Now showing items 1-20 of 575

 • Převodovky automobilů 

  Glatter, Willi
  Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Havelková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis biomasy a jejího využití jako obnovitelného zdroje energie. V textu je blíže popsána produkce biomasy a také přehled technologií používaných k jejímu zpracování a využití, které ...
 • Rekonstrukce osobního automobilu 

  Kacálek, Jaroslav
  V úvodu práce jsou stručně vystiženy základní informace o rekonstruovaném voze, důvody zakoupení a rekonstrukce tohoto vozu. V prvé kapitole jsou důvody rekonstrukce související se stavem vozidla popsány blíže. V následujících ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

  Šulc, David
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu, vycházející ze zadaných parametrů. Tato práce se zabývá výpočtem hlavních částí dopravníku, návrhem rozměrů a pevností ...
 • Družicové navigační systémy a směry jejich vývoje ve světě 

  Liberda, Jiří
  Druhy GNSS ve světě. Použití GNSS v letectví. Možnosti využití GNSS ve společnosti.
 • Depozice kovových nanočástic z roztoku a výzkum jejich optických vlastností 

  Ligmajer, Filip
  Tato práce se zabývá kovovými nanočásticemi, jejich depozicí na křemíkový povrch a výzkumem jejich optických vlastností. Je ukázáno, že v~důsledku modifikace koloidních roztoků zlatých nanočástic fluorovodíkovou nebo ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Rygl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu obráběcího stroje. V první části jsou popsány základní typy otočných stolů, jednotlivé přístupy při konstrukci pohonu a možnosti použití moderních komponent pro ...
 • Stroj pro obnovu vodorovného značení na komunikacích 

  Malchárek, Martin
  Cílem práce bylo navrhnout stroj pro odstraňování vodorovného značení na komunikacích. Bakalářská práce obsahuje rešeršní část s výběrem podobných strojů na trhu. Dále se zaměřuje na návrh vlastního zařízení. Snahou bylo ...
 • Pomocný pohon silničních HPV 

  Novák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis moderních trendů v oblasti pomocných po-honů silničních vozidel poháněných lidskou silou. Zabývá se jejich základní konstrukcí, nej-důležitějšími součástmi, možností rekuperace a ...
 • Šetření leteckých nehod 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť vyšetrovanie leteckých nehôd a navrhnúť zlepšenie systému ohlasovania udalostí. Práca obsahuje časti o nehodovosti, oznamovaní udalostí a vyšetrovaní nehôd. Samotná práca sa opiera o ...
 • Tvorba nanostruktur pomocí fokusovaného iontového svazku 

  Bartoš, Radko
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou obrábění iontovým svazkem. Jsou představeny přístroje, které se pro tuto metodu používají, a možnosti různých druhů nastavení počátečních podmínek, které mají za následek odlišný ...
 • Aretace posuvného zastřešení bazénu 

  Sedláček, Jan
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá rešerší současných možností zakrytí a zastřešení bazénů. Detailněji se dále zabývá nejrozšířenějším typem zastřešení bazénu, posuvným zastřešením. Je proveden rozbor efektivnosti ...
 • Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví 

  Motyčka, Ivo
  Tématem této bakalářské práce jsou speciální pístové pohonné jednotky v letectví. V první části je nastíněna historie vývoje pístových pohonných jednotek a princip činnosti pístových pohonných jednotek. Dále je prostor ...
 • Lidský faktor v leteckém provozu 

  Dostál, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá nehodami způsobenými typickým selháním lidského faktoru. Z vybraných leteckých nehod jsou vyzdviženy chyby způsobené letovou posádkou, jejich návaznost, vzrůst, hlavní příčina a vznik letecké ...
 • Určování dohlednosti na letištích v České republice 

  Smetka, Adam
  Tato práce se zabývá dohledností a jejím rozdělením podle meteorologického slovníku. Pojednává o vývoji systémů dráhové dohlednosti na letištích v České republice, popisuje systémy měření dráhové dohlednosti MITRAS, MIDAS ...
 • Vytvoření nové letové příručky pro letoun "Pulsar" (OM-XYP) 

  Bertok, Tibor
  Cieľom bakalárskej práce je zhotovenie novej letovej príručky pre lietadlo Pulsar (OM-XYP). Úvodné časti práce popisujú lietadlo Pulsar ako z legislatívnej tak z technickej stránky a sú uvedené dôvody tvorby novej letovej ...
 • Vliv turbulence v bezoblačném prostoru a vulkanického popela na letový provoz 

  Puchar, Vladimír
  Bakalářská práce zpracovává problémy týkající se turbulence v bezoblačném prostoru a vliv vulkanického popela na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro pilota dopravních letadel. Téma turbulence v ...
 • Přistávací zařízení ultralehkých letounů a jejich zatížení 

  Talanda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technickým řešením a zatížením přistávacích zařízení ultralehkých letounů. Jsou v ní vyloženy požadavky kladené na přistávací zařízení, základní uspořádání a konstrukční řešení přistávacích ...
 • Šnekový dopravník 

  Bláha, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhovým výpočtem a konstrukčním řešením vodorovného šnekového dopravníku pro vápenný hydrát, práce je rozdělena do části výkresové a textové, provedl jsem návrh pohonu, vyřešil uložení ...
 • Konstrukce řízení ultralehkých letounů 

  Marek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá soustavou řízení ultralehkého kluzáku D-14. Na základě rešerše používaných konstrukčních řešení na ULL je navrženo vlastní konstrukční provedení jednotlivých prvků a uzlů. Dále je v souladu ...