Now showing items 21-40 of 4096

 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici 

  Rozumek, Jakub
  Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap objektu SO- 01 Bytový dům, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní ...
 • Stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové 

  Řihák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové. Projekt obsahuje veškeré náležitosti stavebně technologického projektu, které lze použít pro realizaci projektu v praxi. Místo ...
 • Administrative building with low energy footprint 

  Slepánek, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku administrativních budov. V práci je pojednáno o tom zda-li i administrativní budova může být úsporná a mít co nejmenší dopad na životní prostředí, šetrnou spotřebou elektrické ...
 • Vinařství 

  Trachtulcová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je novostavba vinařství umístěná v obci Polešovice ve Zlínském kraji. Objekt vinařství obsahuje část výrobní, ubytovací, společenskou a administrativní. Objekt je samostatně stojící se dvěma ...
 • Domov důchodců 

  Řimnáč, Radek
  Tato diplomová práce je zpracovaný formou projektové dokumentace obsahující veškeré náležitosti dle platných předpisů. Navržený domov důchodců se nachází mezi obcemi Lomnička u Tišnova a Šerkovice. Objekt je čtyřpodlažní. ...
 • Konstrukce předpjatého pásu 

  Sedlářová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je navržení lávky pro pěší přes údolí. Nejprve došlo ke srovnání tří variant lávek, ze kterých byla vybrána varianta předpjatého betonového pásu. Hlavní náplní této práce je pak návrh této konstrukce, ...
 • Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 

  Sklenářová, Hana
  Práce se zaměřuje na Evropskou unii a fondy EU. Popis strukturální politiky a její historii, se zaměřením na strukturální fondy a fond soudržnosti. Dále je pozornost soustředěna na Evropské dotace získané z ROP jihovýchod. ...
 • Lávka pro pěší 

  Trávníček, Jakub
  Náplní této diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce dřevěné lávky pro pěší a cyklisty přes vodní plochu. Lávka je situována do oblasti města Jihlava. Pro návrh konstrukce je použito lepené lamelové dřevo a ocelové ...
 • Administrativní budova s komerčními provozy, Šumperk 

  Urban, Kamil
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci čtyř-podlažní administrativní budovy se dvěma komerčními provozy v prvním nadzemním podlaží. Budova je nepodsklepená, ...
 • Vlastivědná mapa malého územního celku 

  Karlíková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou mapového obsahu vybraných historických a současných kartografických děl, zobrazujících území Blovicka a tvorbou vlastivědné mapy této oblasti. V teoretické části je, kromě základů kartografie ...
 • GIS obce Dolní Újezd. 

  Klusoňová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS), které jsou v současné době běžnými nástroji pro výkon státní správy a samosprávy. Teoretická část je zaměřena na bližší charakteristiku těchto systému ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření cykloturistického geografického informačního systému (GIS) severní části Znojemské vinařské stezky. Hlavním cílem je GIS, který informuje především o parametrech trasy a ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu zadané části lokality Jedovnice 

  Klusák, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). Přidělená data byla zpracována, aktualizována, sjednocena a následně na jejich základě vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500. Zájmová oblast se ...
 • Dostavba duchovního centra v lokalitě Brno, Lesná 

  Makyča, Marek
  Diplomová práce se zabývá dostavbou Duchovního centra v Brně – Lesné. Je zde velká účast na bohoslužbách a tak vznikla potřeba přistavit kostel s kapacitou pro 400 věřících. Objekt duchovního centra se nachází v blízkosti ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Kadlecová, Sylva
  Zadáním diplomové práce je urbanistický návrh nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči, která protéká středovou částí města, a stává její součástí. Vnitřní město i povodí řeky je vklíněno do údolí, které je tvořeno skalnatým terénem. ...
 • Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno 

  Mainclová, Kateřina
  Urbanistická studie diplomová práce řeší efektivnější využití areálu brněnského výstaviště v dlouhodobějším časovém horizontu. Přirozené hranice areálu v údolní nivě tvoří na severovýchodě ulice Hlinky se Žlutým kopcem, z ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Kejdová, Veronika
  Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed. Území je vymezeno ze severu ulicí Zderadovou, v západní části se nachází ulice Masná, z jižní strany území uzavírá ulice Hladíkova a z východu nábřeží řeky ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Klimek, Jiří
  Kritické zhodnocení stavu nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči s návrhy nejpřínosnějších nápravných opatření. Především zprůchodnění obou břehů v přímé návaznosti na tok v co největší možné délce. Dále návrh nové nábřežní čtvrti ...
 • GPS měření na polygonu Tetčice 

  Darmopilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá etapovým měřením na polygonu Tetčice za účelem potvrzení geologické aktivity způsobené geologickým zlomem, který prochází středem obce. V rámci práce byla zaměřena v létě roku 2013 třetí etapa ...
 • Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu 

  Čička, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu digitálneho modelu terénu. Cieľom je zoznámiť sa s problematikou teórie modelovania terénu od samotného zberu dát až po vytvorenie digitálneho modelu terénu záujmového územia. Výsledkom ...