejichž hmotnost nepřesáhne 5 000 kg. Práce obsahuje písemnou, a praktickou část. Písemná část práce se zabývá výpočtem hlavních ...
 • Zelené obráběcí stroje 

  Harapát, Jan
  Tato práce se zabývá energetickou analýzou a hledáním možností úspory energie u současných obráběcích strojů. Je v ní zmíněno základní rozdělení obráběcích strojů, popisuje a analyzuje jednotlivé metody energy harvesting ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti humanoidních robotů 

  Fabián, Petr
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace humanoidních robotů ve světě. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Největší důraz byl kladen na jejich historický vývoj, současné ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Havelková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis biomasy a jejího využití jako obnovitelného zdroje energie. V textu je blíže popsána produkce biomasy a také přehled technologií používaných k jejímu zpracování a využití, které ...
 • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

  Poljak, Peter
  Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...
 • Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích 

  Novotný, Jan
  Tato práce má za cíl získání informací v oblasti nazývanou Energy Harvesting a jejich následným srovnáním. Tato technologie se zabývá procesem získávání volné energie a její následné přeměny na energii elektrickou. Důvodem ...
 • Zkoušení hydraulických soustav letadel 

  Suk, Filip
  Závěrečná práce s názvem „Zkoušení hydraulických systémů letadel“ pojednává o problematice spojené se zkoušením jednotlivých komponent a také celých hydraulických systémů. V první části práce jsou uvedeny požadavky předpisů, ...
 • Zkoušení leteckých proudových motorů 

  Trusík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou základních části. První část práce se zabývá popisem leteckých úřadů a agentur, činností proudového motoru, zkušebním zařízením a popisem zkoušek. Druhá část je věnována aplikací ...
 • Zkouška mikrokompresního vzorku: numerická analýza 

  Petráčková, Klára
  Stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev používaných např. v elektrotechnice není vzhledem k nezbytnému náročnému přístrojovému vybavení a komplikované interpretaci výsledků testů snadné. Předložená bakalářská práce ...