Now showing items 21-40 of 488

 • Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci 

  Strakoš, Libor
  Cílem této práce je záznam a vyhodnocení biologických signálů spjatých s činností autonomního nervového systému v reakci na podněty optického a akustického charakteru. Podněty vyvolávající změnu signálů jsou prezentovány ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání ...
 • Bezkontaktní měření teploty 

  Smrž, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou bezkontaktního snímání povrchové teploty lidského těla. Teoretická část práce se věnuje pojednání o fyzikální podstatě bezkontaktního měření teploty, používanými ...
 • Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato práce se týká oboru počítačového vidění. Konkrétně se věnuje extrakci významných bodů z obrazu jako prostředek pro srovnání obrazů a vyhledávání objektů. Jsou zde zmíněny 4 metody, které jsou porovnávány z hlediska ...
 • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

  Svozilová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je navržení algoritmu v prostředí MATLAB, který by umožňoval zpracování a vyhodnocení obrazu z 1D gelové elektroforézy. Jako první je popsána detekce vzorků vycházející z horizontální segmentace ...
 • Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat 

  Šejnohová, Marie
  Cílem této semestrální práce je detekovat a následně odstranit anesteziologickou trubici z pediatrických CT dat pomocí Houghovy transformace. V první části se věnuje předzpracování obrazů s využitím hranové detekce. Popisuje ...
 • Řešení problematiky CD a PMD v optických sítích 

  Motúz, Rastislav
  Obsahem této práce je teoretický rozbor disperzí, které ovlivňují vysokorychlostní přenos v optických systémech. Zaměřuje se na chromatickou – CD a polarizační vidovou – PMD disperzi. Věnuje se definicím, limitním hodnotám, ...
 • Simulace směrovacích protokolů pro mobilní ad hoc sítě v prostředí ns3 

  Masár, Marek
  V prvej časti práce sa nachádza rozdelenie sietí. Je tu základná charakteristika manet sietí. V ďalšej kapitole sa nachádza rozdelenie smerovacích protokolov v sieťach manet na preaktívne, reaktívne a hybridné. V simulácii ...
 • Kvantifikace energetického přínosu řídicí jednotky solárního systému 

  Míčková, Petra
  Cílem práce je prostudovat problematiku sluneční energie a jejího využití v solárních systémech. Dále, podrobně se seznámit s konkrétním solárním systémem pro ohřev TUV, především s principem přeměny energií a funkcí ...
 • Multicast v IP sieťach 

  Petrovský, Peter
  Táto semestrálna práca sa zaoberá komunikáciou typu multicast. Vysvetľuje sa v nej princíp prenosu dát pomocou multicastu. Taktiež sa zaoberá protokolom pre prihlasovanie do skupín a službami šírenými využitím multicastu. ...
 • Pokročilé využití síťových analyzátorů 

  Novák, Přemek
  Tato bakalářská práce je složena z popisu laboratorní sítě Cisco a všech jejích součástí. Dále možností analýzy sítí dle standardů RFC 2544 a EtherSAM a popisu měření pomocí analyzátorů Vepal TX300, Fluke NTS II a Sunlite ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech 

  Petrek, Tomáš
  V semestrálnom projekte je popísaný princíp nukleárnej magnetickej rezonancie, ďalej je rozobraná difúzia v NMR a metódy jej merania. Ďalšia časť rozoberá vznik a korekciu artefaktov v NMR a v poslednej časti je urobený ...
 • Parametrické a neparametrické statistické metody a jejich aplikace 

  Mračko, Peter
  Práca sa zaoberá parametrickými štatistickými metódami, ktoré spočívajú v testovaní hypotéz o parametroch jednotlivých rozdelení pravdepodobnosti. V práci sú teoreticky vysvetlené vybrané rozdelenia pravdepodobnosti a ...
 • Využití návrhového vzoru Model-View-Controller ve webových aplikacích 

  Margai, Ladislav
  Obsah práce je zameraný na využitie návrhového vzoru Model-View-Controller vo webových aplikáciach. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvej kapitole je vysvetlený model MVC ako taký a nutné úpravy interpretácie ...
 • Návrh a realizace úprav zařízení pro metalografické výbrusy 

  Bránecký, Martin
  Predložená práca sa zaoberá metalografickými výbrusmi metalografických vzoriek. Práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi metalografie a metalografických výbrusov. Dôkladnejšie sa zaoberá prípravou kvalitného ...
 • Moderní metody kódování řeči pro přenos po mobilní síti 

  Krásný, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se věnuje popisu metod kódování řečového signálu používaných především v 2G a 3G mobilních sítích, popisuje jejich vývoj a zaměřuje se na detailnější popis v současné době nejperspektivnějšího způsobu ...
 • Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300 

  Štrympl, Martin
  Tato práce se zabývá implementací řezacího modulu pro trimovací laser Aurel ALS 300. Konverzní program zajišťující konverzi formátu Gerber do vstupního formátu laseru byl napsán v jazyku C. Integrace konverzního programu ...
 • Zkoumání vlivu oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Mlýnek, Martin
  I přes značný pokrok v technologiích uchovávajících elektrickou energii je stále nejpoužívanější olověný akumulátor, který byl vynalezen více než před sto lety. Princip funkce je neustále stejný od svého počátku. V dnešní ...
 • Elektronický kompas s tříosým magnetometrem 

  Okoun, Petr
  Tato semestrální práce je zaměřena navržení elektronického kompasu s tříosým magnetometrem, který odstraňuje nedostatky magnetického kompasu a je použitelný na libovolném místě zemského povrchu. Kompas je schopen měřit ...