Poslední příspěvky

 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou ve společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku nákupem konkrétní společností. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klemensevič, Ivo
  Bakalářská práce analyzuje konkrétní společnost H + H Technika, spol. s. r. o. v období let 2006 – 2011. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její uživatelé a ukazatelé, pomocí kterých jsou zjištěny ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Hůla, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení společnosti, která bude pro studenty VŠ, absolventy VŠ, mladší manažery a mladší podnikatele nabízet semináře prostřednictvím internetu (takzvané ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Analýza a komparace úvěrů nabízených bankami v České republice 

  Konůpková, Michaela
  Tato práce se zabývá analýzou úvěrů, které nabízejí banky v soudobých podmínkách České republiky. Zaměřuje se na spotřebitelské neúčelové úvěry poskytované fyzickým osobám, které jsou podle zadaných kritérií porovnány. Na ...
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti, které nabízí fyzickým osobám český trh s úvěrovými produkty a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.
 • Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě 

  Hrdina, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení bodu zvratu ve firmě, na analýzu nákladů a nalezení cest na jejich snížení. Specifikuje náklady, tržby z prodeje a bod zvratu. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Podnikatelský záměr pro založení vzdělávací společnosti 

  Hůla, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro založení společnosti právní formy společnost s ručením omezeným zabývající se vzděláváním managementu společností v oblasti soft skills, zejména pak v oblastech ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy Inva Group a.s. pomocí časových řad 

  Saniter, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů potravinové divize firmy Inva group a.s. První, teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky a problematiku především z oblasti časových řad, regresní ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu firmy 

  Kosíř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického řízení elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického ...
 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Úvěrování fyzických osob neúčelovými úvěry a půjčkami od bankovních a nebankovních subjektů 

  Jandák, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá komparací obchodních bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových institucí z hlediska nabídky neúčelových úvěrů a půjček pro nepodnikající fyzické osoby. Na základě analýzy úvěrové nabídky ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Mondek, Jan
  Cílem této práce je navrhnout levný a efektivní způsob, jak vytvořit webové stránky pro živnostníka a jeho zavedenou firmu na prodej obuvi v malém městě. V této práci jsou popsány některé metody současných nástrojů a ...
 • Analýza stavu financování odborných sociálních poraden na území Jihomoravského kraje 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytujících sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Lišková, Barbora
  Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů na zlepšení stávající organizační kultury SŽG v Brně. V teoretické části mé práce se věnuji obecným charakteristikám organizační kultury. Praktická část se zabývá samotnou ...

Zobrazit další