Now showing items 1-20 of 91

 • Stanovení vybraných nutričních faktorů v některých druzích minoritního ovoce 

  Juráňová, Jana
  Tématem této diplomové práce je stanovení určených výživových parametrů ve vybraných druzích méně známého ovoce, konkrétně v 10 odrůdách rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.), ve 12 odrůdách dřínu obecného ...
 • Stanovení výskytu toxických prvků ve vínech 

  Hajdučková, Iva
  Cílem této práce bylo stanovení výskytu vybraných toxických prvků ve vínech. V teoretické části je popsána technologie výroby vína a vybrané toxické prvky (kadmium, olovo, měď, zinek, nikl a chrom) z hlediska jejich vlivu ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovení 26 nejdůležitějších alergenních vonných látek v potravinách, jako modelové vzorky byly vybrány sypané bylinné aromatizované čaje. Jednou z hlavních charakteristik ...
 • Význam modelování mimořádných událostí pomocí softwarových nástrojů 

  Ruhásová, Aranka
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití různých SW nástrojů v oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí. V dnešní době na každém kroku potkáme mimořádné události, které působí velké škody jak na životním ...
 • Testování možností enkapsulace vybraných druhů makromolekul a bakterií 

  Kapar, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování možností enkapsulace enzymů a probiotických bakterií. V teoretické části jsou shrnuty enkapsulační techniky používané v potravinářském průmyslu. Dále jsou popsány materiály pro ...
 • Optimalizace produkce bioethanolu s využitím Zymomonas mobilis 

  Andrlová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z odpadního papíru. Byly použity tři druhy substrátu (lepenka, výkres a kancelářský papír) za účelem optimalizace produkce bioethanolu. Jednotlivé ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Zbořilová, Zdeňka
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu hybridních vrstev oxidu titaničitého a oxidu křemičitého. Jako prekurzor TiO2 byl použit tetraisopropoxid titaničitý a jako prekurzor SiO2 tetraethyl orthosilikát a Levasil. ...
 • Ionogenní fluorescenční sondy ve výzkumu koloidních systémů 

  Střondalová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývala studiem interakcí ionogenních a amfifilních fluorescenčních sond s polyelektrolyty. Výzkum chování těchto koloidních systémů by mohl pomoci v objasnění interakcí mezi polyelektrolyty a ...
 • Využití chronopotenciometrické titrace v huminovém výzkumu 

  Viktorinová, Jana
  Huminové kyseliny jsou přírodní látky patřící do skupiny huminových látek. Vznikají převážně rozkladem rostlinných zbytků. Jsou obsažené v půdách, rašelinách, sedimentech, mladých uhlí, vodě a dokonce i ve vzduchu. Huminové ...
 • Izolace DNA ze sýrů pro použití v polymerázové řetězové reakci 

  Mohelský, Tomáš
  Práce byla zaměřena na izolaci DNA ze sýrů pro použití v polymerázové řetězové reakci. Nejprve byl optimalizován postup homogenizace různých typů sýrů z komerční sítě, lyze buněk a izolace DNA. DNA byla izolována magnetickými ...
 • Barierové multivrstevnaté povlaky 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku ...
 • Nové diketopyrrolopyrroly pro organickou fotovoltaiku 

  Hrabal, Michal
  Tato práce se zabývá optickou a fotovoltaickou charakterizací derivátů diketopyrrolopyrrolu (DPP), jako materiálů vhodných pro výrobu organických solárních článků s objemovým heteropřechodem. Přenos náboje z donoru (DPP) ...
 • Studium antimikrobiálního účinku vybraných druhů koření 

  Kalábová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium antimikrobiálních účinků extraktů ze skořice, hřebíčku, zázvoru mletého a čerstvého proti Bacillus subtilis, Aspergillus niger a Pichia fermentans. Extrakty koření byly připraveny ...
 • Možnosti využití odpadních slévárenských písků 

  Kopecký, Filip
  Z hlediska neustále narůstající výroby všech kovových materiálů vyráběných ve slévárnách roste i produkce použitých slévárenských písků. Slévárenské písky, které zbudou po odformování a po jejich několikerém využití je již ...
 • Modifikace betonových prvků pro chladicí věže 

  Mohelská, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení růstu řas v chladicích věžích. Předmětem práce je návrh a testování povrchových úprav již stávajícího vyzrálého betonu s cílem potlačit růst řas. Jako povrchové úpravy ...
 • Plazmochemická redukce korozních vrstev na měděných předmětech 

  Kujawa, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá studiem plazmochemické redukce korozních vrstev na mědi. Jedná se o významnou konzervační metodu, která využívá účinku redukčních vlastností nízkotlakého vodíkového plazmatu na korozní vrstvy, ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Syntéza a vlastnosti keramických nanočásticových materiálů na bázi aniontově dopovaných kompozitních oxidů titanu 

  Kašpárek, Vít
  Práce se zabývá studiem syntézy anatasu a jeho aniontovým dopováním nitridací. Připravené produkty byly použity jako fotokatalyzátory pro studium fotochemického štěpení vody za vzniku vodíku. Nízkoteplotní anatas byl ...
 • Možnosti využití odpadních písků z výroby vodního skla ve stavebnictví 

  Bílek, Vlastimil
  Odpadní písky po výrobě vodního skla nenalézají v současné době uplatnění a vzhledem k vysokému obsahu alkálií jsou považovány za nebezpečný odpad. Tato práce se proto snaží nalézt a prostudovat možnosti jejich uplatnění ...
 • Studium botnavosti a biologické aktivity hydrogelů huminových kyselin 

  Kozelková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá studiem biologické aktivity huminových látek. Na základě literární rešerše byly optimalizovány metody přípravy hydrogelových aplikačních forem s obsahem huminových látek a biopolymerů s vysokou ...