Now showing items 268-287 of 492

 • Obrazové kodeky založené na vlnkové transformaci 

  Kiska, Tomáš
  V této bakalářské práci je popsána problematika obrazových kodeků založených na vlnkové transformaci, která se dnes již běžně používá hlavně při práci s digitálními fotografiemi nebo jinými snímky. Pomocí těchto algoritmů ...
 • Obslužný provoz jaderné elektrárny 

  Krutiš, Petr
  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které ...
 • Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci 

  Strakoš, Libor
  Cílem této práce je záznam a vyhodnocení biologických signálů spjatých s činností autonomního nervového systému v reakci na podněty optického a akustického charakteru. Podněty vyvolávající změnu signálů jsou prezentovány ...
 • Odhad zpoždění datového toku při přechodu síťovým zařízením 

  Dopita, Michal
  Tato studie je zaměřena na problematiku odhadu zpoždění datového toku při průchodu síťovým zařízením. Je zde rozebrána problematika parametrů sítě, které ovlivňují celkové zpoždění, detekce zpoždění v datových sítích a ...
 • Odometrický modul pro mobilní robot 

  Davídek, Daniel
  Hlavním cílem této práce byl návrh a zprovoznění odometrického modulu pro mobilní robot envMap. Modul zpracovává signály z enkodérů a následně vypočítává polohu a natočení robotu spolu s pravděpodobností jeho výskytu. ...
 • Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat 

  Šejnohová, Marie
  Cílem této semestrální práce je detekovat a následně odstranit anesteziologickou trubici z pediatrických CT dat pomocí Houghovy transformace. V první části se věnuje předzpracování obrazů s využitím hranové detekce. Popisuje ...
 • Opakovatelnost elektrochemické detekce vybraných látek na uhlíkové tištěné elektrodě 

  Šťastná, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom opakovateľnosti detekcie vybraných látok na hrubovrstvých trojelektródových elektrochemických planárnych systémov (senzorov) vyrobených pomocou sieťotlače. V literárnej rešerši sa ...
 • OPC klient pro modelování regulace v systému COMES 

  Brzobohatý, Jan
  Vytvoření programu OPC klienta, který simuluje chování spojitého řízeného systému. Simulovaný spojitý systém je popsán diferenciální rovnicí. Numerické řešení diferenciální rovnice simuluje odezvu spojitého systému. OPC ...
 • Optické vláknové senzory 

  Gallo, Martin
  Cieľom práce je detailne preskúmať možnosti vlákna ako optický senzor. Práca sa ďalej zaoberá problematikou optických vláknových senzorov, ich rozdelením a použitím. Popisuje najznámejšie typy, ich výhody a nevýhody. V ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Optimalizace spolupráce elektrárenských bloků 

  Smarž, Patrik
  Táto bakalárska práca sa v úvode zaoberá základnými pojmami používanými v energetických výrobniach. Bližšie popisuje pojmy: práca, výkon a účinnosť. V ďalšej časti sa zaoberá základným tepelným obehom kondenzačnej elektrárne ...
 • Optimalizace teplotních profilů na zařízení IR-400 

  Mieržwinský, Leon
  Tato práce se zaměřuje na inovaci chladícího modulu pro opravárenskou stanici Ersa IR-400. Chladící modul byl vybaven možností nastavit rychlosti chlazení pro substrát FR4 a korundovou keramiku. V rámci práce byly ...
 • Optimalizace výběru aktuátorů pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je vytvoření doporučení pro výběr motorů, vrtulí a baterií pro vícemotorové létající prostředky, jež budou při dané konfiguraci optimální s ohledem na předpokládanou délku letu a dosažitelnou dynamiku. V ...
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace 

  Čejka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení a osvětlovacích systémů pro nezávislé aplikace. Tyto systémy jsou nezávislé na připojení k elektrické síti a jsou napájeny z baterií a akumulátorů s možností dobíjení ...
 • Oteplovací charakteristiky silových vodičů 

  Měrka, Ivan
  Tato bakalářská práce má za úkol teoreticky rozebrat tepelné děje v silových vodičích a vytvořit simulaci oteplovací charakteristiky zatíženého vodiče. Nejprve je stručně pojednáno o silových vodičích a jejich klasifikaci. ...
 • Ověření statistické věrohodnosti výsledků simulací v prostředí OPNET Modeler 

  Fördős, András
  Práce je zaměřená na ověření statistické věrohodnosti výsledků simulací v prostředí OPNET Modeler. Jako teoretický úvod do problematiky je na začátku uvedeno stručné seznámení s OPNET Modeler. Dále jsou popsány základní ...
 • Ovládání modelů pomocí PLC 

  Vobejda, Lukáš
  Tato práce se zabývá ovládáním modelů pomocí PLC firmy Rockwell Automation. S využitím systému CompactLogix, programovacího prostředí RSLogix 5000, komunikačního prostředí RSlinx Classic a softwaru pro vizualizaci FactoryTalk ...
 • Ovládání polohovacího zařízení pro akustická měření 

  Pytela, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky dálkově řízeného polohovacího zařízení, využívajícího krokové motory ILS1R573PB1A0 pohánějící lineární osy Berger Lahr PAS41BR. Krokové motory jsou vybaveny rozhraním ...
 • Ovládání programovatelného analogového obvodu 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem ovládacího softwaru pro programovatelný analogový obvod nastavitelný prostřednictvím počítače přes sériové rozhraní a to jak pro počítač, tak pro programovací mikrokontrolér. Dále se zabývá ...