Now showing items 160-179 of 492

 • Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací 

  Lednický, Marek
  Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontrolér ARM Cortex-M3. 

  Libicher, Radek
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh rozšiřujících obvodů a tři laboratorní úlohy pro vývojový kit MBED NXP LPC1768. Dokument je rozdělen na tři základní části. První část se zabývá popisem mikroprocesorů ARM, vývojové ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale 

  Mikeska, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je věnována laboratorním úlohám pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale. V úvodní části pojednává o periferiích mikrokontroléru a vývojové desce TWR-S08LH, která je osazena tímto mikrokontrolérem. ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH s využitím displeje 

  Řehoř, Petr
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s mikrokontrolérem MC9S08LH64 a jeho jednotlivými moduly, například A/D převodníkem, zdrojem hodinového signálu, ovladačem LCD displeje, sériovým komunikačním rozhraním a časovačem. ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek s kuličkou na nakloněné rovině 

  Řezáč, Martin
  Práce se zabývá problematikou identifikace a řízení dynamických systémů s využitím grafického programovacího prostředí LabVIEW. Pro řízení je využita kaskádní formu regulace s PI a PD regulátory navrženými pomocí programu ...
 • Laboratorní výukový stand s měniči a motory 

  Ondrejček, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem budícího obvodu, který bude použit v laboratorním standu. První část práce obsahuje typické vlastnosti budičů, použití a funkce kvalitních budících obvodů. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem ...
 • Lock-in zesilovač 

  Pivnička, Martin
  Práce se zabývá problematikou koherentní demodulace pomocí Lock-in zesilovačů. První část je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky. V druhé - praktické části je popsán návrh, konstrukce a měření vlastností ...
 • Logger impulzů z Wattmetru 

  Severa, Pavel
  Většina elektronických wattmetrů obsahuje výstup pro zpracovávání informací o spotřebě pro další zařízení. Cílem této semestrální práce je vytvořit vhodné zařízení ke čtení výstupu z wattmetru, ukládat tyto informace na ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů 

  Jelínek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je na základě získaných informací vytvořit aplikaci pro lokaci stanic v síti pomocí analýzy doménových jmen. Teoretická část se věnuje metodám určování fyzické polohy stanice v síti Internet ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy IP adresy 

  Henek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou určování fyzické polohy pomocí rozboru IP adresy. Zkoumanou metodou geolokace je databáze Whois. Práce je rozdělena na teoretickou část – která obsahuje obecný popis geolokačních metod, ...
 • Lokalizace bezdrátového zařízení pomocí elektromagnetických a ultrazvukových signálů 

  Kratochvíla, Michael
  Práce se věnuje přiblížení práce se zařízeními, které pracují s ultrazvukovým a rádiovým signálem. Pomocí tohoto signálu, vypočítávají vzdálenost. A následně vyhodnocují lokaci. Byla vytvořena java aplikace, která komunikuje ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Luxmetr 

  Bajgar, Jiří
  Tato práce se zabývá základy světelné techniky, seznámení se základními jednotkami a hygienickými limity pro pracovní prostředí. Práce také obsahuje metody měření osvětlení a seznámení se základními detektory. Dále návrh ...
 • Malý robot pro sledování čáry 

  Zacpal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací řídicího systému malého robota pro sledování čáry. Na začátku jsou představeny platformy, na kterých je systém postaven. V další části jsou postupně představeny: modul pro ...
 • Mapa elektromagnetických polí v GIS 

  Brachtl, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s existencí elektromagnetických polí v životním prostředí a s hygienickým předpisem pro účinky těchto polí. Dále seznámení se s funkcemi měřiče EMR-30 a seznámení se s programovým ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Otáhal, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro ...
 • Matematicko-fyzikální model nanopivovaru 

  Blaha, Vít
  Práce popisuje matematicko-fyzikální model nanopivovaru navržený v programu Matlab-Simulink. Je zaměřena na ohřev kapaliny v nádobě s tištěnými topnými spirálami a v nádobě s olejovou lázní. Vytvořené mo dely jsou verifikovány ...
 • Memristor s PWL charakteristikou 

  Holas, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analogovou emulací memristorové paměti s po částech lineární charakteristikou typu náboj-tok, která je navrhována do moderních digitálních pamětí. V první části dokumentu jsou shrnuty základní ...
 • MEMS akcelerometr s mikrokontrolérem 

  Vrobel, Jan
  Práce se zabývá realizací systému pro měření zrychlení postaveném na MEMS senzoru a mikrokontroléru. V jednotlivých částech je popsán průběh realizace od prvotního koncepčního návrhu přes návrh elektroniky, volbu jednotlivých ...
 • MEMS barometr s mikrokontrolérem 

  Gábik, Matej
  Cílem této práce je návrh mikro-elektro-mechanického systému barometru s mikrokontrolérem. Práce se zabývá vysvětlením problematiky měření tlaku, výběrem vhodného čidla a samotným návrhem a sestrojením celého zařízení. ...