Now showing items 1-20 of 93

 • Stanovení vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů 

  Pelikánová, Blanka
  Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů. Teoretická část je věnována charakteristice rybízu, biologicky aktivním látkám v jeho plodech a také využití ...
 • Studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů. 

  Wurstová, Agáta
  Diplomová práce je zaměřena na studium biodegradace polyhydroxyalkanoátů, konkrétně polymeru polyhydroxybutyrátu. První část práce se zabývá studiem biodegradace polyhydroxybutyrátu ve formě PHB prášku a PHB fólie pomocí ...
 • Výběr vhodných autochtonních kvasinek pro výrobu vína 

  Krátká, Veronika
  Cílem této diplomové práce byl výběr vhodných autochtonních kvasinek pro výrobu vína. Testované kvasinky byly izolovány z hroznů, které poskytlo vinařství Maňák Žádovice. Dále byly testovány kvasinky, izolované v rámci ...
 • Studie aktivity extracelulárních enzymů produkovaných různými druhy kvasinek 

  Vršanská, Martina
  Diplomová práce se zabývá studiem různých kmenů kvasinek z hlediska produkce extracelulárních lipolytických enzymů. První část této práce spočívající ve výběru vhodných kvasinek byla vypracována v rámci studijních pobytů ...
 • Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů v ternárních systémech s barvivy 

  Novotný, Radek
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vlastnosti a formy výskytu fosforu v přírodních vodách a na problémy spojené s vyššími koncentracemi fosforu, zvláště pak při rozvoji sinic a řas. Jsou zde popsány možnosti ...
 • Antimikrobiální aktivita uhlíkatého plniva 

  Stuchlíková, Olga
  Diplomová práce se zabývá vlivem uhlíkatého plniva na životaschopnost a produkci extracelulárních látek vybrané bakterie Bacillus subtilis (CCM 1999) a kvasinky Yarrowia lipolytica (CCY 29-26-52). Antimikrobiální aktivita ...
 • Stanovení přítomnosti inhibitorů fosfodiesterázy v komunálních odpadních vodách 

  Smutná, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením selektivních inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 v komunálních odpadních vodách. V rámci práce byly stanovovány inhibitory fosfodiesterázy v komunálních odpadních vodách z čistíren ...
 • Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru 

  Klinková, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na monitorování průběhu mikrobiálních kultur v bioreaktoru a hodnocení bioprocesu. Je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá produkcí mutantní formy proteinu cryptogeinu kvasinkou ...
 • Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu 

  Poštulková, Hana
  V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi ...
 • Charakterizace specifických proteinů z vybraných živočišných produktů. 

  Janhuba, Filip
  Diplomová práce byla zaměřena na specifické obranné proteiny z živočišných produktů, zejména na charakterizaci antimikrobiálního proteinu ovotransferinu (též „conalbuminu“) pocházejícího z vaječného bílku, který patří do ...
 • Studie možnosti využití odpadního pečiva k bioprodukci vybraných metabolitů 

  Hudečková, Helena
  Cílem této diplomové práce bylo studium možnosti využití odpadního pečiva k bioprodukci vybraných metabolitů. Jako odpadní pečivo byl použit odpadní chléb dodaný kavárnou Zastávka. Chléb byl předupraven mletím na malé ...
 • Biotypizácia kvasiniek skupiny Cryptococcus laurentii hmotnostnou spektrometriou 

  Jäger, Jakub
  Cryptococcus laurentii je vo všeobecnosti považovaný za saprofitický druh, avšak už bolo hlásených niekoľko prípadov ochorení ľudí i zvierat spôsobených práve týmito kvasinkami. Jedná sa o heterogénnu skupinu kapsulárnych ...
 • Studium orgánů myší z inhalačních pokusů 

  Vrlíková, Lucie
  Zadáním diplomové práce je studovat potenciální nebezpečí pro živé organizmy vyplývající z inhalace nanočástic vybraných těžkých kovů. Hlavním cílem je zkoumání orgánů pokusných bílých myší po řízené inhalaci nanočástic ...
 • Porovnání mikrobiální metabolické produkce na odpadní a sušené syrovátce 

  Elefantová, Petra
  Diplomová práce porovnává mikrobiální produkci na odpadní a sušené syrovátce. Syrovátka se získává jako vedlejší produkt při výrobě sýrů. Laktóza (nejlépe ze syrovátky) se pomocí bakterií mléčného kvašení (např. Lactobacillus) ...
 • Možnosti zpracování odpadů glykolu a glycerolu na účelové látky 

  Hýža, Bohumil
  V úvodu diplomové práce je shrnuta výroba bionafty a její světová produkce. Více do hloubky je zde rozpracována výroba bionafty v České republice a také v Evropské unii a také nějaké evropské legislativní předpisy a normy ...
 • Sledování vlivu použití autochtonní kvasinky při výrobě vína v podmínkách vinařství 

  Beníčková, Romana
  Diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek metodou RFLP-PCR. Cílem práce bylo identifikovat kvasinky přítomné ve víně odrůdy Veltlínské zelené v průběhu kvašení. Identifikace byla provedena amplifikací 5,8S-ITS úseků ...
 • Studium produkce lipáz pomocí vybraných mikroorganizmů 

  Rošková, Hana
  Diplomová práce byla zaměřena na studování lipolytické aktivity u sedmi mikroorganismů, u nichž byla produkce lipáz předpokládána či již potvrzena. Teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou lipolytických ...
 • Vliv detergentů na aktivitu, tepelnou stabilitu a agregaci imobilizovaných lipáz 

  Bančáková, Anna
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo štúdium vplyvu detergentov na aktivitu, termostabilitu a agregáciu voľnej a imobilizovanej formy komerčného preparátu lipázy izolovanej z mikroskopickej huby Rhizopus arrhizus. Teoretická ...
 • Komplexní charakterizace plodů angreštu 

  Rodzíková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek angreštu a jeho senzorickou analýzou se zaměřením na chutnost (flavour). V teoretické části je popsána zejména obecná charakteristika, biologické znaky ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Pruknerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin v tavených sýrech, resp. tavených sýrových analozích, pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny, ...