Now showing items 433-452 of 492

 • Vazební mechanismy přenosů rušivých signálů 

  Chromý, Stanislav
  Hlavním zaměřením bakalářské práce je popis dominantních zdrojů rušení a vazebních mechanismů přenosu rušivých signálů od zdroje rušení do rušeného systému včetně hlavních zásad pro minimalizaci a eliminaci vlivu rušení ...
 • Velkokapacitní paměťové zařízení pro obvody FPGA 

  Horyna, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem velkokapacitního paměťového zařízení pro obvod FPGA Spartan-3. Je zde popsán princip komunikace s paměťovou kartou, pomocí komunikačních protokolů. Dále je zde popsán návrh rozšiřujícího ...
 • Videokonference v HTML 5 

  Wiesner, David
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace typu klient, která využívá protokol SIP pro signalizaci při multimediální komunikaci. Ta je přenášena přes protokol TCP, přesněji podprotokol WebSocket. V ...
 • Virtualizace sítí - softwarově definované sítě 

  Veselý, Marek
  Cíl práce je zaměření se na nový trend síťové architektury a to softwarově definované sítě. Popisuje funkci kontroleru, jako hlavního zařízení, které ovládá celou síť. Dále je zde uvedena komunikace mezi přepínačem a ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Vizualizace 3D dat v biomedicínských aplikacích 

  Karzel, Michal
  Tato práce popisuje základní princip optické koherentní tomografie a předzpracování na- měřených surových dat. Předzpracování je zaměřeno zejména na filtraci šumu, odstranění artefaktů, normalizaci, konverzi a kompresi ...
 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...
 • Vizualizace povrchu tkání z objemových OCT dat 

  Kostiha, Marek
  Zobrazení povrchu je pro člověka téměř samozřejmostí. Využívá jasového rozdílu jednotlivých objektů a povrchu objektů. Použití v informatice je ovšem výrazně složitější. Moderní výpočetní technika se stále nedokáže svým ...
 • Vizualizace zvukových polí 

  Kovář, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace akustických polí pomocí akustické holografie v blízkém poli. Často je tato metoda označována zkratkou NAH (z anglického Near-field Acoustical Holography). V rámci ...
 • Vizuální navigace vozidla 

  Jaššo, Kamil
  Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z ...
 • Vícevrstvá neuronová síť 

  Kačer, Petr
  Bakalářská práce popisuje základy problematiky vícevrstvých neuronových sítí a vysvětluje princip fungování algoritmu backpropagation. Další část práce se zabývá vývojem programu pro učení a testování vícevrstvých neuronových ...
 • Vlastnosti a stínění ionizujícího záření 

  Konček, Róbert
  Ionizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich ...
 • Vliv biomolekul na optické vlastnosti deponovaných kvantových teček 

  Roček, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na výrobu kvantových teček oxidu titaničitého za pomoci nanoporézní masky z oxidu hlinitého a modifikaci jejich povrchu za účelem zvýšení jejich kvantového výtěžku. Práce je rozdělena do 6 základních ...
 • Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je poskytnout základní představu o funkční magnetické rezonanci. Teoretická část se zabývá obecnými principy, metodami měření a analýzy dat fMRI. Dílčím a zároveň stěžejním cílem je navrhnout ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu spoje 

  Dosedla, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na kvalitu bezolovnatého pájeného spoje se zaměřením na využití pájecího procesu přetavením. V teoretické části jsou zde shrnuty základní poznatky a ...
 • Vliv modulací v optických sítích založených na OTDM 

  Kočí, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem modulací na přenos v optických sítích, se šířkou pásma 320 Gbit/s, založených na principu OTDM. Vysvětleny jsou jevy působící na přenos signálu optickým vláknem, charakterizována jednovidová ...
 • Vlnková analýza elektrokardiografických signálů 

  Hrbáček, Michal
  Tato práce se zabývá vlnkovou analýzou elektrokardiografických signálů a to detekcí vln P ze signálů EKG. Práce obsahuje literární rešerši dané problematiky a dále praktickou část detekce vlny P.
 • Vlnková transformace a charakterizace signálů akustické emise pro shlukovou analýzu 

  Blažek, Petr
  Tato práce popisuje použití vlnkové transformace pro charakterizaci signálů akustické emise ve shlukové analýze. Akustická emise, jež patří mezi pasivní nedestruktivní metody, nabízí obrovský potenciál díky své možnosti ...
 • Vstupní obvody pro aktivní dvoupásmovou reproduktorovou soustavu 

  Hanák, Filip
  Práce je zaměřena na návrh vstupních obvodů pro aktivní reproduktorovou soustavu. Je zde popsána teorie návrhu vstupních obvodů jako jsou útlumový článek, dolní propust, předzesilovač, baxandallův korektor a S/PDIF. Na ...
 • Vyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorů 

  Sikorová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v sekvencích DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů. První část práce obsahuje náhled na strukturu DNA, expresi genetické informace, podrobnější rozbor CpG ...