• Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot 

  Němčíková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...
 • Zvýšení plnicí účinnosti zážehového dvoudobého motoru 

  Mainuš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy s cílem zvýšení plnící účinnosti zadaného dvoudobého motoru. První kapitola je věnována konstrukčnímu řešení výměny náplně válce. Další kapitoly jsou věnovány postupu ...
 • Dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor 

  Dragoun, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení ...
 • Návrh tepelného okruhu teplárny s kogenerační jednotkou 1600kWe 

  Buřil, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navržení tepelného okruhu teplárny, která využívá odpadní teplo z kogenerační jednotky o výkonu 1600 kWe, přičemž elektrický výkon z kogenerační jednotky je zvýšen o elektrickou energii ...
 • Selektivní růst gallium-nitridových tenkých vrstev na substráty pokryté maskou z pyrolyzovaného rezistu 

  Novák, Tomáš
  Tato práce se zabývá depozicí tenkých vrstev GaN aselektivním růstem Ga a GaN s využitím masek z pyrolyzovaného rezistu. Na křemíkových substrátech byly elektronovou litografií a pyrolýzou rezistu připraveny uhlíkové masky. ...
 • Inovace výrobní technologie tlakových zásobníků 

  Caha, Lukáš
  Cílem práce na téma „Inovace výrobní technologie tlakových zásobníků“, je popis současné technologie výroby railů (tlakových zásobníků) a návrh nové. Součástí nového návrhu je výběr vhodného sortimentu railů, návrh vhodného ...
 • Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. Na základě znalosti biomechaniky chůze a analýzy současného stavu poznání je navrženo protetické chodidlo pro pacienta s ...
 • Horkovzdušný kotel na dřevní štěpku, množství vzduchu 2Nm3/s, 500°C 

  Ralbovský, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem horkovzdušného kotle pro spalování dřevní štěpky, pro výrobu technologického vzduchu o teplotě 500 °C a zadaném průtoku 2 Nm3/s. Dále se práce zabývá obecným spalováním a palivovým ...
 • Analýza hodnotového toku 

  Hrnčíř, Roman
  Tato diplomová práce na téma: „Analýza hodnotového toku“ se zabývá zmapováním výrobních procesů z hlediska toku hodnoty, jejich analýzou a aplikací možných zlepšení, které by měly za úkol zrychlit a zlepšit proces. Závěrem ...
 • Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC 

  Husák, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení vybraného procesu Návrh a vývoj společnosti aplikací DMAIC. Práce je zaměřena na identifikaci problému, nalezení příčin a následný návrh opatření vedoucích ...
 • Pevnostní kontrola zařízení Vodní výklopník a optimalizace jeho konstrukčního řešení 

  Mach, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování ovoce a zeleniny ze zemědělských produktů na potraviny. V první části práce by se měl čtenář seznámit se základními informacemi o linkách zpracovávajících ovoce a zeleninu. ...
 • Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou svařování oceli AMS 5659, používané v průmyslu pro speciální hydraulické válce (viz Obr. 1), pomocí elektronového svazku. V první části této práce je proveden teoretický rozbor ...
 • Řešení technologie součásti "stopka" 

  Dudek, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby součásti stopka, návrh vyměnitelných břitových destiček, které mají být používány pro novou variantu technologického postupu a jejich porovnání na ...
 • Analýza zbytkových napětí ve stěně tepny 

  Novák, Kamil
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním vlivu zbytkového napětí v idealizované geometrii cévy a následnou aplikací dosažených poznatků na aneurysma břišní aorty. Z hlediska kvality výpočtového modelu bylo dosaženo ...
 • Vliv metalurgického zpracování a podmínek odlévání na vnitřní jakost ocelových odlitků 

  Klváček, Jan
  Cílem diplomové práce bylo provést klasifikaci objevujících se vad u konkrétního typu ocelového odlitku vyráběného společností UNEX Slévárna, s.r.o., a následně určit podmínky jejich vzniku. Jednalo se především o porušení ...
 • Predikce průběhu teplot pracovních látek ve výměníku tepla 

  Havelková, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a zpracování metody buněk, která je všeobecně doporučována pro predikci teplotních profilů pracovních látek ve výměníku tepla. V práci jsou uvedeny základní vztahy pro výpočet ...
 • Vliv montážní vůle u radiálního kuličkového ložiska na napjatost a deformaci 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu velikosti montážní vůle na deformaci a napjatost v radiálním kuličkovém ložisku. Téma diplomové práce bylo zadáno společností ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.. Pro šest různých radiálních ...
 • Návrh výkonové, řídicí a měřicí elektroniky elektrické brzdy s EC motorem 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí, měřicí a výkonové elektroniky pracoviště určeného pro dynamické zatěžování elektronicky komutovaných motorů pomocí elektrické brzdy. Po porovnání výhod a nevýhod možných koncepcí se ...
 • Vírový cop při nadoptimálním průtoku Francisovou turbínou 

  Kozák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá CFD simulací vírového copu v kolenové sací troubě Francisovy turbíny při nadoptimálním provozu. Hlavním cílem práce je srovnání výsledků CFD simulací provedených pro původní kolenovou sací troubu ...