Now showing items 1-20 of 155

 • Ab-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíku 

  Šárfy, Pavlína
  Práce je věnována studiu elektronové struktury nitridů niklu o složení NiN, Ni2N, Ni3N a Ni4N. Získané výsledky jsou využity pro předpověď nejstabilnějších struktur pro každé složení. Celková energie a elektronová struktura ...
 • Agregační reakce chitosanu využitelné při úpravě pitné vody. 

  Leskovjanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá úpravou povrchových vod s obsahem huminových látek. Nejpoužívanější metodou úpravy povrchové vody je koagulace s následnou separací vzniklých agregátů. V tomto případě byla při koagulaci sledována ...
 • Analýza alkylderivátů rtuti v biotických matricích. 

  Tuhovčáková, Lenka
  Pro stanovení alkyderivátů rtuti bude využita zejména plynová chromatografie. Součástí diplomové práce bude vypracování metody pro jejich stanovení, kvantifikaci, vypracování standardního operačního postupu a také validace ...
 • Analýza rozkladu roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem 

  Totová, Ivana
  Tato diplomová práce prezentuje úvodní výsledky výzkumu zaměřeného na aplikaci diafragmového výboje ve vodných roztocích obsahujících huminové látky. Elektrické výboje ve vodě produkují různé reaktivní částice jako jsou ...
 • Antimikrobiální účinky extraktů ze stévie cukrové 

  Mlatečková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium antimikrobiálních účinků extraktů a macerátů ze sušené stévie cukerné (Stevia rebaudiana Bertoni). V teoretické části jsou shrnuty základní informace o rostlině stévii cukerné, ...
 • Antioxidační účinky huminových kyselin 

  Bakajová, Barbora
  Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že ...
 • Aplikace termochromních látek v polymerních materiálech 

  Slánská, Petra
  V textilním průmyslu je v dnešní době veliká konkurence. Každá novinka může znamenat velký zisk. Tato diplomová práce se bude zabývat aplikací termochromních přísad (látka reagující na teplotu změnou své barvy) do polymerní ...
 • Aromaticky aktivní látky různých druhů čokolády 

  Glouzarová, Markéta
  Tato diplomová práce se věnuje problematice těkavých aromaticky aktivních látek v čokoládě, které přímo souvisejí se vznikem čokoládového aroma. Organoleptické vlastnosti čokolády (především aroma a chuť) totiž oceňuje ...
 • Barvení bavlny reaktivními barvivy. 

  Březinová, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se bude měnit odstín vybarvení při změně složení barvící lázně. K barvení bavlny bylo použito reaktivní barvivo Bezaktiv rot S-B. Barvení bylo provedeno v laboratorních podmínkách, ...
 • Benzen v benzinech z hlediska ochrany zdraví 

  Bílková, Karolina
  Benzen je vysoce toxická sloučenina, která má karcinogenní i mutagenní účinky. Důsledkem těchto účinků je výrazné omezení jeho používání a jeho nízké hygienické limity v pracovním i životním prostředí. Cílem diplomové práce ...
 • Biodegradace organických látek aplikací termofilní kultury 

  Piechová, Jana
  Cílem práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových materiálů (pěn a folií) v glukosovém mediu a biodegadability syrovátky pomocí směsné aerobní termofilní bakteriální kultury rodů Bacillus a Thermus. ...
 • Charakterizace mikroorganismů v jogurtech a probiotických výrobcích 

  Kocourková, Hana
  Zvýšená konzumace fermentovaných mléčných výrobků v posledních letech vede k zavádění nových výrobků na trh. Funkční a probiotické produkty jsou v dnešní době také hojně rozšířeny. Cílem diplomové práce bylo posoudit ...
 • Charakterizace sladkých proteinů thaumatinů kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií 

  Jedličková, Lenka
  V této diplomové práci jsem se zabývala vývojem separační metody LC-MS pro stanovení thaumatinů. Dále jsem se zabývala izolací a stanovením thaumatinu v modelovém potravinovém vzorku.
 • Chování huminových kyselin ve vodných roztocích 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá chováním huminových kyselin ve vodných roztocích a to především jejich disociací a rozpustností. Disociace huminových kyselin byla studovaná jejich částečným rozpuštěním ve vodě a v roztocích solí o ...
 • Difúze v huminových gelech s inkorporovanými kovovými ionty 

  Krpatová, Lenka
  Hlavním tématem této diplomové práce je studium difúze huminových gelů s inkorporovanou mědí. Huminový gel byl připraven srážením humátu sodného s 5 M chloridem měďnatým. Nejdříve bylo třeba najít vhodné extrakční činidlo, ...
 • Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů 

  Kulilová, Pavlína
  Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové ...
 • Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod 

  Hellingerová, Lucie
  Pomocí dostupných testů ekotoxicity bude provedeno hodnocení kalů z odlišných čistíren odpadních vod. Hodnocení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Na základě těchto hodnot budou kaly zařazeny do tříd ...
 • Ekotoxikologické hodnocení vybraných monomerů pomocí testů toxicity 

  Šotolová, Ludmila
  Pomocí testů ekotoxicity budou hodnoceny účinky vybraných monomerů, případně aditiv polymerů na životní prostředí. Za tímto účelem budou použity dva alternativní testy toxicity: Thamnotoxkit F TM na testovacím organizmu ...
 • Eliminace akrylamidu v potravinách 

  Macháčková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vlivem enzymu L-asparaginázy a vlivem anorganických solí (NaCl, CaCl2, NaHCO3 a NH4HCO3) na eliminaci obsahu akrylamidu v potravinách a modelových cereálních směsích. Akrylamid se řadí mezi ...
 • Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera 

  Watzková, Jarmila
  Předložená diplomová práce se zabývá aplikací vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) na slupky bobulí Vitis vinifera odrůd Alibernet a Svatovavřinecké, za účelem extrakce anthokyanových barviv ve formě 3-monoglukosidů. ...