Poslední příspěvky

 • Design výletní lodi 

  Rozkydálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem designu výletní lodě. Cílem práce bylo skloubit současné moderní funkční a technologické prvky s inovativním vzhledem za použití kvalitních materiálů. Důraz je kladen na jednoduché, ...
 • Návrh separátoru 

  Bukal, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce a pevnostní výpočet separátoru podle ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika návrhu a konstrukce separátorů, v dalších částech je řešen návrh konstrukce a pevnostní ...
 • Design vysokozdvižného vozíku 

  Macháček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokozdvižného vozíku a představuje řešení, které využívá stávajících technologií, ale kombinuje je v novém kontextu pro zlepšení vlastností vozíku především v oblastech uživatelské ...
 • Měření a analýza kinematických vlastností zavěšení formule Student Dragon 1 

  Martinec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem výrobních nepřesností prostorového trubkového rámu na kinematiku zavěšení vozidla Formule Student Dragon 1. S využitím moderních 3D digitalizačních zařízení v podobě optických skenerů ...
 • Aktivní závěs kapoty 

  Galda, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí aktivního závěsu kapoty, odladění kinematiky závěsu a vhodným nadimenzováním jednotlivých částí závěsu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, přičemž první část je analýza ...
 • Design komunálního čisticího vozidla 

  Povolný, Karel
  Tématem diplomové práce je design komunálního čisticího vozidla. Jedná se o pracovní vozidlo, jehož hlavním úkolem je sběr odpadů a nečistot z ulic a z komunálních prostor. Nevylučuje se využití i pro další funkce. Téma ...
 • Design počítačového tomografu 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastním návrhem designu výpočetního tomografu, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky a současně přináší nový vzhled a tvarové řešení daného tématu.
 • Design plachetnice 

  Křížová, Barbora
  Předmětem mé diplomové práce je návrh a analýza plachetnice, a to v souladu s ergonomickými, technickými a estetickými požadavky. Cílem je vytvořit takovou plachetnici, která je po stránce designu zajímavá, moderní a ponese ...
 • Design vodního skútru 

  Semrád, David
  Hlavním cílem této diplomové práce je uplatnění myšlenek a nápadů k dosažení inovace a modernizace v oblasti designu uzavřeného vodního skútru. Dálším cílem je ukázat na tomto zadání vlastní tvůrčí aktivitu a schopnost ...
 • Návrh malého proudového motoru do 1kN tahu 

  Gongol, Jakub
  Tato práce je zaměřena na téma malých proudových motorů. Práce je rozdělena na rešeršní a výpočtovou část. V rešeršní části se zabývá jak různými konfiguracemi proudových motorů, tak i oblastmi jejich použití. Hlavní část ...
 • Design přepravníku dřeva s ručním ovládáním 

  Paclík, Tomáš
  V diplomové práci je představen designérský návrh přepravníku dřeva s ručním ovládáním. Navržený přepravník patří mezi malé mechanizační prostředky, které se používají pro maloobjemovou těžbu. Tento přepravník pracuje v ...
 • Návrh automatizovaného měřicího pracoviště s průmyslovým robotem 

  Tvardek, Michal
  Tato diplomová práce se zaměřuje na použití porovnávacího měřicího přístroje Equator společnosti Renishaw spolu s průmyslovým robotem. Cílem je návrh robotického pracoviště obsahující tyto dva produkty, kde robot figuruje ...
 • Návrh parní kondenzační turbíny 

  Tota, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny podle koncepce firmy PBS ENERGO, a.s. Turbína je kondenzační s nízkými parametry páry, barelové koncepce. Turbína má dva neregulované odběry, regulační stupeň s rovnotlakým ...
 • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

  Hromada, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
 • Podvozek skládkového stroje 

  Schűssel, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kolejovým podvozkem skládkového stroje používaného v tepelných elektrárnách. Náplní této práce je koncepční návrh dvoustopého kolejového podvozku s vahadlovým uspořádáním. Dále zjištění ...
 • Pohon pásového dopravníku pro transport uhlí 

  Kliš, Kamil
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu pásového dopravníku pro transport uhlí. Práce obsahuje nezbytné výpočty dle norem potřebné k určení vhodných komponentů pásového dopravníku. Cílem diplomové práce bylo navrhnout ...
 • Audit bezpečnosti v průmyslovém podniku 

  Strašiftáková, Júlia
  Cieľom diplomovej práce je poskytnúť informácie z oblasti realizácie bezpečnostného auditu v priemyselnom podniku podľa príručky Self - Audit Handbook for SMEs. V prípade zistenia závažných nedostatkov navrhnúť opatrenia ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 

  Pitner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla pro jednovzpěrný čelisťový drtič DC 110x70 a skládá se z několika hlavních částí. První část je zaměřena na zpracování nerostných surovin, konkrétně na proces ...
 • Odolnost slinutého karbidu vůči vzniku a šíření tepelných trhlin 

  Smrž, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vzájomného vzťahu fyzikálných a mechanických vlastností nástrojových materiálov zo spékaných WC-Co karbidov s ich odolnosťou voči vzniku a šíreniu tepelných trhlín. V práci ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Neumann, Ondřej
  Design of multi-functional machining center The purpose of this diploma thesis is a design of turning table for multi-functional machining center. The first part is the background research of multi-functional machining ...

Zobrazit další