Poslední příspěvky

 • Založení sportovního podniku 

  Nechuta, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti WelFit. Společnost bude poskytovat služby v odvětví hoteliérství, fitness a welness. Daný plán bude podložen analýzou vnějšího a oborového ...
 • Návrh komunikačního mixu v podniku se zaměřením na výrobou výtahů 

  Polišenská, Iva
  Diplomová práce „Návrh komunikačního mixu firmě zabývající se výrobou výtahů“ se zabývá analýzou současného stavu společnosti Zitta výtahy s.r.o., jejího okolí, ve kterém se firma nachází a rozebírá faktory působící na ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Kočířová, Jitka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kóňová, Barbora
  Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti vybraného podniku. Na základe finančnej analýzy podniku a porovnania jej výkonnosti s troma konkurenčnými firmami je zhodnotená finančná situácia podniku. Komplexnú ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů 

  Pokorný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů výběrového řízení veřejné zakázky. Popisuje použité metody a postupy pro hodnocení dodavatelů za využití fuzzy logiky a fuzzy množin. Cílem je navržení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hanáková, Lenka
  Obsahem diplomové práce je navržení podnikatelského plánu pro obchod se spodním prádlem v menším městě na jižní Moravě. Samotná práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretických východiskům, o která se ...
 • Ekonomická efektivnost projektů silničních komunikací 

  Palčák, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá riešením problematiky ekonomickej efektívnosti výstavby a prevádzky projektov cestných komunikácií. Riešená práca definuje tie významné socio-ekonomické benefity, ktoré zabezpečí prevádzka cestnej ...
 • Posouzení investičního záměru v zemědělském podniku 

  Krejsová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace zemědělského podniku Jamenská a.s. a návrhem na využití prázdné budovy bývalého kravína. Konkrétně jde o zhodnocení investičního projektu, který se týká zavedení chovu ...
 • Návrh na zlepšení procesů ve výrobní firmě metodou 5S 

  Matušková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu zavedení metody 5S do výrobního systému společnosti LAUFEN CZ, s.r.o., ve městě Znojmě. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na stav společnosti. Jedná se o ...
 • Automatický obchodní systém na trzích CFD 

  Novák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem, optimalizací a testováním automatického obchodního systému (AOS) určeného pro obchodování CFD kontraktů. Výsledná strategie je založena na kombinaci klouzavého průměru a speciálně navrženého ...
 • Zhodnocení používání cash poolingu ve vybraném podniku 

  Mayerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výhod a nevýhod cash poolingu. Cílem diplomové práce je posoudit výhodnost používaných metod cash managementu a eventuelní vhodnost zapojení poboček zkoumané společnosti do cash ...
 • Návrh marketingové strategie pro elektronický obchod 

  Ciklová, Petra
  Tato diplomové práce je zaměřena na výběr odpovídající marketingové strategie pro elektronický obchod Nejenchlebem.cz. Základem je provedení analýz vnějšího i vnitřního prostředí firmy a na základě těchto provedených analýz ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Židlíková, Eva
  Židlíková, E. Marketingová strategie firmy. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické, 2014. Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu brněnské cestovní kanceláře Victoria. Hlavním cílem je vytvoření ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Bohatcová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou stresu působícího na zaměstnance v pracovním procesu ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory, které vyvolávají stres. Zkoumá jeho projevy a vlivy na zdraví a pracovní výkon ...
 • Návrh strategie rozvoje a konkurenční výhody bowlingu v Českém Krumlově 

  Weisová, Miroslava
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření strategie pro malou společnost a zvýšení její konkurenceschopnosti. Východiskem práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí, pomocí níž jsou zachyceny a popsány nejdůležitější ...
 • Podnikatelský plán založení čerpací stanice 

  Zatloukalová, Nikola
  Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení čerpací stanice, fungující jako franchisa společnosti BENZINA, a.s. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, náležitosti ...
 • Využití systému pro environmentální řízení organizací a audit v České republice 

  Dobřenská, Michaela
  Tato práce představuje problematiku udržitelného rozvoje a environmentální politiku a její nástroje, které jsou prostředkem pro zmírnění negativních dopadů ekonomické činnosti na životní prostředí. Detailněji jsou rozebrány ...
 • Marketingový plán pro letoun L410 NG společnosti Aircraft Industries, a.s. 

  Juráková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro letoun L 410 NG, vyráběný firmou Aircraft Industries a.s. První část práce zahrnuje obecné teoretické poznatky, zaměřující se na proces sestavení plánu ...
 • Návrh projektu výstavby výzkumného centra 

  Hortová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu projektu výstavby výzkumného centra dle požadovaných specifikací společnosti SEDOX s. r. o. Teoretická část je věnována základním poznatkům a nástrojům projektového managementu. ...
 • Podnikatelský záměr ve venkovském cestovním ruchu 

  Kohoutová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru ve venkovském cestovním ruchu pro založení rodinného podniku. Tento podnik spojuje poskytování služeb v rámci rodinného venkovského penzionu s vlastní zemědělskou ...

Zobrazit další