• Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Teoretická část mé diplomové práce bude pojednávat o organizační kultuře a efektivní práci zaměstnanců. Praktická část pak bude věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu a navrhnout zvýšení efektivity práce u ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holubcová, Věra
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zásituaci podniku a formuluje návrhy opatření na zlepšení na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ukazatele. Praktická část práce ...
 • Analýza společnosti Lear Corporation Czech Republic, s.r.o. pomocí časových řad 

  Zehnal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad a regresní analýzy. V teoretické části je popsána problematika časových řad a ekonomických ukazatelů. V praktické části ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Langer, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o kreativitě, inovacích a organizační kultuře. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, jejich vzájemné vazby, prvky a bariéry. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Návrh komunikační strategie pro SVŠE Znojmo 

  Peterková, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, a to konkrétně na komunikační strategii daného podniku. Analyzuje současnou situaci pomocí marketingového výzkumu a jednotlivých analýz a srovnává teoretické poznatky se ...
 • Technická analýza 

  Záděra, David
  Tato diplomová práce se zabývá obchodováním s akciemi za použití technické analýzy. Převážně je věnována pozornost akciím obchodovaným na Burze cenných papírů Praha a.s. V praktické části je popsán vlastní počítačový ...
 • Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem 

  Krčmová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického vývoje podniků, ve kterých bylo využito externího financování formou rizikového kapitálu. První část práce obsahuje teoretická východiska spjatá s danou problematikou ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Entlová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu vývoje aplikace pro potřeby zákazníků společnosti. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti a okolí. Práce se ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Lajczyk, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou umělých neuronových sítí a možnostmi jejich využití při obchodování na kapitálových trzích. Dále je v práci popsán návrh a implementace nástroje založeného na umělých neuronových sítích, ...
 • Studie koncepce řízení oběhu obalů ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. 

  Mahdalová, Eva
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. Pomocí metod využívaných v logistice a modelovacího nástroje ARIS bude provedena analýza stávajícího stavu a z ní odvozeny problematické ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Model hodnocení elektronického bankovnictví 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem práce je vytvoření modelu hodnocení elektronického bankovnictví pro KB a vyjádření přínosu z pohledu ekonomického a technického.
 • Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána 

  Zbořilová, Lucie
  Předmětem diplomové práce „Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána“ je definování jednotlivých nástrojů marketingového mixu se zaměřením na marketingovou komunikaci na internetu a jejich využití pro systém SMSbrána. ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Císař, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti financování konkrétního projektu z fondů Evropské unie. Teoretická část definuje projekt a uvádí základy projektového managementu. V této části jsou rovněž popsány jednotlivé fondy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerovský, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pekárna Crocus, s. r. o. v rozmezí let 2006 – 2011. Cílem této práce je zhodnocení současného finančního stavu podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Prokešová, Lenka
  Cílem práce je zhodnocení možností financování konkrétního projektu z fondů EU. Dále provedení komparace s ostatními způsoby financování. Závěrem je posouzení, zda dojde k financování daného projektu formou dotace z fondů ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Vysloužil, Daniel
  Diplomová práce pojednává o založení společnosti, která se zabývá tvorbou propagačních materiálů za pomocí moderních technologií. Teoretická část je pojata jako rešerše odborné literatury. Výsledkem je zhodnocení prostředí ...
 • Studie distribuční logistiky Pivovarů Lobkowicz a. s. 

  Kotula, Pavel
  Tato diplomová práce navrhuje řešení, která zefektivní dopravu zboží z distribučního centra k zákazníkům. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, jež budou využity v druhé části práce. Ta se soustředí na analýzu ...
 • Vývoj aplikace pro finanční poradce 

  Halinár, Petr
  V dnešní době, která se vyznačuje velikou konkurencí téměř v každém oboru, a lidé mají stále rostoucí požadavky a očekávání se stalo řízení vztahu se zákazníky jedním z klíčových prvků úspěchu. Jelikož v řadě případů je ...