Show simple item record

Determination of radionuclides in water and sediments

dc.contributor.advisorKomendová, Renatacs
dc.contributor.authorBílek, Jiřícs
dc.date.accessioned2015-07-11T22:33:13Z
dc.date.available2015-07-11T22:33:13Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBÍLEK, J. Stanovení radionuklidů ve vodách a kalech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58438cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23453
dc.description.abstractDiplomová práce byla vypracována pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. Literární rešerše obsahuje popis ionizujícího záření, přírodních radionuklidů, těžby uranové rudy a ložisek; Běstvina a Licoměřice. Experimentální část práce zahrnuje odběr vzorků, jejich analýzu a zhodnocení obsahu vybraných radionuklidů ve dvou zvolených lokalitách. Obsah uranu a radia v kalech z čistíren důlních vod se stanovuje jednou ročně externí laboratoří, za použití polovodičové gamaspektrometrické analýzy (GSA). Stanovení obou radionuklidů ve vodách, ve zmíněných lokalitách se provádí ve středisku zkušebních laboratoří (SZLAB) v Dolní Rožínce. Aktivita uranu i radia v důlních vodách z ložiska Běstvina bývá pod mezí stanovitelnosti. Kaly z Běstviny, dle výsledků externí laboratoře, běžně vykazují aktivitu obou radionuklidů. Cílem práce je ověřit jinou metodou obsah radionuklidů v kalech z ČDV Běstvina. Jako srovnávací metoda bylo vybráno stanovení uranu pomocí UV-VIS spektrofotometrie s dělením na silikagelu. Lokalita Licoměřice byla vybrána jako srovnávací. Dodatkovou metodou pro stanovení koncentrace uranu byla zvolena ICP MS. Pro stanovení radia byla zvolena radiochemická metoda se scintilátorem ZnS(Ag).cs
dc.description.abstractThis thesis has been prepared for DIAMO, Branch GEAM Dolní Rožínka. Literature research includes a description of the ionizing radiation, natural radionuclides, mining of uranium ore and mineral deposits; Běstvina and Licoměřice. The experimental part includes sampling, analysis and evaluation of the content of selected radionuclides in the two selected locations. The content of uranium and radium in sludge from mine water treatment plant is determined annually by an external laboratory, using of semiconductor gamma-spectrometric analysis (GSA). Determination of both radionuclides in waters in these areas is carried out in the Centre of testing laboratories (SZLAB) in Dolní Rožínka. Uranium and radium activity is below the detection limit. Sludges from Běstvina, according to the results of external laboratories, routinely show activity of both radionuclides. But activity in the waters from this locality is below the detection limit. The goal of this diploma thesis is to verify the radionuclide content in sludge from CDV Běstvina by another method. As a comparative method was chosen determination of uranium using the UV-VIS spectrophotometry with separation on silicagel. Location Licoměřice was chosen as a reference. Like a supplementary method for determining the concentration of uranium was chosen ICP-MS. For the determination of the radium was chosen radiochemical method scintillator ZnS (Ag).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUranová rudacs
dc.subjectradiumcs
dc.subjecturancs
dc.subjectionizující zářenícs
dc.subjectradionuklidycs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectdůlní vodacs
dc.subjectUranium oreen
dc.subjectradiumen
dc.subjecturaniumen
dc.subjectionizing radiationen
dc.subjectradionuclidesen
dc.subjectaktivityen
dc.subjectmine wateren
dc.titleStanovení radionuklidů ve vodách a kalechcs
dc.title.alternativeDetermination of radionuclides in water and sedimentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-06cs
dcterms.extent14.99 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-07-07:52:33cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58438en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:20:19en
sync.item.modts2019.06.27 12:12:52en
dc.contributor.refereeHolubová, Zuzanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record