Poslední příspěvky

 • Návrh financování revitalizace bytového domu 

  Valentová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi financování revitalizace bytového domu. Analyzuje možné způsoby financování, porovnává nabídky finančních institucí a obsahuje řešení pro konkrétní Společenství vlastníků jednotek v Kyjově.
 • Rozbor efektivnosti investičního záměru 

  Křístková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vybrat nejoptimálnější zdroj financování dlouhodobého majetku pro pana Zavadila, který podniká v oboru dopravy a spedice. V teoretické části se zaměřuji na možnosti financování ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Zacha, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií firmy vyrábějící produkty uměleckého kovářství. Práce obsahuje teoretická východiska marketingových strategií, analýzu současné situace firmy a celého odvětví. Následně ...
 • Zavedení projektové kultury do firmy MoroSystems 

  Chudý, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem řízení jednotlivých životních fází projektu Zavedení projektové kultury ve společnosti MoroSystems, s.r.o. z pohledu projektového manažera. Práce vyčerpávajícím způsobem popisuje projekt ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Marková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaného peněžního toku a ekonomické přidané hodnoty. Práce nejprve teoreticky popisuje problematiku oceňování podnikatelského subjektu. ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krausová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá externím financováním formou rizikového a rozvojového kapitálu u vybraných podniků v České republice. V první kapitole budou přiblížena teoretická východiska problematiky rizikového a rozvojového ...
 • Podnikatelský plán na založení podniku 

  Opluštilová, Iveta
  Předmětem této diplomové práce je zpracování kompletního podnikatelského plánu pro založení nového penzionu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým východiskům potřebným pro založení nového podniku ...
 • Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY 

  Valeský, Martin
  Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje ...
 • Marketingový plán značky Rosteto 

  Komárek, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingového plánování značky Rosteto. Autor analyzuje současný stav značky Rosteto a na základě jejíž výsledků a teoretického pozadí navrhuje specifické marketingové kroky ...
 • Finanční controlling vybraného podniku 

  Mastný, Josef
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční controlling, jehož nejvýznamnější úlohou je zajištění platební schopnosti podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska controllingu jako celku. Druhá část blíže specifikuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prusák, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení agentury poskytující služby v oblasti grafického designu a reklamních služeb. Práce zahrnuje veškerá specifika, která je třeba brát při realizaci ...
 • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

  Kolářová, Ivana
  V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hortová, Monika
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku TOR Cheb, spol. s r.o. v letech 2007 až 2011 a formuluje návrhy opatření na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ...
 • Alternativní způsob získání a provozu informačních a komunikačních technologií 

  Janeček, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení s využitím prvků veřejného cloud computingu pro zadavatele. V práci jsou zmíněna teoretická východiska a zároveň kritický pohled na současný stav trhu s veřejným cloud computingem.
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané MLM společnosti 

  Turková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve vybrané MLM společnosti. Analyzuje existující motivační systém a zjišťuje zpětnou vazbu od členů společnosti pomocí rozhovorů a dotazníků. Obsahuje návrhy na zlepšení ...
 • Problematika pojistné ochrany obce Malhotice 

  Varhaníčková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá vytvořením optimální pojistné ochrany pro obec Malhotice. Práce obsahuje charakteristiku vybrané obce a analýzu rizik, která ji ohrožují. Dále také výběr komplexního pojistného krytí, jež ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

  Machotka, Pavel
  Předmětem diplomové práce je analýza účetních výkazů vybrané akciové společnosti prostřednictvím statistických metod a následné porovnání firmy se dvěma významnými konkurenty. Na základě toho bude učiněno souhrnné zhodnocení ...
 • Zvyšování výkonnosti společnosti pomocí benchmarkingu 

  Hicl, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím benchmarkingu u vinařské společnosti Baloun. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je pak provedena analýza současné situace dané firmy a jejího ...
 • Uplatnění statistických metod při posuzování finanční výkonnosti podniku 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím statistických metod v praxi. Z oboru statistiky je v práci použita regresní analýza a analýza časových řad, díky kterým dochází ke kritickému zhodnocení finanční situace společnosti ...
 • Možnosti elektronického obchodu při nákupu nových automobilů 

  Hamplová, Veronika
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní analýzu prodeje nových automobilů přes internet. Pro celkovou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí je použita metoda SLEPTE a SWOT. Pro zjištění názoru na zavedení tohoto nového ...

Zobrazit další