Now showing items 456-475 of 492

 • Vyhodnocení viability u kultivovaných mezenchymálních buněk 

  Jehličková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi určení viability buněk a jejího vyhodnocení. Teoreticky popisuje kultivaci buněk, různé metody značení vhodnými barvivy a možnosti zobrazení. V praktické části je uvedena příprava ...
 • Vytvoření experimentální MANET sítě v simulátoru NS-3 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto semestrálna práca sa zaoberá s problematikou MANET sietí. Sú predstavené smerovacie protokoly, ich typy, výhody a nevýhody. Podrobne sa zaoberá so smerovacími protokolmi AODV a OLSR. Je popísaný simulačný program NS-3 ...
 • Využitelnost knihovny CUDA v praktickém zpracování obrazů 

  Korčuška, Robert
  Táto práca obsahuje základný teoretický rozbor spracovávania obrazu filtrovaním, teóriu paralelného spracovania dát a podrobnejší popis štandardu CUDA. Práca popisuje využitie CUDA v oblasti paralelného spracovania obrazu. ...
 • Využití návrhového vzoru Model-View-Controller ve webových aplikacích 

  Margai, Ladislav
  Obsah práce je zameraný na využitie návrhového vzoru Model-View-Controller vo webových aplikáciach. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvej kapitole je vysvetlený model MVC ako taký a nutné úpravy interpretácie ...
 • Využití paralelizovaných výpočtů v prostředí MATLAB ve zpracování obrazu 

  Prišť, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím paralelizovatelných výpočtů pro zpracování obrazu v MATLABu pomocí dostupných paralelních knihoven a funkcí. Teoretická část roze- bírá odlišnosti paralelního programování oproti běžnému ...
 • Využití POF v přístupových sítích 

  Doležal, Ondřej
  V rámci této práce se čtenář seznámí s plastovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny základy optického přenosu. Dále jsou popsány základní vlastnosti a parametry POF, následuje historický vývoj, bližší popis ...
 • Využití senzoru Kinect pro detekci osob 

  Janás, Lukáš
  Práce pojednává o způsobech detekce osob za pomoci zařízení Kinect od společnosti Microsoft. Hloubkový obraz pořízený tímto zařízením je dále zpracováván pomocí stan- dartních algoritmů pro práci s obrazem za využití volně ...
 • Výpočet a měření oteplení odpojovače 

  Šimek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky oteplení elektrických vodičů, kontaktů a míst zúžení proudovodné dráhy. Tato bakalářská práce obsahuje kompletní praktický výpočet konkrétního elektrického ...
 • Výpočet a návrh elektrického podlahového topení dle ČSN 

  Urbánek, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrického podlahového vytápění, jednotlivými typy topných prvků jako jsou topné kabely, topné rohože a topné fólie. Další část obsahuje prvky, které jsou důležité při realizaci ...
 • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...
 • Výpočet napěťových a proudových poměrů v místě ochrany při zkratech 

  Tomášek, Lukáš
  Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to části teoretické a části praktické. Teoretická část je věnována popisu průběhu zkratového proudu v čase, jeho složek, charakteristických hodnot a jednotlivých typů zkratů, ...
 • Výpočet nejistot metodou Monte Carlo 

  Kósa, Valentin
  Táto bakalářská práce se zabírá s nepřesnostmi měření. Popisuje různé typy nejistot, způsoby jejich určení a způsoby zápisu. Dále seznamuje čitatele s metodou Monte Carlo a popisuje její způsob aplikace. Dále aplikuje obě ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v asynchronním stroji 

  Formánek, Jakub
  Problematika této bakalárské práce se zabývá vytvorením 3D modelu reálného elektrického stroje v programu Autodesk Inventor a jeho následnou implementací do programu ANSYS Workbench, jehož software slouží k simulaci ...
 • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

  Vyčítal, Václav
  Tato práce se zabývá přechodnými jevy v elektrizačních soustavách zvláště pak zkraty. V první části práce je zkrat zařazen k ostatním typům poruch v elektrizační soustavě. Dále je v práci popsána obecná rovnice popisující ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Kotulek, Milan
  Bakalářská práce popisuje zařízení pro měření a záznam letové polohy RC modelu, které se skládá z mikrokontroléru a tlakového čidla. To měří hodnotu atmosférického tlaku a tyto údaje jsou přepočítávány mikrokontrolérem na ...
 • Výukový program pro demonstraci oscilometrického měření krevního tlaku. 

  Vepřková, Hana
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat výukový program pro demonstraci oscilometrického měření krevního tlaku za použití softwaru Matlab. Práce je zaměřena na analýzu tvaru pulsové vlny. Dále literární rešerše v oblasti ...
 • Vývoj bezelektrodových zářivek a jejich aplikace v osvětlovací technice 

  Šenk, Tomáš
  Cílem této práce je bližší seznámení se s bezelektrodovými zářivkami. V práci je na úvod uveden historický vývoj bezelektrodových zářivek, dále je objasněn jejich princip činnosti a stručně rozebrány tři základní konstrukce ...
 • Vývoj testovacího modelu MANET sítě v prostředí NS-3 

  Gilík, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na sítě Manet a vytvoření webové aplikace pro generování konfiguračního souboru, usnadňujícího simulování Manet sítí. V teoretické části obsahuje popis Manet sítí, dělení směrovacích protokolů ...
 • Výzkum vlivu vyzařovaných širokopásmových signálů na rádiové systémy 

  Jagoš, Ľubomír
  Práca sa zaoberá cieleným ovplyvňovaním rádiových signálov v blízkom okolí. Pojednáva o možnostiach vyzařovania širokopásmových signálov s vysokou úrovňou do priestoru, anténach a prispôsobení vedenia.
 • Vzdálená diagnostika lesnických lanovek 

  Říha, Pavel
  Práce se zaměřuje na popis elektroniky a ovladačů těžebních lanovek Larix. Důraz je kladen na řídicí systém mj. pracující s GSM modemem zajišťujícím komunikaci se vzdáleným monitorovacím střediskem. Rozbor potřeby lokální ...