Now showing items 1-20 of 433

 • Validace odvětvových průměrů 

  Olšáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Benda, Miroslav
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zásituaci podniku a formuluje návrhy opatření na zlepšení na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ukazatele. Praktická část práce ...
 • Dopady zavedení eura na hospodaření firmy 

  Hrabec, Filip
  Diplomová práce analyzuje dopady zavedení eura na hospodaření vybrané firmy. Vstup České republiky do měnové unie se projeví pozitivními a negativními změnami, které budou působit na všechny subjekty v ekonomice. V práci ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Červenková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře KM Travel a návrhy opatření na zlepšení její úrovně. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, jako je marketingový výzkum, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Findejs, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku. Zhodnocení je provedeno pomocí klasických ukazatelů finanční analýzy a pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty EVA. V teoretické ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Pospíšilová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti BMT Medical Technology s.r.o. s využitím analýzy interního a externího okolí a finanční analýzy. Finanční analýza bude provedena prostřednictvím analýzy ...
 • Návrh marketingové strategie pro Coop supermarket 

  Musilová, Iveta
  V této diplomové práci se zabývám návrhem marketingové strategie pro konkrétní organizaci. Pro lepší pochopení problematiky se v první části věnuji teorii, kterou v další kapitole aplikuji do praxe. Cílem této práce je ...
 • Srovnávání vybraných IT účetních produktů pro řízení finančních toků 

  Prchal, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnávání vybraných ekonomických produktů pro řízení finančních toků dostupných v České republice pomocí vytvořených oblastí kritérií funkčnosti. Teoretická část práce popisuje vývoj účetních ...
 • Komunikační strategie ve vazbě na CSR ve firmě THIMM Obaly, k.s. 

  Deutschová, Veronika
  Diplomová práce zachycuje koncepci CSR v podnikové strategii společnosti THIMM Obaly, k.s. včetně uvedení teoretických východisek. Analyzuje a hodnotí stávající úroveň komunikace o aktivitách CSR. Výstup práce představuje ...
 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Damjanovová, Táňa
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti na okrese Znojmo. Obsahuje faktory, které ovlivňují nezaměstnanost uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Práce obsahuje vývoj nezaměstnanosti na okrese Znojmo, ale ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Bečvarovská, Petra
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V první části budou definovány základní pojmy, popsány jednotlivé metody a vzorce. Dále bude provedena ...
 • Studie výkonnosti ekofarmy a jejího navýšení 

  Pavlíková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá výkonností firmy Horňácká farma s.r.o. při procesu zpracování a prodeje hovězího biomasa. Cílem této práce je nalezení cest vedoucích ke zvýšení výkonnosti ekofarmy. Na základě analýzy současného ...
 • Měření konkurenceschopnosti výrobního podniku 

  Šilarová, Renata
  Tato diplomová práce se zabývá měřením konkurenceschopnosti společnosti Formplast Purkert, s.r.o. v letech 2008-2012 metodami finanční analýzy. Výsledky klíčových ukazatelů jsou porovnány s dvěma konkurenčními podniky a s ...
 • Podnikatelský záměr založení nové restaurace 

  Škarda, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení nové restaurace, která se bude věnovat slovenské, maďarské a české kuchyni. Součástí práce je tvorba modelu na předpověď výnosů a nákladů v příslušném ...
 • Private Equity jako alternativní forma investování 

  Bolf, David
  V této diplomové práci se pojednává o možnostech investování ve formě Private Equity. Práce se zaměřuje na investiční rozhodování, investiční proces a due diligence. V analytické části autor vyhodnocuje výsledky dotazníku, ...
 • Aukční portál nebankovních úvěrů v České Republice 

  Hadač, Marek
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem internetového aukčního portálu s nebankovními půjčkami. Náplní práce je na základě finančního plánu a finanční analýzy navrhnout funkční systém, který bude realizovatelný v ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Vokurková, Kristýna
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá současnou situací pensionu Kosanda v Jeseníkách, na základě které jsou vytvořeny návrhy za účelem rozvoje konkurenceschopnosti. Návrhy byly vytvořeny ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Žambochová, Alice
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a na návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. První část práce je věnována teoretickému podkladu na dané téma. V další části je provedena analýza současné situace ...