Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza vlivu relativní výšky pravoúhlého přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku 

  Knéblová, Michaela
  Diplomová práce pojednává o vlivu relativní výšky přelivu pravoúhlého průřezu se širokou korunou na součinitel průtoku. Na základě měření úrovně hladiny před přelivem při různých průtocích i výškách přelivu P, byly stanoveny ...
 • Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny 

  Komorová, Magdaléna
  Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu na toku Lomná v km 1,9 

  Hrabovský, Michal
  Diplomová práce se zabývá posouzením odolnosti stávajícího balvanitého skluzu na vodním toku Lomná v ř. km 1,9. Balvanitý skluz se nachází v intravilánu obce Jablunkov. Posouzení odolnosti je nově provedeno na základě ...
 • Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy 

  Neuvirt, Petr
  V rámci této diplomové práce byla představena ve zkratce uvažovaná přehrada Nové Heřminovy se základními parametry hráze. Uvedeny jsou požadavky na spodní výpusti a odběrná zařízení. Provedena byla analýza použitých uzávěrů ...
 • Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy 

  Kostelecký, Jiří
  Práce se zabývá možnostmi numerického modelování přepadu u vybraných typů nouzových přelivů a prověřuje je v konkrétních lokalitách. Stanovení kapacit vybraných přelivů je v práci uskutečněno pomocí několika metod: výpočtem ...
 • Numerický model proudění vody v horní nádrži Nové Mlýny 

  Winkler, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřená na pochopení problematiky zanášení nádrží s návazností na povodňové epizody. Pro vytvoření numerického modelu bylo potřeba zajistit data o morfologii koryta, zrnitostním složení dna a hydrologické ...
 • Opatření pro zvýšení transformační schopnosti inundačního území Svitavy v úseku Holásky – Chrlice 

  Havran, David
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití levého inundačního území Svitavy pro účely transformace povodňové vlny PV100 ve Svitavě. Zájmové území se nachází na území městských částí Holásky a Chrlice. Pro simulaci ...
 • Ověření empirických vztahů pro výpočet hydraulické vodivosti 

  Barenčík, Ladislav
  Hlavním cílem diplomové práce je ověřit a porovnat empirické vztahy (Hazen, Slichter, Terzaghi, Beyer, Zauerbrej, Krüger, Kozeny, Zunker, Zamarin, USBR, Pavčič) na výpočet hydraulické vodivosti, které jsou většinou publikovány ...
 • Porovnání opatření navrhovaných v úseku Brantice–Kostelec na řece Opavě 

  Korálová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá porovnáním proudění ovlivněného navrhovanými opatřeními na řece Opavě v úseku Brantice–Kostelec se stávajícím stavem. Pro posouzení proudění bylo využito výsledků z dvourozměrného numerického ...
 • Stanovení záplavového území na řece Kyjovce v km 71 až km 74 

  Kašpar, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o posouzení stávajícího stavu vodního toku Kyjovka a o návrhu vhodných opatření na ochranu území. Řešený úsek začíná v říčním kilometru 71,338 a končí v říčním kilometru 74,443. V řešené oblasti ...
 • Studie řešení protipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu Vsetínské Bečvy 

  Böhm, Petr
  Práce se zabývá studií protipovodňových opatření obce Janová (okres Vsetín). Na základě současné geometrie toku a hydrologických dat byl vytvořen model proudění vody ve Vsetínské Bečvě na území obce pomocí programu HEC-RAS ...
 • Tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení ovlivněný šířkou koryta 

  Zmítko, Jakub
  Diplomová práce řeší, propagaci šířky přelivu (koryta) na kapacitu přelivu. Míra ovlivnění je analyzována laboratorním měřením na modelech s šířkou přelivu (koryta) od 0,02 m po šířku 0,50 m. Jsou analyzovány různé přepadové ...
 • Tenkostěnný pravoúhlý přeliv s přítokovou šachtou 

  Šváb, Jiří
  Diplomová práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část (vlastní měření). Obsahem literární rešerše je popis přepadu přes tenkostěnný pravoúhlý přeliv. V praktické části je popsán model, měřicí přístroje a ...
 • Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku 

  Jinek, Josef
  Práce pojednává o vlivu drsnosti povrchu stěny dna na součinitel výtoku při volném výtoku u ostrohranného kruhového otvoru ve dně. Ověřuje, uceluje a rozšiřuje znalosti v problematice výtoku otvorem. Součinitel výtoku autor ...
 • Vliv zrnitosti krycí vrstvy na hydraulickou drsnost dna 

  Roháčová, Denisa
  Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pojednáno o hydraulické drsnosti, je popsán rychlostní profil v případě hydraulicky drsného povrchu a proces třídění zrn v krycí vrstvě. ...
 • Zanášení nádrže VD Nové Heřminovy 

  Kammermayer, Jan
  Diplomová práce se zabývá zanášením vodní nádrže Nové Heřminovy. Popisuje návrh umělého transportu a vyhodnocuje jeho účinnost. Pro stanovení průtoku splavenin do nádrže uvádí použití částečně kalibrovaného jednorozměrného ...
 • Zanášení vývarů dnovými splaveninami 

  Galeta, Martin
  Diplomová práce se zabývá stanovením postupu pro posouzení zanášení (dnovými splaveninami) a vymílání (usazenin) půdorysně přímých zahloubených i nezahloubených vývarů obdélníkového příčného průřezu při vzniku vzdutého ...
 • Zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou 

  Major, Jakub
  Diplomová práce pojednává o zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou. Z měření úrovní hladin před a za přelivem při různých průtokových stavech a různých výškách přelivu, byly stanoveny hodnoty součinitele ...