Poslední příspěvky

 • Studium katodoluminiscence polysilanových kompozitů 

  Neděla, David
  Pro katodoluminiscenční měření byly připraveny vzorky s tenkou vrstvou poly[methyl(fenyl)silylenu]. U těchto vzorků byla sledována závislost katodoluminiscence na teplotě. Byla měřena spektra emitovaného světla u vzorku ...
 • Interakce hyaluronanu s hydrofobními soluty 

  Slezáková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hydrofobními interakcemi nativního hyalorunanu s vybranými soluty. Na základě literárních rešerší byly vybrány fluorescenční sondy a fluoreskující biologicky aktivní látky, které se využívají právě ...
 • Identifikace bakterií mléčného kvašení v tvrdých sýrech s využitím amplifikačních metod 

  Herzogová, Jitka
  Diplomová práce byla zaměřena na identifikaci bakterií mléčného kvašení druhu Lactococcus lactis a poddruhů Lactococcus lactis ssp. lactis a Lactococcus lactis ssp. cremoris pomocí druhově a subdruhově specifické polymerázové ...
 • Stanovení vybraných fytofarmak a jejich metabolitů v odpadních vodách 

  Nevědělová, Klára
  Práce bude zaměřena na identifikaci a stanovení vybraných fytofarmak a produktů jejich transformace pomocí separačních a spektrometrických metod dostupných v rámcí ÚCHTOŽP.
 • Studium polymorfie a optimalizace krystalizace farmaceuticky aktivních látek 

  Novák, David
  Aktivní farmaceutické substance (APIs) jsou velmi často pacientovi podávány v pevném stavu jako součást předepsané lékové formy (tablety, kapsle atd.). Pochopení a kontrola chemie substancí pevného stavu je proto důležitým ...
 • Nové sorpční gely pro užití v technice difúzních gradientů v tenkých filmech 

  Trávníčková, Jana
  Technika difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) je jednoduchá prekoncetrační metoda pro stanovení labilních kovových iontů in situ ve vodných systémech. Použitím techniky DGT lze zabránit kontaminaci vzorků během samotného ...
 • Testování komerčních přípravků do odlučovačů tuků 

  Vlčková, Bohumila
  Diplomová práce byla zaměřena na testování pěti komerčních přípravků do odlučovačů tuků. Provedená studie měla dokázat, že v přípravcích jsou přítomny mikroorganismy, které produkují lipolytické enzymy, popř. v nich je i ...
 • Charakterizace mikroorganismů v jogurtech a probiotických výrobcích 

  Kocourková, Hana
  Zvýšená konzumace fermentovaných mléčných výrobků v posledních letech vede k zavádění nových výrobků na trh. Funkční a probiotické produkty jsou v dnešní době také hojně rozšířeny. Cílem diplomové práce bylo posoudit ...
 • Vypracování a zavedení metodiky na stanovení osových proteinů 

  Hruzík, Ondřej
  Osový protein agrekanu má významný podíl na správnou funkci kloubní chrupavky. Jeho nedostatek nebo strukturální porušení může být příčinou její nedostatečné funkce. Pro studium produkce agrekanu byla použita kultura ...
 • Vápenato-hlinité hydráty - laboratorní příprava a charakterizace 

  Koplík, Jan
  Vápenato-hlinité fáze jsou důležitou součástí portlandského i hlinitanového cementu. Při jejich hydrataci vznikají různé vápenato-hlinité hydráty. Jejich vznik závisí na podmínkách hydratace.V diplomové práci proto byla ...
 • Vysokohodnotné betony na bázi druhotných surovin 

  Sáček, Josef
  Tato práce je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností a strukturu vysokohodnotných betonů (High performance concrete, HPC) na bázi portlandského cementu. Důraz je kladen na možnost náhrady ekonomicky nákladných ...
 • Latexy modifikované cementové materiály 

  Vinter, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním mechanických vlastností a struktury připravených latexy modifikovaných cementových materiálů, což jsou cementové kompozity anorganického pojiva (portlandského cementu) a příslušného ...
 • Zvyšování odolnosti MDF kompozitů proti působení vody 

  Másilko, Jiří
  Obsahem diplomové práce je studium odolnosti vůči vlhkosti macro-defect-free (MDF) cementu založeného na bázi kalcium-aluminátového cementu a polyvinylalkoholu jako polymeru. MDF cementy jsou perspektivní materiály, které ...
 • Fosfátová pojiva 

  Kalina, Lukáš
  Práce se zabývá přípravou a studiem kompozitů na bázi polyfosfátů. Hlinito-fosfátová pojiva poskytují v rámci anorganických pojiv některé neobvyklé vlastnosti jako je například vysoká žárovzdornost. Přídavkem chromu v ...
 • Příprava historických geopolymerů 

  Šrámková, Eva
  Diplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato ...
 • Vztah pevnosti a charakteru povrchové úpravy keramických materiálů leptáním a žíháním 

  Vladyka, Petr
  Obsahem diplomové práce je studium vlivu tepelného žíhání za různých teplot a odlišných časech žíhání na povrchovou strukturu oxidové keramiky na bázi Al2O3 a za současného sledování její pórovitosti.
 • Sledování vývoje pevnosti mezifáze sklo-keramika při její chemické modifikaci 

  Nowak, Petr
  Obsahem diplomové práce je studium oxidové mezifáze keramického kompozitu v závislosti na množství prekurzoru, který se používá u sol – gel metody k nanášení tenké vrstvy oxidu titaničitého na korundový povrch.
 • Vliv mineralizátorů na šířku intervalu slinování a fázové transformace v soustavě Li2O-Al2O3-SiO2 

  Kalinová, Helena
  V této práci je popsána metodika přípravy prekurzoru pro syntézu lithné keramiky na bázi spodumenu sol-gel metodou. Prekurzor byl připravený homogenizací výchozích složek (tosil, Al(NO3)39H2O, LiCl) v roztoku a gelací solu ...
 • Fluorescence huminových kyselin 3D excitačně emisní metodou. 

  Mlčoch, Tomáš
  Cílem této práce bylo změřit a popsat EEM spektra IHSS standardů huminových kyselin, půdních či lignitických huminových nebo fulvinových kyselin a humátů různého původu. Popsat odlišnosti v jejich fluorescenčních spektrech ...
 • Barvení bavlny reaktivními barvivy. 

  Březinová, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se bude měnit odstín vybarvení při změně složení barvící lázně. K barvení bavlny bylo použito reaktivní barvivo Bezaktiv rot S-B. Barvení bylo provedeno v laboratorních podmínkách, ...

Zobrazit další