• Regálový zakladač přepravek 

  Provazník, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukce regálového zakladače přepravek. Hlavním cílem práce jsou návrhy jednotlivých součástí zakladače, výpočet vybraných součástí mechanizmu a výkresová dokumentace. Tato práce ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Mengyan, Tomáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá popisom vzniku samo organizovaných vrstiev oxidu hlinitého, technológiou výroby týchto vrstiev a rozvádza možnosti tejto technológie smerom ku príprave oxidačne odolných vrstiev pre ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti humanoidních robotů 

  Fabián, Petr
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace humanoidních robotů ve světě. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Největší důraz byl kladen na jejich historický vývoj, současné ...
 • Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku 

  Baňka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem závěsného dopravníku. Obsahuje funkční výpočty pro jednodráhový řetězový dopravník, uvádí způsoby řešení pohonů, konstrukční řešení jednotlivých částí dopravníku a rešerši ...
 • Výroba membrán pomocí anizotropního leptání křemíku 

  Balajka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá přípravou membrán z oxidu křemičitého (SiO2) na křemíkovém (Si) substrátu pomocí anizotropního leptání křemíku. Masky pro anizotropní leptání křemíku byly vytvořeny pomocí elektronové litografie ...
 • Možnosti vytápění rodinného domu 

  Řezníček, Jan
  S rostoucím zájmem o úsporu nákladů a životního prostředí se snažíme využívat nových trendů v zateplování budov a jejich vytápění. Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s problematikou a možnostmi vytápění těchto objektů ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Vlastnosti moderních magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů 

  Osička, Luděk
  Byla vypracována rešerše vlastností magnetoelektrických a multiferoických keramických materiálů. Byly popsány feromagnetismus a feroelektřina a požadavky na materiály, ve kterých tyto vlastnosti mohou existovat zároveň v ...
 • Využití moderních technologií při výrobě lopatek rybářských návnad 

  Barcuch, Jakub
  Cílem této práce je návrh řady lopatek pro rybářské návnady ve 3D parametrickém CAD systému Autodesk Inventor 2010 a jejich výroba s využitím aditivní technologie Rapid Prototyping. Pro výrobu master modelů lopatek bude ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Fojtíková, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o využití obnovitelných zdrojů energie. Přibližuje pojem solární energie, funkci fotovoltaických článků a fotovoltaické panely. Seznámí nás blíže se solární elektrárnou v Syrovicích a s ...
 • Současné trendy ve zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů 

  Svoboda, Radim
  Tato bakalářská práce obsahuje historii a způsoby přeplňování vznětových a zážehových motorů. V kapitolách jsou stručně rozepsány výhody a nevýhody vybraných metod, konstrukční řešení a nejčastější použití v praxi. Poslední ...
 • Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých 

  Doktorová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy vícerozměrné interpolace. V první části je studován problém interpolace nad rovinou. Dále je uvedeno zobecnění Lagrangeovy interpolace pro případ více neurčitých. Diskutujeme zde ...
 • Postavení jaderné energetiky v Evropské unii - historie a současnost 

  Koryčanský, Roman
  Práce se zabývá rozvojem a současným postavením jaderné energetiky v Evropě. V první části práce je věnována legislativnímu pozadí v rámci evropské unie – smlouva EURATOM. Dále popisuje historii evropských společností ...
 • Diagramy tvařitelnosti a jejich využití v praxi 

  Smrž, Peter
  Práca obsahuje prehľad štyroch typov diagramov tvárniteľnosti medzi, ktoré patria diagramy Keeler-Goodwinowho typu, diagramy medzného stupňa pretvorenia, diagramy medznej plastičnosti a procesné mapy. Sú v nej podrobne ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění RD 

  Panáček, Jaromír
  Bakalářská práce obsahuje průřez návrhu tepelného čerpadla pro rodinný dům.První část práce obsahuje seznámení se základními typy tepelných čerpadel a jejich použití v daných podmínkách. V druhé části následuje popis ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Paseka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh úsporných opatření a snížení plýtvání v průmyslovém podniku. V první části je zpracován obecný přehled metodiky štíhlé výroby a nástrojů, které pomáhají zvýšit produktivitu, kvalitu a ...
 • Soustavy řízení vrtulníků 

  Pukl, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zkoumající situaci v oblasti soustav řízení vrtulníku. První část se týká cyklického a kolektivního řízení. Druhá část zahrnuje směrové řízení a kompenzaci točivého momentu. ...
 • Chůze jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou využití principu energy harvestingu pro generování elektrické energie z lidské chůze. Je provedeno vlastní měření zrychlení na různých částech lidského těla během chůze, na jehož základě ...
 • Výroba žacího kotouče křovinořezu 

  Hanáček, Jakub
  Projekt předkládá návrh technologie výroby součásti žací kotouč křovinořezu z ocelového plechu 12050 o tloušťce 2 mm a sériovostí výroby 120 000 kusů ročně. Z navržených variant výroby byla stanovena jako nejvýhodnější ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Mank, Slavomír
  Táto práca sa zaoberá spôsobmi upínania nástrojov vo frézovacích strojoch. Je v nej obsiahnuté základné rozdelenie nástrojových upínačov a sú v nej popísané možné spôsoby upínania nástrojových upínačov vo vretene obrábacieho ...