Poslední příspěvky

 • Strategický rozvoj konkurenceschopnosti 

  Rutta, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem konkurenceschopnosti podniku působící v outdoorovém byznysu. Cílem práce je provést celkovou analýzu Recreational Equipment, Inc. V úvodní části bude vymezen teoretický ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Princová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Teoretická část se věnuje vnitropodnikovým směrnicím obecně, jejich tvorbě a obsahu. Dále se zabývám závazky a to s ohledem na ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Fejfarová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Kořený, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Hon, a.s. Na základě analýzy současného stavu vnějšího a vnitřního okolí podniku je v souladu s hodnotami rodiny a vizí majitele formulována strategie ...
 • Podnikatelský plán 

  Bártová, Jana
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu podnikatelského plánu na založení fitness centra s posilovnou a kondičními tréninky. Teoretická část je zaměřena na základní informace o podnikatelském plánu. Návrhová ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak ...
 • Management informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Hajný, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na nasazování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do zdravotnických organizací. Specifikuje, co všechno je potřeba zahrnout do tohoto procesu a na co při něm nezapomenout. Obsahuje analýzu ...
 • Návrh podnikatelského modelu firmy 

  Jančová, Kristýna
  Práce se zabývá rozborem aktuální situace konkrétního výrobního podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. Pro účely vypracování této analytické části byl definovaný teoretický rámec, ve kterém se podnikání výrobního ...
 • Návrh založení hodinové školky 

  Baluchová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem založení malého podniku, a to konkrétně návrhem založení hodinové školky. Nejprve bude popsána teoretická část obsahující základní pojmy a legislativní požadavky. Dále bude zpracována ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti Focus Cz Marketing and IT Research s.r.o. 

  Bartošíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Nejprve charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související základní pojmy a poté analyzuje směrnice vybrané společnosti a ...
 • Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici 

  Kovářová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která by plně vyhovovala potřebám ...
 • Návrh marketingové strategie pro společnost Dach system s.r.o. 

  Urbášková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu marketingové strategie pro společnost Dach system s.r.o. Práce je standardně členěna na část teoretickou, praktickou a návrhovou, přičemž teoretická část obsahuje rešerši ...
 • Návrh strategie pro založení a rozvoj firmy na renovaci a recyklaci použitého nábytku 

  Bednaříková, Anna
  Předmětem diplomové práce je prozkoumat tržní příležitosti budoucí firmy zabývající se renovací, recyklací a prodejem použitého nábytku tak, aby bylo možné udělat rozhodnutí, zda firmu založit. Diplomová práce hledá odpovědi ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Židlíková, Eva
  Židlíková, E. Marketingová strategie firmy. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické, 2014. Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu brněnské cestovní kanceláře Victoria. Hlavním cílem je vytvoření ...
 • Fundamentální akciová analýza a její vliv na rozhodování v praxi 

  Schiller, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce na téma fundamentální akciová analýza, která se považuje za jednu z nejčastěji používaných metod při ohodnocování cenných papírů, je navrhnout nejvhodnější investici v oblasti zvoleného oboru do ...
 • Strategie rozvoje malé firmy - autoservisu 

  Španár, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá stratégiou rozvoja malého podniku. Cieľom praxe je navrhnúť stratégiu rozvoja, ktorá bude uplatnená v praxi. Zvláštna pozornosť je pri návrhu venovaná analýze prostredia v ktorom podnik pôsobí. ...
 • Změna systému řízení malého podniku 

  Slavíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá základními pojmy z oblasti řízení podniku a manažerských funkcí. Zaměřuje se na analýzu konkrétní společnosti, s jejíž pomocí lze nalézt nedostatky, které se v daném podniku vyskytují. Tyto ...
 • Založení sportovního podniku 

  Nechuta, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti WelFit. Společnost bude poskytovat služby v odvětví hoteliérství, fitness a welness. Daný plán bude podložen analýzou vnějšího a oborového ...
 • Marketingová strategie pro rozvoj firmy 

  Vytlačil, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání nově vzniklé divize ve společnosti INTERLOG s.r.o., která se soustředí na komplexní prodej vozidel a společnost jí přikládá velký význam. Práce je zaměřena na rozvoj této divize a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Reková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření podnikání, podnikatele - fyzické osoby - provozující autoopravnu. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů tvořících strukturu podnikatelského ...

Zobrazit další