Now showing items 90-109 of 492

 • Efekt Chorus - inovace laboratorní úlohy předmětu BSHE 

  Zvončák, Vojtěch
  Práce je teoretická příprava a popis realizace laboratorního přípravku efektu CHORUS pro laboratoř předmětu Studiová a hudební elektronika. V úvodu jsou vysvětleny základní vlastnosti efektů se zpožďovací linkou. Práce se ...
 • Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu 

  Špinar, Marek
  Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní ...
 • Elektrické napájení silničního tunelu 

  Kloc, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku napájení silničního tunelu elektrickou energií. V práci jsou popsána obecná pravidla a požadavky, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky elektrické energie pro tunelové stavby. ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých odporových past 

  Gajdoš, Jiří
  Tato práce se zabývá technologií tlustovrstvých elektronických obvodů, popisuje materiály používané pro realizaci tlustovrstvého obvodu a základní operace při jejich výrobě. Obsahem je také návrh odporového monitoru, který ...
 • Elektrocentrály pro obnovitelné zdroje energie 

  Prokop, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem elektrocentrál, které budou využívat obnovitelné zdroje energie místo fosilních paliv. Práce je zaměřena na přeměnu energie na bázi mechanické. Úvodní část textu shrnuje požadavky na ...
 • Elektrodové hmoty pro záporné elektrody lithium-iontových akumulátorů 

  Šikuda, Milan
  Tato práce se zabývá studiem základních funkčních principů článků. Zaměřuje se především na uhlíkaté materiály, které jsou základem záporných elektrodových hmot lithium-iontových akumulátorů. Cílem této práce je pochopit ...
 • Elektroinstalace v rodinném domě 

  Tománek, Drahomír
  Náplní této bakalářské práce je shromáždění požadavků pro elektroinstalaci v rodinném domě a následně vytvoření reálného projektu pro rodinný dům. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vypsány ...
 • Elektroléčba 

  Fernandová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami fyziatrické léčby a realizací generátoru a přípravku pro elektroléčbu. V první části práce je elektroléčba rozebrána podrobněji a ostatní metody jsou uvedeny jen stručně (jsou uvedeny ...
 • Elektromagnetická kompatibilita 

  Šimoník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility jak po její technické tak z části i biologické stránce. V práci jsou popsány základní pojmy EMC a také rozebrány jednotlivé legislativní požadavky ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a delením coil gunov. V druhej časti sa zameriame na ...
 • Elektronická zátěž 

  Pivoňka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Burda, Miroslav
  Tento projekt se zabývá návrhem elektronického ladění a automatizovaného přizpůsobení magnetických, smyčkových antén, pracujících v oblasti krátkých vln. Celá práce je rozdělena do tří částí (ladící, přizpůsobovací a ...
 • Elektronický kompas s tříosým magnetometrem 

  Okoun, Petr
  Tato semestrální práce je zaměřena navržení elektronického kompasu s tříosým magnetometrem, který odstraňuje nedostatky magnetického kompasu a je použitelný na libovolném místě zemského povrchu. Kompas je schopen měřit ...
 • Elektronický subsystém malého mobilního robotu 

  Podolan, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou mobilního robotu s kolovým diferenciálním podvozkem. Cílem práce bylo navrhnout elektronický subsystém robotu, umístit jej do robotu a poté otestovat. Každá kapitola se nejdříve ...
 • Eliminace artefaktů v obrazech z optické koherentní tomografie 

  Handová, Denisa
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou koherentní tomografií. Je rozdělena do několika částí, kde se v úvodní části práce popisuje princip této metody, její matematické vysvětlení a charakteristika dvou možností akvizice ...
 • Eliminace hluku šestipólového asynchronního motoru 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá hlukem elektromagnetického původu šestipólového trojfázového asynchronního motoru. Úkolem práce bylo provedení literární rešerše. Analýza problému obsahuje matematické výpočty v prostředí Matlab a ...
 • Emulátor memkapacitoru 

  Weiss, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout emulátor memkapacitoru s po částech lineární (PWL) charakteristikou. Memkapacitor se řadí mezi mem-součástky, které byly postulovány v 70. - 80. letech minulého století Leonem Chuou. ...
 • Energeticky nezávislý objekt – multifunkční objekt 

  Kutý, Tomáš
  Projekt pojednává o energetických potřebách a finančních úsporách u bytového domu v případě, navrhneme-li na daný objekt systém pro energetickou nezávislost.
 • Energetický systém pro energeticky nezávislý objekt 

  Kaňovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem energetického systému pro energeticky nezávislý objekt - rodinný dům. Nejprve jsou definovány výchozí parametry pro dům a je popsán vliv umístění domu v krajině na tepelné ztráty ...
 • Experimentální srovnání vlastností vybraných typů komerčně dostupných integrovaných FM přijímačů 

  Kašpar, Petr
  FM přijímač slouží k zachycení a zpracování signálů z rádiových vysílačů v pásmu VKV a reprodukci namodulované informace. Bakalářská práce se zabývá porovnáním vlastností komerčně dostupných integrovaných přijímačů. ...