Poslední příspěvky

 • Kalorimetrická studie interakcí huminových látek s kovovými ionty 

  Solná, Irena
  Hlavní náplní této diplomové práce bylo prostudovat interakce huminových látek s vybranými kovovými ionty pomocí titrační kalorimetrie. Byla provedena rešerše o reaktivitě huminových látek a využití modelových sloučenin ...
 • Studium interakcí polyelektrolytů s kladně nabitými dusíkatými amfifilními látkami 

  Zeman, Jan
  Tato studie se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí polyelektrolytů polystyrensulfonátu a kyseliny hyaluronové s dusíkatými amfifilními látkami, jež jsou reprezentovány aminokyselinou lysinem a albuminem. K výzkumu ...
 • Studium fyzikálních gelů s hydrofobními doménami 

  Kovářová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium fyzikálních hyaluronových gelů. Předmětem studia je interakce hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl) vedoucí k tvorbě gelu. V první ...
 • Návrh nového způsobu čištění polyeterpolyolů pomocí zeolitů 

  Hedvigy, Marek
  Diplomová práca sa zaberá sledovaním cieľových kvalitatívnych parametrov polyéterpolyolu – Slovaprop G-160, ktoré sú: obsah sodíka a draslíka, farba, kyslosť a obsah vody. Najdôležitejším parametrom bol obsah sodíka a ...
 • Organické pevnolátkové lasery 

  Koutný, Jan
  Předmětem diplomové práce je příprava a charakterizace modelových součástek pro tenkovrsvé organické pevnolátkové lasery. Práce se dále zabývá srovnáním různých metod určení prahové energie, při které dochází k zesílené ...
 • Organohalogenové sloučeniny - kontaminanty životního prostředí 

  Kociánová, Veronika
  Polybromované difenylethery patří do skupiny bromovaných retardérů hoření. Důležitou vlastností těchto látek je schopnost snižovat hořlavost, popřípadě zabraňovat vznícení mnoha produktů denní potřeby, např. televizorů, ...
 • Zvýšení světlostálosti fotografií lakováním a laminováním 

  Komárková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti jak klasických, tak digitálně tištěných fotografií a podává přehled experimentálních metod užívaných pro sledování barevných změn. Především ...
 • Testování možností enkapsulace vybraných druhů makromolekul a bakterií 

  Kapar, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování možností enkapsulace enzymů a probiotických bakterií. V teoretické části jsou shrnuty enkapsulační techniky používané v potravinářském průmyslu. Dále jsou popsány materiály pro ...
 • Využití fluorescenčních technik ve studiu depozice aerosolů 

  Lippay, Josef
  Pro využití fluorescenční spektroskopie jako metody detekce aerosolových částic v modelu plic, bylo navrženo několik experimentů. Jedním z experimentů bylo použití luminiscenčních vlastností DEHS (bis(2-ethylhexyl)dekandioát), ...
 • Lignitové hydrokoloidy 

  Macháčková, Mirka
  Tato diplomová práce se zabývá studiem neenergetického využití lignitu. Hlavním cílem bylo navržení optimální receptury pro přípravu tekutých a polotuhých (pastovitých) hydrokoloidů z jihomoravského lignitu v planetárním ...
 • Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií 

  Lokotschová, Radka
  V diplomové práci jsou shrnuty základní principy inkoustového tisku, složení inkoustu, tisková média a mechanismy degradace barviv v inkoustech. Dále se práce se zabývá studiem bariérových vlastností laků na barevných ...
 • Využití potenciálu tvorby trihalomethanů k hodnocení účinnosti úpravy povrchové vody 

  Halešová, Barbora
  Předmětem diplomové práce bylo použití testu potenciálu tvorby trihalogenmethanů (THM FP) a jeho porovnáním s běžnými ukazateli jakosti vody (CHSKMn, A254 a barvy) při hodnocení kvality vody. V experimentální části práce ...
 • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

  Klímová, Edita
  Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...
 • Posouzení vybraných parametrů na biotechnologickou produkci polyhydroxyalkanoátů 

  Eremka, Libor
  Cílem práce je studium mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). V teoretické části je zpracován stručný přehled produkce PHA pomocí mikroorganismů a transgenních rostlin. Pro laboratorní práci byla využita průmyslově ...
 • Význam modelování mimořádných událostí pomocí softwarových nástrojů 

  Ruhásová, Aranka
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití různých SW nástrojů v oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí. V dnešní době na každém kroku potkáme mimořádné události, které působí velké škody jak na životním ...
 • Impregnace korozivzdorných ocelí pro podmínky záoceánských plaveb 

  Chára, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá dočasnou protikorozní ochranou korozivzdorných ocelí pro podmínky zaoceánské přepravy. V teoretické části je nejdříve udělán přehled korozivzdorných ocelí se zaměřením na jejich korozní odolnost ...
 • Příprava a vlastnosti hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Sekerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého materiálovým tiskem. pro přípravu vzorků byl použit tetraisopropoxid titaničitý jako prekurzor TiO2 a tetraethyl orthosilikát a ...
 • Izolace DNA v kvalitě pro PCR z probiotických výrobků pro dětskou výživu 

  Mantlová, Gabriela
  Diplomová práce byla zaměřena na izolaci DNA v kvalitě pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) a následnou identifikaci probiotických bakterií. Pomocí magnetických částic P(HEMA-co-GMA) byla izolována DNA v kvalitě pro ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Chlebcová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou syrových analógov, ich charakterizáciou a kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou vzoriek tavených syrových analógov pre určenie chuťovo a aromaticky aktívnych látok. V úvode práce je ...
 • Ekotoxicita vybraných platinových kovů. 

  Kořínková, Klára
  Za posledních 20 let byla zaznamenána vyšší koncentrace platinových kovů v životním prostředí. Tyto rizikové kovy se dostávají pomocí antropogenní činnosti do akvatického a terestrického ekosystému. Je tedy nezbytné zabývat ...

Zobrazit další