Poslední příspěvky

 • Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku 

  Matlák, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření zakalené vrstvy bez přetavení povrchu pomocí technologie elektronového paprsku na třech vybraných typech materiálů (s odlišným množstvím legujících prvků). Dále je sledován vliv ...
 • Úprava držáku celohliníkového chladiče 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této diplomové práce je provést základní přehled konstrukčních řešení uchycení celohliníkových chladičů. Výpočtem pomocí metody konečných prvků provést kontrolu první generace držáku celohliníkového nízkoteplotního ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Šarman, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh ...
 • Deformačně-napěťová analýza manipulátoru 

  Trubač, Pavel
  Tématem této diplomové práce je deformačně napěťová analýza konstrukce manipulátoru, sloužícího k polohování ocelové konstrukce při ručním svařování ve společnosti Legios. Samostatná kapitola je také věnována kontrolním ...
 • Využitelnost protlačovacích zkoušek na miniaturních discích (small punch test - SPT) pro stanovování materiálových charakteristik za vysokých teplot 

  Ječmínka, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na zkoušení mechanických vlastností protlačovací zkouškou na miniaturních discích a jejich porovnáním s mechanickými vlastnostmi z konvenční tahové zkoušky. Zkoušenými materiály byly oceli P92 ...
 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů z kineticky nanášených depozitů 

  Stejskal, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy intermetalických materiálů na bázi alu-minidů železa, niklu a titanu. Pracuje přitom s myšlenkou přípravy objemového materiálu reakční syntézou z objemového nástřiku základních ...
 • Zařízení pro centrování pneumatik nákladních automobilů pro odběr robotem 

  Mlejnek, Pavel
  Tato diplomové práce se zabývá návrhem a konstrukční řešení zařízení pro centrování nákladních pneumatik. Další částí této práce je i návrh upínací hlavy pro zachycení pneumatik průmyslovým robotem a následným umístěním ...
 • Regulace přívodu paliva turbohřídelového motoru 

  Ondráček, Vladimír
  Vypracovaný projekt předkládá komplexní návrh záložní hydromechanické jednotky pro dodávku paliva do turbohřídelového motoru TS100. Požadovaná funkce záložní jednotky je zabezpečení funkce motoru TS100 při výpadku primární ...
 • Rám klece výtahu 

  Mikšík, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg, pomocí metody konečných prvku (MKP). Součástí je výpočet ukotvení vodítek a jejich pevnostní kontrola dle normy ČSN ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Manipulační vozík 

  Houšť, Pavel
  Práce popisuje způsob manipulace s těžkými brzdovými bubny. Ukazuje nevhodné pohyby pracovníků, kteří s břemeny manipulují, a které bývají častým zdrojem pracovních úrazů. Ukazuje a popisuje možné konstrukčních řešení ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...
 • Syntéza feroelektrických a dielektrických keramických kompozitních materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem diplomové práce je příprava feroelektrických a dielektrických kompozitních materiálů, konkrétně se práce zabývá přípravou barium stroncium titanitu (BST). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz BST prášků ...
 • Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou svařování oceli AMS 5659, používané v průmyslu pro speciální hydraulické válce (viz Obr. 1), pomocí elektronového svazku. V první části této práce je proveden teoretický rozbor ...
 • Účinek AlCr vrstvy na únavové vlastnosti niklové superslitiny IN 713LC za teploty 800 °C 

  Šulák, Ivo
  Předmětem této diplomové práce bylo studium vlivu AlCr vrstvy na vlastnosti lité polykrystalické niklové superslitiny IN713LC při nízkocyklové únavě za teploty 800 °C. Ochranná vrstva byla připravena CVD metodou s následným ...
 • Nízkocyklová únava niklové superslitiny IN713LC s TBC vrstvou za vysokých teplot 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá nízkocyklovou únavou niklové superslitiny IN713LC s aplikovanou TBC bariérou za vysoké teploty. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. První je zaměřena na popis únavového poškození. ...
 • Zpevnění polymerních kompozitů uhlíkovými nanotrubkami 

  Kuběna, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv uhlíkových nanotrubic (CNT) na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu s polyuretanovou (PU) matricí. Zkoumaný materiál byl dodán ve formě tenkých filmů s tloušťkou od 0,2 mm ...
 • Obrobitelné biokeramiky připravené metodou gelového lití 

  Kolář, Martin
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě byly připravené vodné suspenze oxidu zirkoničitého pro metodu gelového lití. Tyto suspenze byly posuzovány z hlediska obsahu keramického ...

Zobrazit další