Show simple item record

Synthesis and properties of ceramic nanoparticles based on anionic doped composite oxides of titanium

dc.contributor.advisorCihlář, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKašpárek, Vítcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:04Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKAŠPÁREK, V. Syntéza a vlastnosti keramických nanočásticových materiálů na bázi aniontově dopovaných kompozitních oxidů titanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other59696cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23711
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem syntézy anatasu a jeho aniontovým dopováním nitridací. Připravené produkty byly použity jako fotokatalyzátory pro studium fotochemického štěpení vody za vzniku vodíku. Nízkoteplotní anatas byl připraven při 80 °C a karbo-nitridace byla provedena při 500 °C v atmosféře amoniak/tetrachlormetan. Byl studován vliv stříbra na nízkoteplotní krystalizaci anatasu reakcí tetraisopropoxidu titaničitého ve vodě. Nanočástice stříbra vznikaly redukcí dusičnanu stříbrného s D-glukosou a citronanem sodným. Jedním z výsledků práce je návrh přímé nízkoteplotní syntézy anatasu z tetraisopropoxidu titaničitého a komplexujícího činidla (citronan sodný, citronan amonný a kyselina citronová). Studiem fotokatalytického rozkladu vody v přítomnosti 20 % obj. methanolu bylo zjištěno, že nejvyšší reaktivitu má vzorek anatasu připravený s kyselinou citronovou a kokatalyzátorem Pt (0,5 %) v UV/VIS oblasti. Jeho aktivita dosahovala 38,6 % standardu oxidu titaničitého (Degussa P25). Dopování dusíkem nevedlo ke zvýšení fotokatalytické aktivity.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with synthesis of anatase and its anion doping by carbo-nitridation. Prepared samples were used for testing of the photocatalytic activity. Low-temperature anatase was synthesized at 80 °C for 6 hours and carbo-nitridatation was carried out in ammonia/tetrachloromethane atmosphere at 500 °C for 3 hours. The influence of silver content on low-temperature crystallization of anatase was studied by reaction of titanium tetraisopropoxide with water. Silver nanoparticles were prepared by reduction of silver nitrate by D-glukose and sodium citrate. One of the results is the draft for one-pot synthesis of anatase by titanium tetraisopropoxide with complexing agent (sodium citrate, ammonium citrate, citric acid). The study of photocatalysis water splitting was carried out in the presence of 20 % vol. of methanol. Anatase prepared with citric acid has the highest photocatalytic activity (Pt 0,5 %) in UV/VIS spectral region. The activity achieved 38,6 % effectiveness of TiO2 standard (Degussa P25). Doping by nitrogen didn’t lead to increase of photocatalytic activity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnatascs
dc.subjectkarbo-nitridace oxidu titaničitéhocs
dc.subjectnízkoteplotní krystalizace anatasucs
dc.subjectdopování stříbremcs
dc.subjecttestování fotokatalytické aktivitycs
dc.subjectAnataseen
dc.subjectcarbo-nitridation of titanium dioxideen
dc.subjectlow-temperature crystallization of anataseen
dc.subjectdoping by colloidal silveren
dc.subjecttesting the photocatalytic activityen
dc.titleSyntéza a vlastnosti keramických nanočásticových materiálů na bázi aniontově dopovaných kompozitních oxidů titanucs
dc.title.alternativeSynthesis and properties of ceramic nanoparticles based on anionic doped composite oxides of titaniumen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-04cs
dcterms.modified2013-06-04-15:24:03cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid59696en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:50en
sync.item.modts2019.05.18 09:57:26en
dc.contributor.refereeVeselý, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record