Now showing items 1-20 of 93

 • Alternativní kameniva na bázi druhotných surovin z energetického průmyslu 

  Kratochvíl, Jiří
  Vysokoteplotní i fluidní popílky nejsou v současné době dostatečně využívány a jsou deponovány ve značných množstvích. Tato práce se snaží nalézt a ověřit některé možnosti jejich vhodného uplatnění ve stavebnictví, konkrétně ...
 • Antimikrobiální aktivita uhlíkatého plniva 

  Stuchlíková, Olga
  Diplomová práce se zabývá vlivem uhlíkatého plniva na životaschopnost a produkci extracelulárních látek vybrané bakterie Bacillus subtilis (CCM 1999) a kvasinky Yarrowia lipolytica (CCY 29-26-52). Antimikrobiální aktivita ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Biotypizácia kvasiniek skupiny Cryptococcus laurentii hmotnostnou spektrometriou 

  Jäger, Jakub
  Cryptococcus laurentii je vo všeobecnosti považovaný za saprofitický druh, avšak už bolo hlásených niekoľko prípadov ochorení ľudí i zvierat spôsobených práve týmito kvasinkami. Jedná sa o heterogénnu skupinu kapsulárnych ...
 • Bisfenol A ve vodním ekosystému 

  Nohelová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou Bisfenolu A, zejména jeho vlivem na vodní ekosystém. V práci jsou přehledně shrnuty informace o jeho vlastnostech, výrobě a současném využití. Byl zde popsán jeho škodlivý dopad ...
 • Charakterizace nápojů a doplňků stravy obsahujících kofein 

  Patočková, Klára
  Tato diplomová práce je zaměřena na charakterizaci energetických nápojů a návrh jejich modifikovaného složení. Teoretická část se zabývá přehledem energetických nápojů a některých jejich přírodních složek, jako je gaurana, ...
 • Charakterizace plodů aronie (Aronia melanocarpa) a muchovníku (Amelanchier alnifolia) 

  Burdějová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá charakterizací plodů aronie (Aronia melanocarpa) a muchovníku (Amelanchier alnifolia). Teoretická část práce pojednává o botanickém zařazení, chemickém složení, léčivých účincích a použití plodů ...
 • Charakterizace plodů bezu černého 

  Christovová, Silvia
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací plodů bezu černého (Sambucus nigra L.) se zaměřením na aromaticky aktivní látky (AAL) a vitamin C (kyselinu askorbovou (AA) a dehydroaskorbovou (DHA)) . Teoretická část podává ...
 • Charakterizace specifických proteinů z vybraných živočišných produktů. 

  Janhuba, Filip
  Diplomová práce byla zaměřena na specifické obranné proteiny z živočišných produktů, zejména na charakterizaci antimikrobiálního proteinu ovotransferinu (též „conalbuminu“) pocházejícího z vaječného bílku, který patří do ...
 • Chemická a termická stabilita huminových komplexů 

  Nováková, Tereza
  Předložená diplomová práce zkoumá vztah mezi chemickou a termickou stabilitou komplexů huminových kyselin s těžkými kovy, konkrétně komplexy niklu, kobaltu a mědi. Komplexy byly připraveny s roztoky kovů o třech odlišných ...
 • Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu 

  Poštulková, Hana
  V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Chirální analýza syntetických vonných látek ve vodním ekosystému 

  Švarcová, Lucie
  Diplomová práce zpracovává dostupné informace o chirální analýze syntetických vonných látek ve vodním ekosystému. V teoretické části práce je rozebrána chiralita a význam chirálních analýz na příkladech různých environmentálních ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu kapalných a kondenzovaných systémů na bázi biopolymer-tenzid. 

  Černá, Ladislava
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelu, který vzniká na základě elektrostatické i hydrofóbní interakce mezi hyaluronanovým řetězcem a micelami kationtového tenzidu. Byl použit nativní hyaluronan sodný o molekulové ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve vybraných konfiguracích elektrického výboje v kapalném prostředí 

  Vašíček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na srovnání stejnosměrného a vysokofrekvenčního (15-80 kHz) elektrického výboje generujícího nízkoteplotní plazma ve vodném roztoku chloridu sodného. V první části se především soustředí na ...
 • Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Grunt, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem osm různých hydrogelů bylo připraveno rozpuštěním huminových kyselin hydroxidem sodným a trifosforečnanem sodným. Pro jejich ...
 • Elektrické a dielektrické vlastnosti organických materiálů pro fotovoltaické aplikace 

  Florián, Pavel
  Diplomová práce se věnuje využití organických materiálů ve fotovoltaických aplikacích a studiu jejich elektrických a dielektrických vlastností. Teoretická část práce pojednává o problematice využití organických polymerních ...
 • Elementární analýza různých odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá elementární analýzou různých odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa výskytu, možnosti sběru ...
 • Enkapsulace vybraných přírodních extraktů pro využití v potravinářství 

  Vyskočilová, Terezie
  Diplomová práce pojednává o enkapsulaci přírodních extraktů. V teoretické části jsou popsány metody enkapsulace, materiály používané pro přípravu částic a aplikace enkapsulačních technik v potravinářství. V rámci experimentální ...
 • Fluoridové povlaky hořčíku připravované v taveninách 

  Drábiková, Juliána
  Táto práca sa zaoberá protikoróznou ochranou horčíkových zliatin AZ31, AZ61, AZ91 pomocou fluoridového konverzného povlaku pripraveného z taveniny Na[BF4]. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horčíkových zliatin, ...