• Softwarová podpora podnikových procesů 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení podnikových procesů ve výrobněobchodní společnosti za vyuţití podpory v informačním systému. Výsledkem práce je návrh změn řízení stávajících procesů a výběr podnikového ...
 • Návrh zefektivnění činnosti maloobchodní sítě 

  Záděrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu zefektivnění činnosti maloobchodní sítě potravin. Cílem práce je navržení změn ve strategii regionální maloobchodní sítě, které by měly vést ke zvýšení její konkurenceschopnosti. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Doleček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti ...
 • Výběr informačního systému 

  Chvátil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, respektive změn informačního systému v malém podniku. Na konkrétním příkladu popisuje návrh řešení podpory procesu péče o zákazníka prostřednictvím ...
 • Analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky 

  Pohlodek, Petr
  Tématem této diplomové práce je analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky. Práce shrnuje teoretické poznatky o problematice organizační kultury, analyzuje doktrinální pracoviště Armády ČR ...
 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku 

  Čampula, Roman
  Tato diplomová práce analyzuje bezpečnostní situaci softwarové firmy. Obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro zavedení systému bezpečnosti informací nezbytné, a ukazuje způsob jejich aplikace. Na základě analýzy ...
 • Technická inovace jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti drátové pily na globálním trhu 

  Krkoška, Kamil
  Diplomová práce je zaměřena na využití technické inovace jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti drátové pily na řezání křemíku. V práci jsou popsána teoretická východiska při řešení problematiky inovací produktu. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kaňová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku. Prostřednictvím vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy představených v úvodu práce je v části praktické zhodnocena konkrétní společnost Fersto, s.r.o. Na ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomocí statistických metod. Cílem je zhodnocení ekonomických ukazatelů, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Návrhová ...
 • Exportní konkurenceschopnost evropských malých a středně velkých firem 

  Šiška, Matej
  Diplomová práca popisuje exportnú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v Európskej Únii, faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť a rozhodovanie ohľadne exportných aktivít. Použitie relevantnej literatúry a štúdií ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fridrichová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktuální situace podniku pomocí SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a vybraných ukazatelů finanční analýzy. Problémy zjištěné těmito ukazateli jsou dále ...
 • Mobilní klient restauračního informačního systému 

  Zelený, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému pro podporu provozu restaurace od firmy Keloc CS s.r.o. Dalším cílem je navrhnout a implementovat jeho varianty pro mobilní platformu Android na zařízení typu ...
 • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

  Kolářová, Ivana
  V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ševčíková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finančního zdraví podniku H. R. G., spol. s r.o. v letech 2007 - 2011. Prostřednictvím rozboru účetních výkazů je provedena finanční analýza. Vybrané výsledky ukazatelů finanční ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prusák, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení agentury poskytující služby v oblasti grafického designu a reklamních služeb. Práce zahrnuje veškerá specifika, která je třeba brát při realizaci ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hortová, Monika
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku TOR Cheb, spol. s r.o. v letech 2007 až 2011 a formuluje návrhy opatření na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ...
 • Personální činnosti v organizaci: Motivace 

  Horák, Martin
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců ve zkoumané společnosti. Na základě empirického šetření jsou navrženy instrumenty, které zaměstnance stimulují k vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnancům tyto instrumenty pomohou ...
 • Optimalizace taxi-dispečinku za pomoci efektivního využití geolokačních služeb 

  Sekerka, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozu taxi-dispečinku a možnostmi jeho optimalizace za využití geolokačních služeb. Úvodní část diplomové práce obsahuje teoretická východiska použitá při analýze ...
 • Návrh financování výrobní haly pro firmu Stecomtra holding a.s. 

  Blahák, Bohumil
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení investičního záměru na výstavby výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování cizími zdroji. V úvodní části jsou představeny metody zhodnocení investičního záměru ...
 • Alternativní způsob získání a provozu informačních a komunikačních technologií 

  Janeček, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení s využitím prvků veřejného cloud computingu pro zadavatele. V práci jsou zmíněna teoretická východiska a zároveň kritický pohled na současný stav trhu s veřejným cloud computingem.