• Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Neumann, Ondřej
  Design of multi-functional machining center The purpose of this diploma thesis is a design of turning table for multi-functional machining center. The first part is the background research of multi-functional machining ...
 • Biomechanická studie karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky 

  Podsedník, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky. Jedná se o vstupní studii, kterou se dosud žádná práce na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky ...
 • Teplovodní krbová vložka 

  Kárl, Jiří
  Diplomová práce má tři hlavní části. První část se zabývá rozdělením krbových vložek, jejich popisem, způsobem zapojení, regulací a ochranou proti přetopení. Druhá část se věnuje výpočtu a konstrukčnímu návrhu prototypu ...
 • Sušení koksu pro výrobu karbidu vápenatého 

  Balko, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou procesu výroby karbidu vápenatého. Cílem práce je identifikovat a navrhnout možnosti úspor plynoucí z využití energie odpadních plynů, které při výrobě vznikají. V úvodu práce je stručně ...
 • Analýza možností laserového řezání 

  Plevka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá použitím laserů ve strojírenství, zejména technologií dělení materiálu laserem. Ta je srovnávána za pomoci kontrolních vzorků s technologií vysekávání a stříhání. Srovnávány jsou parametry struktury ...
 • Hnací ústrojí tříválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Košař, Miroslav
  Cílem této práce je návrh hnacího ústrojí hvězdicového zážehového motoru ve dvou variantách konstrukčního uspořádání, pevnostní analýza vybraných dílů pomocí MKP, případná optimalizace vybraných dílů a stanovení bezpečnosti ...
 • Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia 

  Váňa, Viktor
  Hlavním cílem studie je racionalizovat uspořádání výroby a způsoby manipulace v podniku AVL Moravia s.r.o. na základě analýzy intenzity materiálového toku. Ze získaných poznatků je navrženo nové uspořádání výroby a ekonomické ...
 • Nová koncepce hydraulického pohonu CPB 

  Bártek, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu nové koncepce hydraulického pohonu paketovacího lisu CPB 100 v souladu s moderními trendy v oboru hydrauliky a tvářecích strojů pro zpracování šrotu. Na základě předem ...
 • Výroba speciálních drážek v trubkách 

  Smítal, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Mubea. Úvodní část popisuje účel hlavové opěrky sedadel automobilů a funkci speciálních drážek, kterými je rám opěrky osazen. Následuje přehled technologií výroby těchto ...
 • Vysokotlaký viskozimetr 

  Skalický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí vysokotlakého kuličkového pádového viskozimetru pro měření reologických vlastností kapalin za extrémně vysokých tlaků v širokém rozsahu teplot. Konstrukční řešení vychází z obdobných ...
 • Výpočtové modelování vysokofrekvenčního hluku v kabině letounu EV-55M 

  Straka, Martin
  Předložená práce se zabývá určením vysokofrekvenčního hluku v části kabiny letounu EV–55M vyvíjeným společností Evektor Kunovice. Nejprve je provedeno stručné shrnutí metod vhodných k určování vysokofrekvenčního hluku. ...
 • Způsob vývoje výkovku v podmínkách moderní kovárny 

  Vraštiak, Michal
  Se zohledněním moderních řešení byla zvolena technologie zápustkového kování součásti náboje kola automobilu z oceli 14220 (DIN 16MnCr5) o sériovosti 50000 ks. Na základě literární studie a poznatků z praxe byl vyřešen ...
 • Hnací ústrojí formule Dragon 3 

  Matajsz, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hnacího ústrojí pro formuli Dragon 3. Je zde uveden přehled nejčastějších konstrukčních řešení používaných v kategorii Formula Student. Na základě této rešerše je pak ...
 • Parní turbina 

  Čípek, Petr
  Cílem práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny jako malého energetického zdroje. Parní turbína se skládá z vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké části s oddělitelným kondenzačním modulem. Vysokotlaká část je navržena v ...
 • Měření vřeten obráběcích strojů pomocí bezkontaktních snímačů 

  Slavíček, Josef
  Úlohou této práce je navrhnout vhodnou metodiku měření a vyhodnocování geometrické přesnosti vřetena za rotace. Stanovení a klasifikování jednotlivých chyb při pohybu vřetena. Součástí této práce má být také vytvoření ...
 • Plynofikace uhelného kotle 210 t/h; 13,63 MPa; 540 °C 

  Zajíc, Josef
  Diplomová práce se zabývá plynofikací uhelného kotle a jeho tepelným přepočtem. V první části je proveden výpočet spalovací komory. Následuje přepočet teplosměnných ploch a návrh trubkového ohříváku vzduchu, kterým bude ...
 • Analýza systému měření ve výrobě rotačních nástrojů 

  Pavlíček, Michal
  Práce se bude zabývat analýzou měřicího systému při výrobě rotačních součástí. Cílem práce je provést literární rešerši v oblasti daného tématu a následně provést analýzu Gage R&R systému měření ve firmě ANAJ Czech s.r.o. ...
 • Výroba tělesa olejového filtru 

  Prokop, Karel
  Práce řeší návrh výroby tělesa olejového filtru. Jedná se o rotační součást zhotovenou z hlubokotažné oceli DC02. S ohledem na materiál, geometrii tělesa a velikost série byla pro výrobu navržena technologie hlubokého ...
 • Návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru 

  Jirák, David
  Téma diplomové práce, bylo zvoleno společností Valeo Compressor Europe, s.r.o. Jedná se o návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru. Součást je interně označována jako Cylinder a je nedílnou součástí nového ...
 • Aktivní kompenzace průhybu nástroje 

  Zarboch, Jaromír
  Tato práce se zabývá návrhem systému kompenzace průhybu nástroje, pro frézovací vřeteno C1, poskytnuté firmou TOSHULIN, a.s. Za pomocí programů ANSYS, MD ADAMS, Matlab/Simulink byl vytvořen zjednodušený simulační model ...