Show simple item record

Production and characteritzation of extracellular hydrolases from selected moulds

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorMatoušková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:45Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:45Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMATOUŠKOVÁ, P. Produkce a charakterizace extracelulárních hydroláz z vybraných druhů plísní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33050cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2399
dc.description.abstractTato diplomová práce byla zaměřena na studium možností produkce extracelulárních hydrolytických enzymů plísněmi. Teoretická část práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných hydrolytických enzymů, jejich katalytické vlastnosti, možnosti produkce extracelulárních hydroláz plísněmi a jejich aplikace. V experimentální části byly enzymy produkovány pomocí plísní Aureobasidium pullulans, Fusarium solani a Phanerochaete chrysosporium při submerzní kultivaci v minerálním médiu obsahujícím navíc složitý odpadní substrát. Jako odpadní substráty byly použity pšeničné, kukuřičné, ovesné a žitné otruby, dřevní piliny, rýže, jablečná vláknina, vaječné a bezvaječné těstoviny. V průběhu kultivace byla sledována produkce celuláz, amyláz, xylanáz, lipáz, proteáz a ligninolytických enzymů (lakáza, Mn-dependentní peroxidáza, lignin peroxidáza). Produkce enzymů se lišila v závislosti na použitém substrátu i čase kultivace U celuláz, xylanáz a amyláz byla nejvyšší produkce naměřena na začátku kultivace (3. až 7. den). Proteázy a ligninolytické enzymy byly produkovány hlavně v závěru kultivace (7. až 10. den). Lipolytická aktivita byla detekována pouze u A.pullulans, přičemž její hodnota rostla s délkou kultivace a nejvyšší hodnota byla stanovena při kultivaci na pšeničných otrubách (3,6 nmol/ml.min). Nejvyšší xylanázová a celulázová aktivita (170,3 nmol/ml.min, 248,0 nmol/ml.min) byla stanovena při kultivaci plísně F. solani na kukuřičných otrubách. Nejvyšší amylázou aktivitu (111,8 nmol/ml.min) vykazovala plíseň P. chrysosporium při kultivaci na rýži. Nejvyšší aktivita proteázy (68,0 nmol/ml.min) byla naměřena při kultivaci plísně F. solani na pšeničných otrubách. Nejlepším producentem lakázy byl kmen A.pullulans, nejvyšší produkce byla zaznamenána na bezvaječných těstovinách (27,0 nmol/ml.min). Nejvyšší aktivita ligninperoxidázy (12,5 nmol/ml.min) byla naměřena u F.solani na vaječných těstovinách, nejvyšší produkce Mn-dependentní peroxidázy (7,7 nmol/ml.min) bylo dosaženo při kultivaci A.pullulans na pšeničných otrubách. Ligninolytické enzymy se chovaly jako induktivní. U ostatních enzymů byla jejich produkce zaznamenána i na minerálním mediu, u A. pullulans byla aktivita celuláz na minerálním médiu dokonce vyšší než u ostatních použitých substrátů. U preparátu získaného z média A. pullulans byla také provedena purifikace produkovaných enzymů pomocí ultrafiltrace, ionexové chromatografie a gelové filtrace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on study of potential production of extracellular hydrolytic enzymes. The theoretical part deals with characterization of selected hydrolytic enzymes, their catalytic properties, the possibility of extracellular hydrolase production by fungi and their applications. In experimental part production strains Aureobasidium pullulans, Fusarium solani and Phanerochaete chrysosporium were used. Productions of cellulase, amylase, xylanase, lipase, protease and lignin-degraded enzymes (laccase, manganese- dependent peroxidase, lignin peroxidase) were observed. Cultivations were carried out in submersed mode in mineral medium supplemented by waste co-substrates such as wheat bran, corn bran, rice bran and oat bran, sawdust, rice, apple fiber, egg pasta and egg-free pasta. Production of enzymes depended on the substrate type and time of cultivation. The highest cellulase, xylanase and amylase activities were measured in the first period of cultivation (3 to 7 day). Lignin-degraded enzymes and proteases were produced at the end of cultivation (7 to 10 days). Lipolytic activity was detected only in A. pullulans, where the activity increased with time of cultivation. The highest value was determined during cultivation on wheat bran (3.6 nmol/ml.min). The highest xylanase and celulase activity (170.3 nmol/ml.min, 248.0 nmol/ml.min) were determined during cultivation of F. solani on corn bran. The highest amylase activity (111.8 nmol/ml.min) was reported in P. chrysosporium during the cultivation on rice. The highest protease activity (68.0 nmol/ml.min) was determined in F. solani grown on wheat bran. The best producer of laccase was A. pullulans, the highest production was recorded for egg-free pasta (27.0 nmol/ml.min). The maximum lignin peroxidase activity (12.5 nmol/ml.min) was measured during the cultivation of F. solani on egg pasta, while the highest yield of Mn-dependent peroxidase (7.7 nmol/ml.min) was achieved during the cultivation of A. pullulans on wheat bran. Lignin-degraded enzymes behaved as inductive, while the other enzymes were produced in mineral medium too. Activity of cellulase in the mineral medium was in A. pullulans strain higher than in media with waste substrates. Enzymes produced into A. pullulans medium were purified by ultrafiltration, ion exchange chromatography and gel filtration.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplísněcs
dc.subjectAureobasidium pullulanscs
dc.subjectFusarium solanics
dc.subjectPhanerochaete chrysosporiumcs
dc.subjectextracelulární hydrolytické enzymycs
dc.subjectligninolytické enzymycs
dc.subjectmouldsen
dc.subjectAureobasidium pullulansen
dc.subjectFusarium solanien
dc.subjectPhanerochaete chrysosporiumen
dc.subjectextracellular hydrolytic enzymesen
dc.subjectlignin-degraded enzymesen
dc.titleProdukce a charakterizace extracelulárních hydroláz z vybraných druhů plísnícs
dc.title.alternativeProduction and characteritzation of extracellular hydrolases from selected mouldsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:07cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33050en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:21:48en
sync.item.modts2020.03.30 13:59:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČarnecká, Martinacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Španová Podle jakého kritéria jste vybírali substráty? Studentka otázku komise úspěšně zodpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record