Now showing items 418-437 of 492

 • Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu 

  Jakub, Miroslav
  Bakalářská práce popisuje a zabývá se problematikou výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku procesu bezolovnatého HALu a vlivů vybraných faktorů na kvalitu ve výrobě firmy GATEMA s.r.o. v ...
 • Technologie PLC v systémech sběru dat 

  Kolář, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na použití technologie PLC ve sběru dat. V první části jsou zpracované informace o PLC komunikaci a je proveden rozbor druhů PLC komunikace se zaměřením na úzkopásmovou, její vlastnosti a~druhy ...
 • Tenzometrický měřicí systém 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci tenzometrického měřicího systému s použitím odporových deformačních členů. Získané analogové veličiny jsou převedeny do digitální podoby a pomocí mikrokontroléru vyhodnoceny ...
 • Tepelné stárnutí nanokompozitů 

  Janíček, Martin
  Předkládaná práce se zabývá studiem vlastností nanokompozitních materiálů a jejich tepelným stárnutím. V první části práce jsou teoreticky rozebrány některé ze základních pojmů souvisejících s nanokompozitními materiály. ...
 • Tester pro strukturovanou kabeláž 

  Starý, František
  Tester strukturované kabeláže je zařízení, jenž je schopné určit jak typ zapojení (v případě UTP pro ethernet přímé,křížené, . . . )nebo chybu v zapojení, tak různé parametry kabeláže, mezi něž můžou patřit: přeslechy typu ...
 • Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování 

  Ambrož, Jaromír
  Tato práce se teroreticky zabývá základními funkcemi optických senzorů pro sanitární elektroniku a jejich sledovanými parametry. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout poloautomatické měřící pracoviště pro ...
 • Testování elektroměru pomocí testeru CMC 256plus 

  Jurka, Tomáš
  V práci je uveden stručný přehled o základních metodách měření aktivních elektrických veli-čin, vývoji elektroměrů a typech elektroměrů. Jsou zde uvedeny některé standardy vztahující se k elektroměrům. Dále práce popisuje ...
 • Testování ochrany při zemním spojení 

  Herůfek, Radek
  Bakalářská práce pojednává o ochraně při zemním spojení v kompenzované vysokonapěťové distribuční síti. Na začátku práce je popsán způsob provozu kompenzované soustavy a jsou objasněny výhody a nevýhody při jejím používání. ...
 • Transmutace radionuklidů použitého jaderného paliva 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce se zabývá vyhořelým jaderným palivem od jeho složení, uložení, přepracování až k případné transmutaci. Nejprve je zde uvedena klasifikace radioaktivních odpadů, poté přístup České republiky k nakladání s ...
 • Tremometr 

  Mičánková, Veronika
  Bakalářská práce studuje problematiku tremoru a jeho návaznost na různá onemocnění. Pozornost je věnována především Parkinsonově nemoci, která je i podrobněji rozebrána. Navazující část práce obsahuje stručný rozbor snímačů ...
 • Určení energetického potenciálu autonomního objektu a jeho využití 

  Dohnal, Josef
  Cílem bakalářské práce je stručné shrnutí možností získávání energie z lokálních dostupných zdrojů pro autonomní objekt a definice samotného pojmu - autonomní objekt. Práce se mj. zabývá stanovením potenciálů z různých ...
 • Urychlovačem řízené jaderné elektrárny 

  Jarchovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím spotřebovaného jaderného paliva v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených jaderných elektrárnách a přeměnou tohoto paliva v elektrickou energii. V úvodu jsou ...
 • Ustálený chod vedení 220 kV 

  Staněk, Pavel
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Novák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na protokol pre kryptografické systémy v platobných systémoch vyvinutý na ÚTKO. V práci je zhrnutý momentálny stav vývoja v oblasti systému pre platbu medzi dvoma zariadeniami a v práci bude ...
 • Účinnost přeměny různých druhů energií na energii elektrickou a možnosti její akumulace 

  Ostruška, Jan
  Práce se zaměřuje na problematiku účinnosti přeměn různých druhů energií na elektrickou energii. V úvodu je čtenář stručně seznámen s energetickými zdroji a jejich potenciálem. V návaznosti na tuto kapitolu práce dále ...
 • Vazební mechanismy přenosů rušivých signálů 

  Chromý, Stanislav
  Hlavním zaměřením bakalářské práce je popis dominantních zdrojů rušení a vazebních mechanismů přenosu rušivých signálů od zdroje rušení do rušeného systému včetně hlavních zásad pro minimalizaci a eliminaci vlivu rušení ...
 • Velkokapacitní paměťové zařízení pro obvody FPGA 

  Horyna, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem velkokapacitního paměťového zařízení pro obvod FPGA Spartan-3. Je zde popsán princip komunikace s paměťovou kartou, pomocí komunikačních protokolů. Dále je zde popsán návrh rozšiřujícího ...
 • Videokonference v HTML 5 

  Wiesner, David
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace typu klient, která využívá protokol SIP pro signalizaci při multimediální komunikaci. Ta je přenášena přes protokol TCP, přesněji podprotokol WebSocket. V ...
 • Virtualizace sítí - softwarově definované sítě 

  Veselý, Marek
  Cíl práce je zaměření se na nový trend síťové architektury a to softwarově definované sítě. Popisuje funkci kontroleru, jako hlavního zařízení, které ovládá celou síť. Dále je zde uvedena komunikace mezi přepínačem a ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...