Show simple item record

Creative Accounting in Small and Micro Companies in the Czech Republic

dc.contributor.advisorFedorová, Annacs
dc.contributor.authorZemánková, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:21:33Z
dc.date.available2019-04-04T07:21:33Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZEMÁNKOVÁ, L. Využívání kreativního účetnictví malými a drobnými podniky v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other68212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25067
dc.description.abstract¨Tato dizertační práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví malých a drobných podniků v České republice. Kreativní účetnictví je fenomén, který získal na významu v 21. století po medializaci řady účetních skandálů. V kontextu ekonomické krize a deficitního rozpočtu je problematika kreativního účetnictví, zejména pak prevence a odhalování účetních manipulací, aktuální otázkou, na níž se zaměřuje pozornost odborníků s ekonomickým zaměřením i celých států včetně České republiky. Zaměření výzkumu na malé a drobné podniky vychází z nepopiratelné významnosti tohoto segmentu pro výkon ekonomiky celého státu. Tato dizertační práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kreativního účetnictví z hlediska teoretických přístupů i z hlediska jeho uplatňování v praxi. Primární výzkum je založen na zkoumání fenomenologického paradigmatu, čili zaměřuje se na pochopení lidského chování na základě referenčního rámce účastníků výzkumu. Hlavním cílem primárního výzkumu, je odhalení motivů, technik, vnímání rizika a dopadů kreativního účetnictví v České republice. Hlavní výzkumnou metodou, která je ve výzkumu využita, je případová studie založená na komparaci čtyř podnikatelských subjektů. Dopad kreativního účetnictví je ilustrován na kritickém případu. Z výzkumu vyplynula některá zjištění, která jsou přínosná zejména pro praxi v oblasti prevence a odhalování kreativního účetnictví. Poznatky z výzkumu jsou využitelné kontrolními orgány pro zlepšení detekce kreativního účetnictví a tím ke zvýšení vnímaného rizika. Přínosem dizertační práce je mimo jiné návrh několika doporučené pro úpravu legislativy, které pomohou omezit existující příležitosti kreativního účetnictví v návaznosti na motivy kreativní účetnictví praktikovat. Za přínos zejména pro teorii lze považovat zaměření dalších výzkumů v problematice kreativního účetnictví.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with the issue of creative accounting of small and micro companies in the Czech Republic. Creative accounting is a phenomenon that gained importance in the 21st century after publicizing of a number of accounting scandals. In the context of economic crisis and budget deficit, the phenomenon of creative accounting, in particular the prevention and detection of financial manipulation, is a topical issue which draws attention of experts specialized in economics as well as of entire countries including the Czech Republic. The research focus on small and micro companies stems from the undeniable importance of this segment for the performance of the economy of the entire country. This dissertation provides a comprehensive view of the issue of creative accounting in terms of theoretical approaches as well as its practical application. Primary research is based on an analysis of the phenomenological paradigm, i.e. it focuses on the understanding of human behaviour on the basis of a reference framework of research participants. The main aim of primary research is to discover the motives, techniques, perception of risk and consequences of creative accounting in the Czech Republic. The main research method used in the research is a case study based on a comparison of four business entities. The consequences of creative accounting are illustrated on a critical case. The main limitation of the dissertation rests in the impossibility of examining a large sample. The research revealed some findings that are contributive in particular to practice in the area of prevention and detection of creative accounting. The research provides findings usable by supervisory bodies to improve detection of creative accounting, and thus to increase the perceived risks. Another contribution of the dissertation is a suggestion of several possible alterations of legislation which will help reduce existing opportunities of creative accounting in relation to the motives to carry out creative accounting. Assistance in directing further research into the issue of creative accounting may also be considered important, in particular for the theory.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKreativní účetnictvícs
dc.subjectúčetní podvodcs
dc.subjectřízení ziskucs
dc.subjectetika účetnictvícs
dc.subjectpřípadová studie.cs
dc.subjectCreative accountingen
dc.subjectfraudulent accountingen
dc.subjectearnings managementen
dc.subjectaccounting ethicen
dc.subjectcase study.en
dc.titleVyužívání kreativního účetnictví malými a drobnými podniky v České republicecs
dc.title.alternativeCreative Accounting in Small and Micro Companies in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-11-04cs
dcterms.modified2013-11-06-10:33:01cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podniku - dob.cs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid68212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:00:45en
sync.item.modts2019.05.18 15:56:41en
dc.contributor.refereeKocmanová, Alenacs
dc.contributor.refereeSchillerová, Alenacs
dc.contributor.refereeŽivělová, Ivacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record