Poslední příspěvky

 • Návrh systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci. 

  Lukáčová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců a analyzuje současný systém vzdělávání v konkrétní organizaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. Následně ...
 • Financování investičního projektu založení nové provozovny 

  Oudová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci ...
 • Fundamentální analýza 

  Boukalíková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcie společnosti Philip Morris ČR. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a postupy fundamentální analýzy. V praktické části práce je provedena fundamentální analýza ...
 • Compliance analýza v oblasti IT managementu 

  Halinár, Martin
  Tato práce se zabývá jednou z významných částí fungování velkých korporací, tedy Compliance, se zvláštní pozorností na IT management. Diplomová práce zevrubně prozkoumává danou oblast. Tento průzkum si klade zároveň za cíl ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Tkadlec, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem rizikového kapitálu na ekonomický vývoj podniku. V první části vymezuje, co znamená pojem rizikový kapitál a zabývá se teoretickými východisky finanční analýzy. V další části jsou ...
 • Návrh rozvoje marketingové komunikace HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 

  Vaník, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci hokejového klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, jejíž součástí je komunikace s diváky, fanoušky a propagace reklamních partnerů klubu. Obsahuje návrh rozvoje této ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského projektu 

  Furchová, Hana
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou efektivnost výstavby posklizňové linky konkrétním subjektem. V práci je využito zhodnocení finanční stránky podniku, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, PEST a SWOT analýzy, následuje ...
 • Výběr IS/ICT pro kulturní klub s restaurací 

  Špaček, Ondřej
  V diplomové práci je provedena analýza hlavních podnikových procesů, vnitřních a vnějších oblastí podniku, kde by mohly být technologie IS/ICT přínosem. Jsou zde vybrány vhodné informační a komunikační technologie pro ...
 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Hodnocení investičního projektu - Technologie pro dělení materiálu 

  Filip, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního projektu firmy XYZ,a.s. Jedná se o novou technologii pro dělení materiálu, která má nahradit již staré a opotřebované výrobní zařízení. Nová technologie by měla umožnit ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace reálného podniku pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž výstupů následně ...
 • Marketingová strategie agentury Motiv P s.r.o. 

  Pražáková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navržení marketingové strategie agentury Motiv P s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti marketingu. Analytická část diplomové práce se zaměřuje na komplexní analýzu ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury 

  Tmejová, Miloslava
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní agentury. Na základě teoretických poznatků a provedených analýz je zpracován podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro vybudování ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hošek, Martin
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení nové společnosti, která bude provozovat sociální sít pro umělce. Tato sociální síť bude sdružovat různě zaměřené umělce a bude jim poskytovat možnost prezentace ...
 • Podnikatelský plán založení podniku 

  Němečková, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro vznik maloobchodní prodejny s internetovým obchodem s korálky a dalšími potřebami pro korálkování. Důležitou část práce tvoří zejména důkladná analýza ...
 • Technická analýza 

  Souček, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových ...
 • Hodnocení vnitřních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem a návrhy na jejich zlepšení 

  Heger, Martin
  Diplomová práce navrhuje na základě provedené komparace vypracovaných analýz stávajícího stavu interních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem u obcí Pavlov a Heřmanice opatření vedoucí k jejich zlepšení. ...
 • Uplatnění statistických metod při technické analýze akcií 

  Pavlásek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním statistických metod při technické analýze akcií. V teoretické části jsou popsána východiska potřebná pro pochopení principů fungování regresní a technické analýzy spolu s popisem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jaššáková, Tereza
  Diplomová práce se koncentruje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku, a to v rozmezí let 2006 až 2011, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se analýzou společnosti, jejími problémy a přináší ...
 • Uplatnění managementu bezpečnosti informací ve veřejné správě 

  Trtílek, Ivo
  Diplomová práce se zabývá uplatněním systému řízení bezpečnosti informací v organizaci veřejné správy a samosprávy. Definuje důležité pojmy a popisuje doporučené postupy v souladu normami řady ISO/IEC 27000. Obsahuje návrh ...

Zobrazit další