Now showing items 1-9 of 9

 • Dynamická analýza koleje 

  Kulich, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Mojžíšek, Dominik
  Diplomová práce se zabývá popisem soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje. Následně jsou vytvořeny modely metodou konečných prvků simulující průjezd nápravy vozidla. Cílem práce je sestavení ...
 • Dynamická analýza mostních konstrukcí 

  Prokš, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou zavěšené ocelové lávky pro pěší. Byla studována dynamická odezva kmitání konstrukce na zatížení, vyvolané pohybem chodců. Odezva konstrukce na toto zatížení překročila dovolené ...
 • Dynamická analýza válcových komínů stojících za sebou 

  Harazim, Petr
  Diplomová práce se zabývá odezvou ocelové konstrukce komína na zatížení větrem. V souladu s dostupnou výkresovou dokumentací byl sestaven podrobný výpočtový model s využitím metody konečných prvků. Nově realizovaná kolona ...
 • Dynamické analýza štíhlé mostní konstrukce s ohledem na působení větru 

  Prokop, Filip
  Tato práce je zaměřena na problematiku dynamických účinků s ohledem na působení větru na štíhlou mostní konstrukci, konkrétně variantou přemostění řeky visutou lávkou pro pěší a cyklisty. Pozornost je věnována na nalezení ...
 • Interakce konstrukce ocelové nádrže a kapaliny při seizmické události 

  Plášil, Pavel
  Sestavení metodou konečných prvků prostorového výpočtového modelu konstrukce nádrže s kapalinou s využitím programového systému ANSYS. Řešení vlastního kmitání nádrže s i bez účinků kapaliny. Aplikace Eulerova a Lagrangeova ...
 • Posouzení mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Součková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje statické a dynamické analýze ocelové obloukové lávky pro pěší. V programu ANSYS 12.1 byl vytvořen výpočtový model konstrukce a následně na něj byla provedena statická a modální analýza. Na základě ...
 • Statické a dynamické posouzení konstrukce vyhlídkové věže 

  Valíček, Jan
  Tato práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou vyhlídkové věže. Jedná se o dřevěnou rozhledu v obci Bohdaneč. Pro dynamickou analýzu byl vytvořen podrobný výpočtový model v programu ANSYS. Statická analýza byla ...
 • Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce. 

  Sychrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce v programovém systému RFEM. Dopravní prostředek představuje v této práci běžné dopravní letadlo a konstrukci reprezentuje kontejnment ...