Poslední příspěvky

 • Návrh podnikatelského plánu a strategie rozvoje podniku 

  Hliničan, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru pre založenie malej firmy podnikajúcej v oblasti informačných technológií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté teoretické východiská práce a ...
 • Problematika úpadku společností 

  Urbánková, Michaela
 • Rozdíly mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy u dlouhodobého majetku 

  Valihrachová, Lea
  Účtování a vykazování dlouhodobého majetku v konceptu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů obsahuje řadu odlišností. Tyto jsou odstraňovány procesem harmonizace účetních systémů v Evropské unii. ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Střechová, Iveta
  Cílem diplomové práce je aplikace finanční analýzy na účetních výkazech a to rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008-2010. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska, vybrané metody ...
 • Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem ne/etického chování autobusových dopravních společností, které má vliv na volbu konečného spotřebitele. Práce se skládá ze dvou tematických částí. Teoretická část je věnována základním ...
 • Návrh metodiky převodu účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Kudiovský, Stanislav
  Diplomová práce pojednává o problematice převodu účetní závěrky zpracované dle českých účetních předpisů na účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části diplomové práce jsou zpracována ...
 • Návrh vzdělávacího modulu 

  Lokvencová, Jana
  V diplomové práci se zaměřuji na tvorbu projektu pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt, jehož žadatelem je skutečná ZŠ a který má potenciál být podpořen z fondu EU, řeší aktuální situaci špatné ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy RMA a.s. 

  Odvárková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na pořízení vodorovné vyvrtávačky pro společnost, která působí ve strojírenském průmyslu. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité nabídky bankovních institucí a leasingových ...
 • Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi 

  Černý, Michal
  Tato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední management společností působících v České republice. ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišák, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému autoškoly a návrhem jeho změn.
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Poláček, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice souhrnného hodnocení současné ekonomické situace ve vybrané akciové společnosti, především zapomocí statistických metod. Cílem bude analyzování dat, jejich jednotlivá porovnání, ...
 • Model hodnocení elektronického bankovnictví 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem práce je vytvoření modelu hodnocení elektronického bankovnictví pro KB a vyjádření přínosu z pohledu ekonomického a technického.
 • Návrh informačního systému pro kulturní klub s restaurací 

  Špaček, Ondřej
  V diplomové práci je provedena analýza podnikových procesů a návrh modelu informačního systému, který je vhodný jako podpůrný prostředek v řízení podniku zabývajícího se pořádáním kulturních akcí a restaurační činností.
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Podnikatelský záměr 

  Holík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro pana Davida Mokrého, majitele kavárny s názvem Blue Queen v Boskovicích, který v blízké době chce rozšířit svoji podnikatelskou činnost o další podnik - Black King. ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou podniku Disco Pizza pod Hradem Brumov – Bylnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s organizační kulturou. V praktické části je provedena analýza organizační ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Hostinová, Zuzana
  Diplomová práca má slúžiť ako podklad pre posilnenie marketingového mixu spoločnosti Molpir, ktorá sa stala európskym zástupcom korporácie MSI a pôsobí ako inovátor, distribútor a integrátor multimediálnych systémov pre ...
 • Studie průběhu zakázky firmou se zaměřením na expedici 

  Indráková, Adriana
  Diplomová práce monitoruje průběh zakázky firmou Böhler Uddeholm CZ s.r.o. v prodejním oddělení a v oddělení nákupu a logistiky. Cílem práce je analýza současného stavu a návrh na zlepšení průběhu zakázky a expedice. V ...
 • Financování investičního projektu založení nové provozovny 

  Oudová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci ...

Zobrazit další