Poslední příspěvky

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Snižování rizik ve společnosti J. P. Plast s.r.o. 

  Holeček, Ondřej
  Diplomová práce byla vypracována ve společnosti J.P. Plast s.r.o. Obsahuje všechny potřebné části pro správné řízení rizika. První část práce obsahuje teoretická východiska. Základem pro diplomovou práci byla analýza ...
 • Zavedení agilního přístupu projektového managementu ve vybrané firmě 

  Bartovičová, Slavomíra
  Diplomová práca sa zaoberá zavedením agilného prístupu projektového manažmentu pre menšie softwarové projekty v oddelení ATS pobočky HTS CZ spoločnosti Honeywell. Oddelenie ATS spadá pod divíziu AerospaceĽ ktorá sa orientuje ...
 • Fundamentální analýza akcií 

  Holek, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést fundamentální akciovou analýzu společnosti ČEZ, a.s.. V teoretické části práce budou definovány jednotlivé metody a postupy fundamentální akciové analýzy, které budou tvořit teoretický ...
 • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

  Princová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic vybrané společnosti. Teoretická část se věnuje vnitropodnikovým směrnicím obecně, jejich tvorbě a obsahu. Dále se zabývám závazky a to s ohledem na ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod 

  Šebestová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy, korelační analýzy a finanční analýzy. V praktické části je ...
 • Metodika projektového cyklu OP VK projektů ve veřejné výzkumné instituci 

  Čepová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá projektovým cyklem projektů financovaných z Evropské Unie, konkrétně projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V teoretické části je uvedeno rozdělení ...
 • Tvorba komponent pro Adobe CQ5 

  Pešava, Jan
  Cílem práce je analyzovat a popsat tvorbu komponent pro systém Adobe CQ5. Výsledné komponenty budou následně implementovány a integrovány do systému. Dílčím cílem je vytvoření práce, která pomůže dalším programátorům s ...
 • Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Večerková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Danielová, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na personální řízení, motivaci, vztahy mezi motivací a spokojeností s prací. Dále se práce zabývá druhy ...
 • Aktivní a pasivní správa investičního portfolia a jeho možné využití v podnikové praxi 

  Semerád, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování investiční strategie pro vybraný podnik s dočasně volnými peněžními prostředky. Teoretická část se bude zabývat možnostmi a nástroji investování na finančních trzích, aktivní a ...
 • Návrh marketingové strategie pro společnost Dach system s.r.o. 

  Urbášková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu marketingové strategie pro společnost Dach system s.r.o. Práce je standardně členěna na část teoretickou, praktickou a návrhovou, přičemž teoretická část obsahuje rešerši ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnoceni a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Veselská, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část práce se zaobírá shrnutím základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy pomocí statistických metod 

  Mičulka, Jan
  Tato diplomová práce obsahuje hodnocení výkonnosti společnosti Profidebt, s. r. o. s použitím ukazatelů finanční analýzy v období let 2006-2012, dále je provedena SWOT analýza podniku a statistická analýza zjištěných ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šrámková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. s využitím metody benchmarking. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Fink, Michael
  Předmětem diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru rozvoje obchodní firmy, působící na trhu s vinařskou chemií, o další tržní segment, kterým je produkce alkoholických nápojů se specializací na výrobu vín. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...

Zobrazit další