Now showing items 21-40 of 492

 • Perspektivní jaderná paliva pro pokročilé typy jaderných reaktorů 

  Kadlec, Miroslav
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj jaderných reaktorů a na paliva v nich spalované. Jsou zde popsány jednotlivé druhy jaderných paliv včetně způsobů, jak se s nimi nakládá, ať už před, nebo po použití v jaderné ...
 • Implantovatelné antény pro biomedicínskou telemetrii 

  Cupal, Miroslav
  Biomedicínská implementovatelná zařízení dovolují pozorování a ovlivňování zdravotního stavu pacienta při zachování maximální bezpečnosti a pohodlí. V této závěrečné práci jsou porovnávány vlastnosti planárních antén ...
 • Zkoumání vlivu oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Mlýnek, Martin
  I přes značný pokrok v technologiích uchovávajících elektrickou energii je stále nejpoužívanější olověný akumulátor, který byl vynalezen více než před sto lety. Princip funkce je neustále stejný od svého počátku. V dnešní ...
 • Ovládání modelů pomocí PLC 

  Vobejda, Lukáš
  Tato práce se zabývá ovládáním modelů pomocí PLC firmy Rockwell Automation. S využitím systému CompactLogix, programovacího prostředí RSLogix 5000, komunikačního prostředí RSlinx Classic a softwaru pro vizualizaci FactoryTalk ...
 • Využití POF v přístupových sítích 

  Doležal, Ondřej
  V rámci této práce se čtenář seznámí s plastovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny základy optického přenosu. Dále jsou popsány základní vlastnosti a parametry POF, následuje historický vývoj, bližší popis ...
 • Návrh a konstrukce kytarového multiefektu 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem elektronického obvodu sdružujícího v sobě funkci několika efektů pro elektrickou kytaru. Tyto efekty je možné přepínat a docílit tak poměrně široké škály zvuků použitelných v různých hudebních ...
 • Resuscitace a AED 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami resuscitace, stejně tak její historií a rozšířenými variantami. První pomoc je zmíněna jen velmi okrajově, protože není hlavní náplní této práce. Doporučení pro resuscitaci se ...
 • Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Aplikace přepěťových ochran v sítích NN 

  Knebl, Jan
  Tato práce popisuje návrh přepěťových ochran pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou této oblasti, která je v dnešní době zvláště na rodinných domech zanedbávaná. Úvodní část ...
 • Mikroskopická analýza defektů solárních článků 

  Brukner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence, elektronového mikroskopu a následného 3D modelování defektních oblastí a struktury solárního článku. V textu jsou popsány základní ...
 • Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu 

  Jakub, Miroslav
  Bakalářská práce popisuje a zabývá se problematikou výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku procesu bezolovnatého HALu a vlivů vybraných faktorů na kvalitu ve výrobě firmy GATEMA s.r.o. v ...
 • Zařízení pro záznam dat na paměťovou kartu 

  Čaloun, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro záznam dat s využitím programovatelného hradlového pole. V práci je popsán princip komunikačních protokolů použitých pro komunikaci s paměťovou kartou. V další části je popsán výběr ...
 • Vliv modulací v optických sítích založených na OTDM 

  Kočí, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem modulací na přenos v optických sítích, se šířkou pásma 320 Gbit/s, založených na principu OTDM. Vysvětleny jsou jevy působící na přenos signálu optickým vláknem, charakterizována jednovidová ...
 • Metodika testování IP Multimedia Subsystem 

  Karlík, Martin
  Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Metodika testovania IP Multimedia Subsystem Cieľom tejto práce je štúdium, rozbor a opis architektúry ...
 • Systém sledování trasy pro autonomní vozidlo 

  Molčány, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a zostrojiť systém sledovania trasy autonómnym vozidlom. V prvej časti práce sa zaoberáme hardvérovým návrhom a konštrukciou vozidla. Vyberáme vhodný typ prisvetlenia scény. ...
 • Elektronická zátěž 

  Pivoňka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
 • Palubní počítač pro elektrickou koloběžku 

  Stříteský, Vladimír
  Cílem práce je objasnit návrh palubního počítače pro elektrickou koloběžku. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části, ze kterých byla elektro-koloběžka postavena. V rámci práce je vytvořena počítačová simulace akcelerace ...
 • Paralelní zpracování signálů pomocí GPU 

  Václavík, Jiří
  Práce v úvodu naznačuje historii vzniku moderních grafických procesorů. V teoretické části textu je popsáno minimum k programovacímu modelu nutnému k naprogramování jednoduchých DSP algoritmů. Další část potom zpracovává ...
 • Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky 

  Husák, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o simulaci šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky. Zejména se jedná o srovnání a použití Obrazové metody, metody Ray-Tracing a metody Beam-Tracing ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...