Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...
 • Zpětné získávání tepla v TZB 

  Hrabová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stokového výměníku pro zpětné získávání tepla. Pro správný návrh a optimalizaci je potřeba použít tři základní metody: diagnostiku, tepelně bilanční výpočty a modelování. Ve 2D softwaru ...
 • Středisko volného času Kostka 

  Křenková, Romana
  Tématem diplomové práce je novostavba školního zařízení Střediska volného času Kostka. SVČ je samostatně stojící objekt na mírně svažitém pozemku, se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není podsklepen. SVČ se nachází vedle ...
 • Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko 

  Bosák, Martin
  Obsahem práce je architektonická studie dočasného ubytování migrantů a nalezení vhodné lokality na území města Brna. Výběr pozemku vhodný pro výstavbu musí splňovat nejen technické požadavky, ale také brát ohledy na citlivý ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum železobetonové prefabrikované haly v areálu Fatra Chropyně. Teoretická část práce obsahuje popis použitých diagnostických metod. Praktická část posuzuje materiálové ...
 • Optimalizace provozu stávající ČOV 

  Ondráček, Martin
  Práce je zaměřena na optimalizaci provozu na čistírnách odpadních vod s ohledem na zlepšení sledovaných parametrů na odtoku z ČOV. Je zpracován přehled možností optimalizace objektů na čistírnách odpadních vod. V druhé ...
 • Stavebně-fyzikální posouzení střešní konstrukce 

  Konopík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním konstrukčních řešení provádění tepelných izolací plochých střech z hlediska tepelné techniky. Poukazuje na možná konstrukční řešení z hlediska umístění tepelných izolací v ploché ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Kulich, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly Massag v Bílovci 

  Carbol, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Bílovci. V této práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zabývá dopravní situací v okolí stavby a dojezdovými vzdálenostmi. ...
 • Objekt pro průmyslovou výrobu 

  Malý, Jan
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce dvoulodního objektu pro průmyslovou výrobu. Šířka boční lodi je 15 metrů a šířka hlavní lodi je 35 metrů. Délka průmyslového objektu je 90 metrů. Výška ...
 • Sledování melitelnosti slínkových minerálů 

  Červinková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá vlivem třech různých technologických procesů mletí na vlastnostech čistých slínkových minerálů. Cílem je synteticky připravit čisté slínkové minerály a sledovat vliv délky mlecího procesu a vliv ...
 • Proudění vzduchu v uzavřeném prostoru budovy 

  Jůza, Štěpán
  Diplomová práce s názvem „Proudění vzduchu v uzavřeném prostoru“ v teoretické části řeší proudění vzduchu. Definují se zde základní druhy proudění, mezi něž patří i proudění v prostoru. Dále práce řeší metody pro popis ...
 • Dynamická analýza mostních konstrukcí 

  Prokš, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou zavěšené ocelové lávky pro pěší. Byla studována dynamická odezva kmitání konstrukce na zatížení, vyvolané pohybem chodců. Odezva konstrukce na toto zatížení překročila dovolené ...
 • Vyhodnocení povodňové situace na vybrané části toku 

  Štěpánová, Markéta
  Práce se zabývá vyhodnocením povodňové situace na úseku řeky Svitavy v Brně, za tří průtoků Q5, Q20 a Q100, a následně poskytuje návrh možné protipovodňové ochrany. Stávající situace je zhodnocena pomocí hydraulických ...
 • Návrh zavěšené lávky pro pěší 

  Uher, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší přes řeku Svratku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Pro další zpracování byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Tvoří ji dva pylony, které ...
 • Penzion 

  Vlčková, Bára
  Tato diplomová práce je projekt novostavby pětipodlažního, částečně podsklepeného penzionu v Opavě. Tento penzion bude využíván pro účely ubytování, stravování a rekreace. Ubytovací kapacita penzionu je 21 osob. V suterénu ...
 • Lávka pro pěší a cyklisty ve městě Zvolen 

  Hric, Fedor
  Diplomová práca sa zaoberá drevenou konštrukciou lávky pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v meste Zvolen a to vo variantnom usporiadaní. V prvej variante je lávka navrhnutá ako prostý oblúkový nosník z lepeného ...
 • Velká příležitost pro městský zámek 

  Vyhlídalová, Lucie
  Architektonická studie se zabývá obnovou a novým využitím zámku Hrušovany nad Jevišovkou, který je v současnosti prázdný a chátrá. V objektu zámku jsou plánovány kulturně společenské, výstavní a reprezentativní prostory. ...
 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Mateřská škola 

  Přibyl, Jan
  Předmětem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Pacově. Objekt je navržen dvoupodlažní se stěnovým systémem z keramických dutinových tvarovek a stropní konstrukcí z předpjatých stropních ...

Zobrazit další