Now showing items 289-308 of 492

 • Palubní počítač pro elektrickou koloběžku 

  Stříteský, Vladimír
  Cílem práce je objasnit návrh palubního počítače pro elektrickou koloběžku. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části, ze kterých byla elektro-koloběžka postavena. V rámci práce je vytvořena počítačová simulace akcelerace ...
 • Paralelizace výpočtů pomocí GPGPU prostředků 

  Pacura, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázanie na moţnosti a demonštrácia paralelizácie výpočtov pomocou grafických procesorov. V práci sú uvedené popisy dostupných vývojových nástrojov, a na ich základe je jeden zvolený na ...
 • Paralelní zpracování signálů pomocí GPU 

  Václavík, Jiří
  Práce v úvodu naznačuje historii vzniku moderních grafických procesorů. V teoretické části textu je popsáno minimum k programovacímu modelu nutnému k naprogramování jednoduchých DSP algoritmů. Další část potom zpracovává ...
 • Parametrické a neparametrické statistické metody a jejich aplikace 

  Mračko, Peter
  Práca sa zaoberá parametrickými štatistickými metódami, ktoré spočívajú v testovaní hypotéz o parametroch jednotlivých rozdelení pravdepodobnosti. V práci sú teoreticky vysvetlené vybrané rozdelenia pravdepodobnosti a ...
 • Parametrizování 2D zapisovače 

  Maštera, Martin
  Tato práce se zabývá parametrizováním 2D zapisovače, jehož funkcí je vykreslovat libovolné obrazce, které jsou načítány z postscriptového souboru vygenerovaného z programu AutoCad. Na počítači se z tohoto postscriptového ...
 • Parametry vedení vn 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem parametrů vedení a jejich měřením. První část práce se zabývá výpočtem parametrů vedení. Druhá část práce se zabývá měřením parametrů vedení. Třetí část práce se zabývá měřením parametrů ...
 • Penilní pletysmografie 

  Koudelková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se soustřeďuje na metody, které zkoumají objemové změny pohlavních orgánu (zvláště tedy na objemové změny v mužském pohlavním údu). Tyto změny se totiž využívají v sexuální diagnostice. Nejčastějším ...
 • Perspektivní jaderná paliva pro pokročilé typy jaderných reaktorů 

  Kadlec, Miroslav
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj jaderných reaktorů a na paliva v nich spalované. Jsou zde popsány jednotlivé druhy jaderných paliv včetně způsobů, jak se s nimi nakládá, ať už před, nebo po použití v jaderné ...
 • Perspektivní využití technologie CISCO 

  Mojžiš, Ľubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním systému CISCO, který se nachází v laboratoři SC5.35. V práci jsou navrženy celkem 3 laboratorní úlohy. První laboratorní úloha je zaměřená na kvalitu služeb ...
 • Pevnost pájených spojů na keramických substrátech 

  Jansa, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení a následným testováním mechanických vlastností vytvořeného spoje. V teoretické části práce jsou rozebrány druhy bezolovnatých pájek, vliv ochranné atmosféry na ...
 • Pevnostní analýza v parametrických FEM programech 

  Martinec, Roman
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s programy Autodesk Inventor Professional 2012 a ANSYS Workbench. Bylo nutné seznámit se s pracovním prostředím u těchto programů a jejich vzájemnou kooperací. Na názorném ...
 • Platební systém pro operační systém Android 

  Iľko, Pavol
  Začiatok práce sa zaoberá zhromažďovaním všeobecných informácií (súčasné platobné systémy, zabezpečenie, možné útoky), ktoré vytvárajú teoretický podklad nutný k ďalšej praktickej činnosti. Práca následne detailne popisuje ...
 • Plánování trajektorie pomocí laserového proximitního skeneru 

  Přecechtěl, Vít
  Tato práce se zabývá plánováním trajektorie mobilního robotu pomocí dat naměřených proximitním laserovým skenerem umístěným na robotu. Dokument začíná vysvětlením problematiky plánování trajektorie neznámým prostředím. ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s netradičními aktivními prvky 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhy plně diferenčních kmitočtových filtrů, pracujících v proudovém módu, kde lze pomocí změny transkonduktance nebo zesílení řídit jejich parametry. V první části práce je uveden obecný popis ...
 • Počítačové modelování implantovatelných antén 

  Deneš, Roman
  Tato práce je zaměřena na návrh planárních antén a jejich použití v blízkosti lidského těla. Cílem práce je parametricky analyzovat různé typy planárních antén a zjistit, která anténa bude mít nejlepší vlastnosti v blízkém ...
 • Pokročilé algoritmy řízení teploty v místnosti 

  Glos, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením tepelného modelu konkrétní místnosti a návrhem algoritmů pro ohřev a chlazení této místnosti. Pro vytvoření přesného modelu je použito rozšíření Simscape pro Matlab/Simulink a ...
 • Pokročilé metody globální optimalizace 

  Dudová, Aneta
  Tato bakalářská práce se věnuje pokročilým metodám globální optimalizace a hlavně problematice obchodního cestujícího. Zaměřuje se na popis tohoto problému a na jeho různé možnosti řešení, mezi které patří teorie grafů, ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Pokročilé využití síťových analyzátorů 

  Novák, Přemek
  Tato bakalářská práce je složena z popisu laboratorní sítě Cisco a všech jejích součástí. Dále možností analýzy sítí dle standardů RFC 2544 a EtherSAM a popisu měření pomocí analyzátorů Vepal TX300, Fluke NTS II a Sunlite ...
 • Porovnání ceny elektrické energie z jaderných zdrojů a OZE 

  Sláma, Miloslav
  Tato práce se zabývá složkami, které tvoří cenu elektřiny a regulací cen elektrické energie. Vysvětluje metody regulace, stanovení ceny elektřiny na burze. Zkoumá vlivy, které ji ovlivňují. Dále se zabývá výpočtem ceny ...