Poslední příspěvky

 • Analýza vybrané firmy 

  Zuščic, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod, a z nich zjištěných výsledků, jsou navrhnuta možná opatření, která ...
 • Fundamentální analýza 

  Boukalíková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcie společnosti Philip Morris ČR. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a postupy fundamentální analýzy. V praktické části práce je provedena fundamentální analýza ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku s využitím jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je na základě rozboru účetních výkazů společnosti provedena analýza ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ševčíková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finančního zdraví podniku H. R. G., spol. s r.o. v letech 2007 - 2011. Prostřednictvím rozboru účetních výkazů je provedena finanční analýza. Vybrané výsledky ukazatelů finanční ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Havlová, Petra
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat současný stav řízení nákladů a navrhnout opatření pro zlepšení stavu. Teoretická část je věnována klasifikaci nákladů, kalkulacím a nástrojům pro řízení nákladů. Praktická část ...
 • Financování investičního projektu založení nové provozovny 

  Oudová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci ...
 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Možnosti provozování bezpečného informačního systému HZS JMK 

  Sečkařová, Hana
  Návrh modelu pro bezpečné provozování informačního systému (IS) na úrovni manažerského řízení u Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje (JMK).
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Valihrachová, Lea
  Úspěšné řízení firmy je v době probíhající celosvětové hospodářské krize závislé na schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou vytvářena rozhodnutí. Finanční analýza nabízí celou řadu ...
 • Softwarová podpora řízení životního cyklu zakázky 

  Brejchová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku analýzy a optimalizace procesu životního cyklu zakázky ve společnosti poskytující komplexní ICT služby. V první části práce jsou popsána teoretická východiska a přístupy použité ...
 • Podnikatelský plán na založení podniku 

  Opluštilová, Iveta
  Předmětem této diplomové práce je zpracování kompletního podnikatelského plánu pro založení nového penzionu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým východiskům potřebným pro založení nového podniku ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Hostinová, Zuzana
  Diplomová práca má slúžiť ako podklad pre posilnenie marketingového mixu spoločnosti Molpir, ktorá sa stala európskym zástupcom korporácie MSI a pôsobí ako inovátor, distribútor a integrátor multimediálnych systémov FUNTORO ...
 • Podnikatelský záměr 

  Beránková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru v oblasti služby jménem Laser Game. Poznatky plynoucí z teoretické části a zjištěných skutečností jsou využity v návrhové části, která obsahuje finanční zhodnocení ...
 • Zhodnocení plánované investice ve vybraném podniku s ohledem na finanční situaci 

  Puchnarová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení efektivnosti plánované investice v Zemědělském družstvu Dešov. Pro hodnocení efektivnosti investičního záměru jsou uplatněny statické a dynamické metody. V práci je provedena finanční ...
 • Specifika neziskových organizací a jejich financování 

  Pudíková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na specifika neziskových organizací a formy jejího financování. Teoretická část práce je zaměřena na právní legislativu týkající se neziskového sektoru, vymezení základních pojmů a charakteristiku ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hortová, Monika
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku TOR Cheb, spol. s r.o. v letech 2007 až 2011 a formuluje návrhy opatření na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ...
 • Ocenění společnosti s r. o. Exterier Beton 

  Nečasová, Šárka
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Exterier Beton, s.r.o. na základě metod založených na diskontovaném peněžním toku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, definici hodnoty a ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Marketingová komunikace elektronického obchodu 

  Sysalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace elektronického obchodu. První část je zaměřena na teoretické poznatky z této oblasti. Obsahem další části práce je podrobná analýza marketingového komunikačního ...
 • Marketingová strategie společnosti Reality Realspectrum, s.r.o. 

  Bárta, Viktor
  Diplomová práce řeší sestavení Marketingové strategie podniku Real Spektrum s.r.o., který nabízí služby v realitní oblasti, především prodej a pronájem nemovitostí. Práce analyzuje současnou marketingovou strategii a ...

Zobrazit další