Now showing items 1-20 of 488

 • Analýza optických přístupových sítí v České republice 

  Štefančík, Matej
  Práca poskytuje zoznámenie sa s optickými prístupovými sieťami. Popisuje ich základné funkčné celky, architektúru týchto sietí, definuje základné sieťové prvky. Pojednáva o jednotlivých technológiách výstavby od klasických ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Steidl, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Analýza vlastností profilových vodičů pro přípojnice rozvodných zařízení 

  Domes, František
  Kontrola přípojnicového systému proti účinkům zkratových proudů i proudů za normálního provozu je důležitá jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska ekonomického. Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem oteplení pásového ...
 • Výpočet napěťových a proudových poměrů v místě ochrany při zkratech 

  Tomášek, Lukáš
  Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to části teoretické a části praktické. Teoretická část je věnována popisu průběhu zkratového proudu v čase, jeho složek, charakteristických hodnot a jednotlivých typů zkratů, ...
 • Fázovací články s různými aktivními prvky 

  Novotný, Jakub
  Tématem semestrálního projektu je podat přehled o funkci a využití analogových fázovacích článků. Zabývá se jejich konkrétní realizací pomocí aktivních funkčních bloků, tj. pomocí transadmitančního zesilovače LT1228 výrobce ...
 • Zesilovač pro subwoofer s výstupním výkonem 100 W 

  Chevalier, Stanislav
  Tento projekt je zaměřen na návrh koncového výkonného zesilovače pro subwoofer, ochran zesilovače, reproduktoru a návrh filtru pro subwoofer. Zesilovač je zapojen ve třídě AB s výkonem až 100 W/4. Je sestaven z diskrétních ...
 • Budicí obvody výkonového tranzistoru SiC MOSFET 

  Vitek, Vojtech
  Bakalárska práca opisuje princípy budenia výkonových tranzistorov MOSFET z materiálu karbid kremíka SiC. Cieľom je podrobne opísať jednotlivé typy budenia a základné zásady pri navrhovaní budičov. Praktickou časťou práce ...
 • Segmentace EEG signálů 

  Nečadová, Anežka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...
 • Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390 

  Pekárek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá analyzátorem výkonu Hioki 3390. Práce obsahuje nastavení, základní operace a funkce přístroje. Na konci bakalářské práce je vypracován vzorový protokol, který byl změřený pomocí HIOKI 3390.
 • Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin 

  Vlachynská, Alžběta
  Práce se zabývá vyhledáváním oblastí s vysokým obsahem adeninu a guaninu v molekule DNA. Jejich nalezení a stanovení náhodnosti, funkčnosti a konzervovanosti by snad mohlo vést k lepšímu pochopení uložení genetické informace ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému na spiro-ergometrickém pracovišti 

  Žáková, Monika
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, se zaměřením na kardiovaskulární měření při fyzické zátěži. Popisuje diagnostické přístroje Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko) a PowerCube (Ganshorn, ...
 • Výukový program pro demonstraci oscilometrického měření krevního tlaku. 

  Vepřková, Hana
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat výukový program pro demonstraci oscilometrického měření krevního tlaku za použití softwaru Matlab. Práce je zaměřena na analýzu tvaru pulsové vlny. Dále literární rešerše v oblasti ...
 • Detekce komplexu QRS s využitím kombinování metod 

  Votoupal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí komplexů QRS. Jsou zde popsány základní informace o EKG, přístupy detekce komplexů QRS, metody shlukové analýzy a rozbor metod detekce realizovaných v prostředí MATLAB. Navržené ...
 • Měření intervalů QT 

  Váňa, Tomáš
  Tato bakalářské práce je zaměřena na měření QT intervalu. V teoretické části práce je zaměřena na rozměření EKG signálů a jeho problematiku, vlastnosti QT intervalu a metody pro detekci začátku vlny Q a konce vlny T. V ...
 • Charakterizace nanostrukturovaných zlatých elektrod modifikovaných biotinovaným oligonukleotidem 

  Vrbová, Eva
  V současnosti se snaží věda vyvíjet stále lepší technologie pro výrobu nanočástic. S tím souvisí i jejich začlenění do elektrochemie a do biosenzorů. Bakalářská práce se zabývá problematikou měření biotinylovaného ...
 • Segmentace barevných snímků pomocí umělé neuronové sítě 

  Zátopek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělých neuronových sítí v oblasti segmentace barevného obrazu. Popisuje umělé neuronové sítě obecně od základních pojmů. Nejprve se věnuje rozboru základních modelů využívaných ...
 • Klasifikační systémy v nemocnicích 

  Valla, Radek
  Klasifikační systémy ve zdravotnictví se v České republice dostávají stále více do popředí při účtování za služby poskytované nemocnicemi. Tato práce předkládá základní přehled klasifikačních systémů a je zaměřená na systémy ...
 • Funkční model jevu magnetické rezonance 

  Svoboda, Tomáš
  Projekt se zabývá konstrukcí měřícího přípravku pro prezentaci jevu nukleární magnetické rezonance. V textu je popsána realizace jednotlivých komponent systému. Každá komponenta je testována jako samostatná jednotka i bylo ...
 • Reprezentace srdečních cyklů pro následnou klasifikaci 

  Smíšek, Radovan
  Výběr úseku EKG hraje významnou roli při návrhu klasifikátoru srdečních cyklů. Typ vybraných úseků ovlivňuje klasifikaci nejen z hlediska typu a maximálního počtu rozpoznávaných patologických skupin, ale ovlivňuje také ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím matematické morfologie 

  Stonawski, Stanislav
  Důležitým krokem analýzy sítnicových snímků je segmentace cévního řečiště. Výsledek této analýzy může být využit při diagnostice očních či kardiovaskulárních onemocnění. Tato práce se zabývá možnostmi segmentace cévního ...