Poslední příspěvky

 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu TILL s.r.o. 

  Jílek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí počítačové sítě pro firmu Lisovna TILL s.r.o. Konkrétně vychází z analýzy dvou budov, které firma vlastní a do kterých je zapotřebí zavést novou univerzální kabeláž z důvodu modernizace ...
 • Návrh komunikačního mixu pro uvedení nového výrobku 

  Kundrátek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první části jsou teoretické východiska této práce. Analytickou část, která zachycuje současný stav společnosti a potřebu vytvoření nového komunikačního mixu pro uvedení ...
 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti 

  Žamberská, Šárka
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní ...
 • Organizace a řízení tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu 

  Vlašínová, Radka
  Předmětem bakalářské práce je řízení a organizace Tréninkového centra mládeže golfového sportovního klubu. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy v oblasti managementu. Praktická část ...
 • Analýza demografického vývoje ve školství města Vyškova 

  Burdová, Mária
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje ve městě Vyškov. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a určuje prognózu počtu dětí, které ...
 • Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o. 

  Složilová, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity ...
 • Návrh na snížení zmetkovitosti výrobku DQ 500 u firmy Swoboda CZ, spol. s r.o. 

  Hable, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin zmetkovitosti ve výrobním procesu řídících jednotek automatické převodovky DQ 500 pro automobily koncernu VOLKSWAGEN u firmy SWOBODA CZ, s. r. o. Tato práce předkládá doporučení ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů firmy EKONOM STUDIO, s. r. o. pomocí časových řad 

  Dudek, Miroslav
  Pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy je popsán vývoj sledovaných (vybraných) ukazatelů v čase a vyjádřen trend dlouhodobého vývoje. Výsledky analýz jsou přehledně znázorněny v tabulkách a grafech. V závěru ...
 • Studie průběhu zakázek ve vybraném podniku poskytujícím služby 

  Alánová, Hana
  Tato práce na základě studie zjišťuje průběh zakázky v jedné ze sekcí divize firmy COFELY a.s., která se zabývá elektromontážemi. Nejprve je firma představena, jsou uvedeny druhy zakázek a následují správné teoretické ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Podnikatelský plán 

  Horák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje ...
 • Technická analýza 

  Kubíková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá využitím technické analýzy k sestavení optimálního portfolia akcií. Především je zde využit model oceňování kapitálových aktiv CAPM. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, která ...
 • Podnikatelský záměr na založení internetového byznysu 

  Dvořáková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení internetového obchodu, který sdružuje nabídku ručně vyrobeného zboží od různých výrobců. V první části jsou uvedena teoretická východiska potřebná ...
 • Optimalizace webových stránek 

  Koc, Dušan
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje potřebné změny v oblasti SEO optimalizace webových stránek pro firmu DNA CZ. Navržená optimalizace by měla stránky dostat na co nejlepší pozici v internetových vyhledávačích a ...
 • Analýza vybraných ukazatelů podniku JP a.s. Šumperk pomocí časových řad 

  Štancl, Marek
  Obsahem této práce je analýza vybraných ukazatelů podniku JP, a. s., Šumperk za posledních 9 let pomocí časových řad. Metoda časových řad nám umožňuje využít teoretické poznatky z oblasti statistiky a aplikovat je na řízení ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Florková, Alexandra
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku s.r.o. v období 2007-2010 za pomoci metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení.

Zobrazit další