Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana obce Račice před extravilánovou vodou 

    Hyžák, Aleš
    Diplomová práce se zabývá problematikou extravilánových vod v povodích a jejich nepříznivým dopadem na intravilán obcí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich jsou popsány možnosti technických zásahů do povodí, ...