Now showing items 61-80 of 4096

 • Základní škola 

  Králíková, Zuzana
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby základní školy pro první stupeň. Budova je situována v městě Letohrad v Pardubickém kraji. V návrhu školního zařízení je sportovní sál pro žáky i pro možné využití veřejností. ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Trutnov hl.n 

  Král, Vladimír
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Trutnov hlavní nádraží z hlediska vyhovění stávajícího provozu a především s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bylo tedy nutné navrhnout ...
 • Návrh mostu na dálnici D1 (Jánovce - Jabloňov) 

  Kopřiva, Jan
  Cílem práce je navrhnout most přes údolí na dálnici D1. Délka nosné konstrukce je 170m. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým nosníkem o 4 polích. Délka polí je 36+48+48+36m. Konstrukce je vyšetřena v provozních stádiích ...
 • Objekt občanské vybavenosti s byty - stavebně technologický projekt 

  Grunt, Michal
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt Objektu občanské vybavenosti s byty v Brně. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, jež spoluutváří podrobný popis jednotlivých pracovních činností a ...
 • Stavebně technologický projekt železobetonové haly 

  Gajdoš, Filip
  Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy stavby administrativní a výrobní haly v Holešově. Podrobněji se zabývám technologickými předpisy pro zemní a základové práce. Dále také ...
 • Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod 

  Glombová, Pavla
  Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit ...
 • Zařízení vzduchotechniky a kvalita vzduchu v budovách 

  Frühauf, Patrik
  Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémy vzduchotechniky a kvalitou interního mikroklimatu budov. Práce se stručně zabývá jednotlivými složkami formulujícími vnitřní mikroklima. Podrobněji je pak zaměřena na problematiku ...
 • Tribuna atletického stadionu ve Zlíně 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby tribuny a sportovního zázemí atletického stadionu ve Zlíně. Projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a ...
 • Rozhledna Vršek nad Zlínem 

  Hanáčík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce vyhlídkové věže. Věž je vysoká 37,45 m s půdorysem ve tvaru pravidelného osmiúhelníku. Objekt se nachází na území města Zlína. Projekt je předběžně vypracován ...
 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • Stavebně technologický projekt lékárny v areálu FN Olomouc 

  Homolová, Sandra
  Předmětem mé diplomové práce je technologie provedení budovy lékárny v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zabývám se zejména založením objektu na vrtaných pilotách a monolitickými konstrukcemi. Práce obsahuje technické ...
 • Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt 

  Honzík, Roman
  Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Hrdinová, Denisa
  Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu výstavby bytových domů. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů ekonomické efektivnost a uvedení jejich ukazatelů, ...
 • Mateřská škola v Hradci Králové 

  Hovorková, Kamila
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v mírném terénu. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 967/1, st. p.č. 2354, st. p.č. 1553/1 v Hradci Králové. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Mateřská škola je určena pro ...
 • Polyfunkční dům Brno Mlýnská 

  Hrubý, Libor
  Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v Brně na ulici Mlýnská. Záměrem je využití a zkulturnění lukrativního pozemku rohové parcely, která doposud není nijak využívána. Stavba má čtyři nadzemní podlaží a jedno ...
 • Polyfunkční dům 

  Hradil, Michal
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace provádění stavby polyfunkčního domu. Objekt je samostatně stojící, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je železobetonový ...
 • Optimalizace spotřeb energie v administrativní budově 

  Horká, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je optimalizace spotřeb energií v novostavbě výškové administrativní budovy Vienna Point II v Brně. Experimentální část práce je věnována určení skutečných spotřeb tepla v zimním období a ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce 

  Hons, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu, který tvoří 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. V práci jsou řešeny dvě různé desky a to deska nad 1.NP a deska nad 3.NP, ...
 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologická příprava výstavby 

  Rokašová, Petra
  Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro stavbu domu s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích.Tato práce zahrnuje technickou zprávu, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu ...
 • Obchodní galerie 

  Richtrová, Pavla
  Cílem práce byl návrh dvou řešení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie. Pro obě varianty byl proveden návrh geometrie a posouzení všech dílců konstrukce. Pro podrobné zpracování detailů a výkresové dokumentace byla ...