Now showing items 1-11 of 11

 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá hydroekologickým monitoringem a revitalizací vodního toku Syrovinka v okrese Hodonín. V rámci hydroekologického monitoringu byl zhodnocen hydromorfologický stav vodního toku, což je součást hodnocení ...
 • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

  Řídký, Vojtěch
  Tato práce popisuje hydroekologický monitoring drobného vodního toku Stanůvka v Jihomoravském kraji. Hydroekologický monitoring byl proveden podle uznávané metodiky ministerstva životního prostředí České republiky. V práci ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

  Királ, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...
 • Modelování hydraulické účinnosti vícekomorových septiků 

  Hradilová, Iva
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálního vnitřního uspořádání vícekomorového septiku za použití v práci popsané konduktivní metody. Přináší podrobný popis a výsledky měření, zahrnující testování ...
 • Návrh infiltračních zařízení pro samostatné objekty v k.ú. Horní Jelení 

  Kališ, Vladislav
  V této práci jsem se snažil o návrh a posouzení možnosti zasakování dešťových vod pro samostatné budovy. Dále jsem provedl terénní zkoušky za účelem zjištění vsakovacích poměrů. V kapitolách jsem popsal způsob návrhu a ...
 • Návrh malé vodní nádrže na drobném vodním toku 

  Pojsl, Václav
  Diplomová práce je zpracována formou studie malé vodní nádrže. Jedná se o nádrž s homogenní hrází se sdruženým bezpečnostním objektem. Technický návrh řešení nádrže vychází z normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“. Vodní ...
 • Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V ...
 • Odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod se zaměřením na objemově nejvýraznější položku – kalové hospodářství. Odvodňování kalů pomocí kalových polí je stále zavrhováno projektanty zejména ...
 • Simulace proudění vody v jímce 

  Šrámková, Dagmar
  Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí a to části rešerše a části příloh. V první literární části je popsána problematika dnešního způsobu čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti odpadních vod. ...
 • Specifika hydroekologického monitoringu na malých vodních tocích a jeho vylepšení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní diplomové ...
 • Závlaha vyčištěnými odpadními vodami 

  Kohut, Rafael
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...