Now showing items 1-20 of 495

 • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

  Grom, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...
 • AC/DC výkonový regulovatelný měnič 5 - 30 V / 30 A 

  Matýsek, Michal
  Práce se zabývá spínanými zdroji, možnostmi jejich řešení a následně návrhem zdroje zadaných parametrů. V teoretické části se je rozebrána funkce spínaných zdrojů, přehledy zapojení AC/DC měničů a jejich vlastnosti. V rámci ...
 • Aktuátory pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Mazal, Ctibor
  Tato práce obsahuje popis činnosti BLDC motoru, jeho řízení pomocí různých metod spínání tranzistorů frekvenčního měniče. Dále obsahuje návrh nového řešení řízení za pomocí frekvenčních měničů, možnosti programování této ...
 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Analýza a doporučení změny výkonového přepínače 

  Zoufalý, Marek
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti regulace napětí transformátorů, výkonových transformátorů a druhy regulací. Dále je zde popsán stav techniky výkonových přepínačů a uvedeni někteří významní výrobci regulací. ...
 • Analýza a inovace stejnosměrných motorků 

  Štaffa, Jiří
  Práce se zabývá stejnosměrným elektromotorem od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. s výrobním názvem P2XR49. Zprvu je samotné seznámení se s principem chodu, rozběhu, řízení otáček a komutací stejnosměrného stroje. ...
 • Analýza autonomních obvodů použitím programu Matlab 

  Zmeškal, Ladislav
  Tato bakalářská práce se bude zabývat vytvořením a popisem programu pro symbolický výpočet přenosových funkcí obvodu, pro obvody, sestávající se z obecných proudových konvejorů a admitancí. V teoretické části budou popsány ...
 • Analýza AVG signálů 

  Janeček, David
  Bakalářská práce se zabývá analýzou arteriovelocitogramu (AVG). V první části práce se zabývám otázkou sběru dat AVG křivky. Rozebírám zde Dopplerův jev a princip Dopplerovských systémů pomocí níž data získáváme. V další ...
 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Práce popisuje funkci optického kamerového systému od společnosti Vicon, který detailně zaznamenává lidský pohyb. V medicíně se technologie snímání pohybu využívána v laboratořích chůze k analýze chůze. Ve spolupráci s ...
 • Analýza meteorologických dat 

  Králík, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámení se se základy fyzyky atmosféry, s metodami a měřícími přístroji používanými na meteorologických stanicích a dále provedení statistické analýzy tří výbraných meteorologických parametrů v ...
 • Analýza optických přístupových sítí v České republice 

  Štefančík, Matej
  Práca poskytuje zoznámenie sa s optickými prístupovými sieťami. Popisuje ich základné funkčné celky, architektúru týchto sietí, definuje základné sieťové prvky. Pojednáva o jednotlivých technológiách výstavby od klasických ...
 • Analýza přenosových vlastností VDSL 2 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je představení základních vlastností VDSL2. Popis jednotlivých profilů a možností přenosu (rychlost, dosah, využití, ...). Druhou částí této práce je vytvoření programu na ovládání generátoru šumu DLS-5800 ...
 • Analýza pulzové vlny s aplikací pro oscilometrické měření krevního tlaku 

  Aligerová, Zuzana
  Cílem mé práce je literární rešerše v oblasti poddajnosti tepenného řečiště a měření krevního tlaku. Zaměřuje se na oscilometrický princip měření krevního tlaku, jeho princip a význam. Dále pokračuje popisem vytvoření nové ...
 • Analýza radarových signálů s vnitropulsní modulací v Matlabu 

  Trnčíková, Veronika
  Tato práce se zabývá vlivem vnitropulsní modulace na funkci neurčitosti. Funkce neurčitosti nám udává rozlišovací schopnost systému v dálce a Dopplerově kmitočtu. Práce se skládá z obecného popisu základů radiolokace, ...
 • Analýza rytmu z intervalů RR 

  Novotný, Jiří
  Tato bakalářská práce řeší problematiku automatické klasifikace srdečního rytmu, založené na posloupnosti RR intervalů. Její teoretická část se zabývá charakteristikou arytmií, které byly klasifikovány, a principy detektorů ...
 • Analýza Smart Grid zařízení 

  Kolacia, Tomáš
  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých ...
 • Analýza snímků sítnice se zaměřením na detekci patologických oblastí 

  Hartlová, Marie
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Tato práce se zabývá hledáním neovaskularizací, které jsou prvním projevem diabetické retinopatie na sítnici. ...
 • Analýza variability intronů 

  Kukačková, Hana
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních ...
 • Analýza variability srdečního rytmu Gaborovou transformací 

  Omastová, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku měření variability srdečního rytmu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je oscilace v intervalu mezi po sobě následujícími údery srdce. Může být analyzována několika metodami, ...
 • Analýza variability srdečního rytmu krátkodobou Fourierovou transformací 

  Osičková, Kristýna
  Práce popisuje variabilitu srdečního rytmu, její fyziologický a klinický význam a způsoby analýzy. Jsou zde rozebrány metody vyhodnocení změn variability srdečního rytmu v časové oblasti a pomocí krátkodobé Fourierovy ...