Now showing items 312-331 of 492

 • Použití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKG 

  Maršánová, Lucie
  Tato práce se zabývá využitím kumulantů vyšších řádu pro analýzu EKG. V první části práce je popsán princip elektrokardiografie. Následuje matematické odvození kumulantů, popis jejich vlastností a jejich využití v současné ...
 • Použití termovizní kamery v měřicí technice 

  Bayer, Robert
  Cílem této práce je seznámit se s bezdotykovými metodami měření teploty a přiblížit je čtenáři. Dále si osvojit práci s IR zobrazovačem FLUKE Ti55FT (a programovým vybavením SmartView) a tento pak také přiblížit čtenáři. ...
 • Použití umělých neuronových sítí pro klasifikaci srdečních cyklů 

  Doležalová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím neuronových sítí při klasifikaci EKG. Nejdříve je problematika EKG a neuronových sítí rozebrána teoreticky, v další části je popsáno využití Neural Network Toolboxu pro samotnou tvorbu sítě a ...
 • Pracoviště pro testování fotodiod 

  Šedo, Ondrej
  Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...
 • Pracoviště pro testování laserových diod 

  Zemánek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na laserové diody, návrh pracoviště pro jejich testování a následné sestavení pracoviště s programem pro grafický výstup zpracovaných hodnot. Cílem testování jsou parametry laserových diod jako ...
 • Problematika revizí elektrických zařízení 

  Mašin, Dominik
  Moja bakalárska práca je zameraná na prípravu a predpisy na vykonávanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky. V ďalšej časti sa sústredím na periodickú revíziu, jej obsah a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ...
 • Procesorem řízený záložní zdroj 

  Hořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem procesorem řízeného záložního zdroje. Cílem je navrhnout zařízení, kterým bude možno dobíjet mnoho druhů mobilních přístrojů s kapacitou baterie do 2Ah. Hlavním řídícím prvkem bude ...
 • Procesy pro podporu rozhodování 

  Križan, Viliam
  Táto práca sa zaoberá procesmi pre podporu rozhodovania. Z tejto oblasti sú v práci prezentované analytické procesy vyvinuté pánom prof. Thomasom L. Saatym. Konkrétne sa jedná o analytický hierarchický proces (AHP) a ...
 • Projevy fyziologického šumu ve fMRI datech 

  Skoupý, Radim
  V této bakalářské práci se zabývám projevy fyziologického šumu ve fMRI datech. Práce zahrnuje základní teorii v oblasti BOLD signálu -- jeho charakteru, zabývá se zpracováním naměřených dat, možnostmi jejich úpravy, ...
 • Prokovy v nízkoteplotní keramice 

  Sedliak, Erik
  Práca sa zaoberá problematikou technologických postupov tvorby 3D štruktúr na báze LTCC. Pozornosť je venovaná hlavne tvorbe prokovov, od vyrezania dier až po finalizáciu prokovu. Praktická časť bola zameraná na návrh a ...
 • Prostorové uspořádání molekul proteinů 

  Novotný, Jan
  Cílem této práce bylo seznámit se s prostorovým uspořádáním molekul proteinů, s jejich získáváním, způsoby zápisu a veličinami sloužícími k jejich popisu. Predikce proteinových struktur je velice důležitá pro zjištění ...
 • Prostorový LED zobrazovač 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom priestorového zobrazovača tvoreného sieťou RGB LED usporiadaných do matice 8x8x8. Práca rozoberá možnosti usporiadania diód vzhľadom k minimalizácii počtu vývodov ako aj výrobu navrhnutej ...
 • Proudový senzor s digitalizovaným výstupním signálem 

  Hanuš, Ivan
  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudu v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem. Dále nastudovat ...
 • Přední konec palivového cyklu 

  Sedlák, Miroslav
  Bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou prednej časti palivového cyklu. Zhrnie a opíše aktuálne poznatky vzťahujúce sa na urán, fázy jeho premeny z nevyužiteľného chemického prvku na pre ľudstvo významný energetický ...
 • Předzpracování dat pro polohovací zařízení 

  Kóňa, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem formátu vhodného pro polohovací zařízení a především jeho zpracováním pomocí vlastní aplikace, která je v rámci práce vytvořena. Součástí práce je také návrh části polohovacího zařízení, která ...
 • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

  Svozilová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je navržení algoritmu v prostředí MATLAB, který by umožňoval zpracování a vyhodnocení obrazu z 1D gelové elektroforézy. Jako první je popsána detekce vzorků vycházející z horizontální segmentace ...
 • Přenos statického obrazu z CCD kamery s mikrokontrolérem 

  Vladař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přenosu statického obrazu z CCD kamery při extrémně omezeném komunikačním datovém toku. Základ systému tvoří mikroprocesor, který s periferiemi komunikuje převáţně přes sériovou ...
 • Přepojovací maticové pole pro audiosignály 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor a návrh maticového přepojovacího pole pro audiosignály nejvyšší kvality pro použití v rozhlasovém studiu. Jednotlivé vstupy jsou nastavitelné a výstupy jsou přizpůsobené na ...
 • Přesný wattmetr pro měření měrných ztrát ve feromagnetikách řízený AVR 

  Smutný, Martin
  Elektronické wattmetry vynikají svou velmi malou (až zanedbatelnou) vlastní spotřebou. Základní částí těchto přístrojů je násobička – obvod, jehož výstupní napětí je úměrné součinu vstupních napětí. Wattmetr je zařízení, ...
 • Přístroj pro měření reakční doby 

  Bohuš, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s reakčnou dobou človeka, jej meraním a využitím. Súčasťou projektu bolo zostrojiť prístroj na meranie reakčnej doby na audio- vizuálny podnet. Prístroj sa skladá z jednotky ...