Now showing items 173-192 of 492

 • Malý robot pro sledování čáry 

  Zacpal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací řídicího systému malého robota pro sledování čáry. Na začátku jsou představeny platformy, na kterých je systém postaven. V další části jsou postupně představeny: modul pro ...
 • Mapa elektromagnetických polí v GIS 

  Brachtl, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s existencí elektromagnetických polí v životním prostředí a s hygienickým předpisem pro účinky těchto polí. Dále seznámení se s funkcemi měřiče EMR-30 a seznámení se s programovým ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Otáhal, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro ...
 • Matematicko-fyzikální model nanopivovaru 

  Blaha, Vít
  Práce popisuje matematicko-fyzikální model nanopivovaru navržený v programu Matlab-Simulink. Je zaměřena na ohřev kapaliny v nádobě s tištěnými topnými spirálami a v nádobě s olejovou lázní. Vytvořené mo dely jsou verifikovány ...
 • Memristor s PWL charakteristikou 

  Holas, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analogovou emulací memristorové paměti s po částech lineární charakteristikou typu náboj-tok, která je navrhována do moderních digitálních pamětí. V první části dokumentu jsou shrnuty základní ...
 • MEMS akcelerometr s mikrokontrolérem 

  Vrobel, Jan
  Práce se zabývá realizací systému pro měření zrychlení postaveném na MEMS senzoru a mikrokontroléru. V jednotlivých částech je popsán průběh realizace od prvotního koncepčního návrhu přes návrh elektroniky, volbu jednotlivých ...
 • MEMS barometr s mikrokontrolérem 

  Gábik, Matej
  Cílem této práce je návrh mikro-elektro-mechanického systému barometru s mikrokontrolérem. Práce se zabývá vysvětlením problematiky měření tlaku, výběrem vhodného čidla a samotným návrhem a sestrojením celého zařízení. ...
 • MEMS magnetometr s mikrokontrolérem 

  Haring, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou meracieho systému, ktorý je určený na meranie veľkosti magnetických polí. Namerané veličiny sa následne zobrazujú na grafickom LCD displeji a odosielajú do PC. Práca rieši ...
 • Metodika testování IP Multimedia Subsystem 

  Karlík, Martin
  Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Metodika testovania IP Multimedia Subsystem Cieľom tejto práce je štúdium, rozbor a opis architektúry ...
 • Metody lokalizace polohy zdroje impulzního širokospektrého signálu 

  Machala, Petr
  Tématem této bakalářské práce je studium problematiky lokalizace částečných výbojů (ČV) a s tím související jejich záznam, zpracování a interpretace v časové a kmitočtové oblasti. Výskyt ČV ve většině případů poukazuje na ...
 • Metody měření frekvence kmitů 

  Kunz, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou metod měření frekvence a fáze a metodikou porovnání jejich vlastností. Jsou rozebrány požadavky na tyto metody a problémy vyskytující se při měření. Část práce je věnována různým ...
 • Metody měření přenosových parametrů datových sítí 

  Modrák, Zdeněk
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudování a popsání známých metod pro testování kvality přenosových parametrů datových sítí. Vycházel jsem ze standardů RFC, které jsou základními doporučeními v internetových sítích. Na ...
 • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

  Sedláčková, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
 • Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech 

  Jezerčák, Martin
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť menič napätia 12 V / 230 V pre použitie v automobiloch. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Skladá sa celkovo z troch kapitol. V prvej kapitole som rozpracoval ...
 • Měnič s velmi nízkým vstupním napětím 

  Jaško, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a testováním zvyšujícího měniče stejnosměrného napětí pro transformaci světelné energie přijaté fotodiodou na elektrickou energii s výstupním napětím dostatečným pro napájení digitálních ...
 • Měření a analýza kvality napájecí sítě 

  Marek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry elektrické sítě v ČR, které jsou dány zákonem. Dále jsou zde zmíněny podmínky pro měření vlastností distribuované elektrické energie. V poslední části bakalářská práce je popsán ...
 • Měření a diagnostika vibrací a hluku asynchronních strojů 

  Hlaváček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem hluku a vibrací v asynchronních strojích. Nejprve je zaměřena úvodem do problematiky hluku a vibrací. Další částí je seznámení se s elektrickými stroji a vznikem vibrací a hluku v ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této bakalářské práce je seznámení se systémem BIOPAC a teorií elektrokardiografie. Po prostudování možností načtení analogových a digitální dat a měření EKG signálu systému BIOPAC byl navržen a následně sestaven ...