Poslední příspěvky

 • Vytvoření databáze tuhosti statorových svazků elektrických strojů točivých 

  Podzemný, Zdeněk
  V této práci je zpracován kompletní postup určení tuhosti statorového svazku u elektrických strojů točivých s využitím metody konečných prvků (MKP), podle kterého byla následně vytvořena databáze tuhostí těchto svazků. ...
 • Výroba lopatek parní turbíny 

  Chromý, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky optimalizace technologie obrábění oběžných lopatek parní turbíny. Hlavním cílem je vyhodnocení ceno-vých nákladů opracování v závislosti na změně posuvové rychlosti klíčových ...
 • Zlepšení dynamiky CNC osy s kuličkovým šroubem 

  Ciklamini, Marek
  Práce se zabývá virtuálním modelováním pohonové soustavy CNC osy s kuličkovým šroubem pomocí moderních softwarových nástrojů pro účely přibližnému vyhodnocení dynamických vlastností reálné soustavy. Realizovaný vázaný ...
 • Nízkoteplotní palivový článek pro ultralehký letoun 

  Hladiš, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá, návrhem pohonu ultra-lehkého letounu s využitím technologie palivových článků. Jsou zde popsány jednotlivé druhy palivových článků a možných paliv. Dále je zde uveden výpočet nízkoteplotního ...
 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Šarman, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh ...
 • Srovnání možností uplatnění rentgenové mikrotomografie v metrologii s konvenčními přístupy 

  Budiš, Marek
  Bc. Marek Budiš Srovnání možností uplatnění rentgenové mikrotomografie v metrologii s konvenčními přístupy Diplomová práce, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, VUT FSI v Brně Tato diplomová práce je zaměřena na ...
 • Hydraulické shrabovací česle 

  Perejda, Michal
  Diplomová práca Hydraulické shrabovací česle sa zaoberá návrhom konštrukčného riešenia hydraulického čistiaceho zariadenia česlí so zdvihom 1800 mm, ktoré budú umiestnené v prívodnom kanále šírky 1000 mm čističky odpadových ...
 • Koncepční návrh ultra lehké konstrukce lunárního habitatu 

  Mazáč, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním koncepčního návrhu ultralehké konstrukce lunárního habitatu. Začátek práce se věnuje základním údajům o Měsíci a různými návrhy habitatů a měsíčních základen. Následně je představen ...
 • Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL - H 

  Krištůfek, Tomáš
  KRIŠTŮFEK, T. Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL(H): Diplomová práce. Brno: VUT Brno – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2013, 58 s. Vedoucí práce: Mgr. Hammer, J. ...
 • Výroba součásti "regulační člen" protlačováním 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky ...
 • Návrh metod na hodnocení kapacit letištních subsystémů 

  Londa, Jaroslav
  Práce pojednává o kapacitě letištních subsystémů a popisuje různé metody hodnocení kapacity včetně faktorů, které ji ovlivňují. První část obsahuje teoretický rozbor způsobů hodnocení letištních subsystémů, především ...
 • Optimalizace procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného scattermeterem 

  Klus, Jakub
  Tato práce se zabývá optimalizací procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného pomocí scatterometru. V práci je popsáno několik metod použitelných k nalezení souboru pozic nepřekrývajících se ...
 • Návrh technologie výroby plastového programového kotouče 

  Gráf, Radomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější ...
 • Návrh zařízení pro měření smáčivosti povrchů 

  Šubrt, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření smáčivosti povrchů. Smáčivost povrchů je určována analýzou profilu kapky, v obraze snímaném digitální kamerou. Po zařízení je vyžadováno automatické nalezení a zaostření ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 

  Pitner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla pro jednovzpěrný čelisťový drtič DC 110x70 a skládá se z několika hlavních částí. První část je zaměřena na zpracování nerostných surovin, konkrétně na proces ...
 • Podvozek skládkového stroje 

  Schűssel, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kolejovým podvozkem skládkového stroje používaného v tepelných elektrárnách. Náplní této práce je koncepční návrh dvoustopého kolejového podvozku s vahadlovým uspořádáním. Dále zjištění ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další ...
 • Návrh testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění 

  Kubík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění. V rámci této práce byla provedena rešerše konstrukcí magnetického obvodu a také rešerše dostupných ...
 • Návrh trupu a systému řízení letounu VUT 081 Kondor 

  Kalný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitního trupu a zástavby řízení letounu VUT 081 Kondor. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Jsou navrženy vnitřní nosné plochy trupu s ohledem ...

Zobrazit další