• Aerodynamika axiálních větrných turbín 

  Just, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou aerodynamiky větrných turbín. V práci je odvozena základní teorie založená na zákonu zachování hybnosti, která je základním nástrojem pro návrh a výpočet větrné turbíny. Tato ...
 • Deformačně-napěťová analýza styku reálných povrchů 

  Chrenko, Peter
  V súčasnosti má podstatný vplyv na životnosť náhrady bedrového kĺbu opotrebenie artikulujúcich povrchov v kontakte. Je preto žiaduce určiť vplyv určitých aspektov na opotrebenie náhrady. Z toho dôvodu sa diplomová práca ...
 • Grafický editor pro OS Android 

  Hrazdíra, Matěj
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro editaci rastrové grafiky pracující pod operačním systémem Android. Nejprve je uveden přehled dostupného software, a to jak pro platformu Android, tak PC. Na ...
 • Komplexní simulační model vibračního generátoru 

  Harapát, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou současného vývoje v oblasti energy harvesting projektů v leteckém průmyslu a v oblasti vibračních generátorů. Dále se soustředí na vytvoření komplexního simulačního modelu vibračního generátoru. ...
 • Návrh brusky na broušení sklolaminátového pásu 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je konstrukčního charakteru, věnuje se návrhu stroje pro broušení sklolaminátových pásů. Obsahuje postup návrhu stroje, jeho jednotlivé konstrukční skupiny a způsob, kterým stroj pracuje. Součástí řešení je ...
 • Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců 

  Fuglíček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení ...
 • Návrh separátoru 

  Bukal, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce a pevnostní výpočet separátoru podle ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika návrhu a konstrukce separátorů, v dalších částech je řešen návrh konstrukce a pevnostní ...
 • Návrh technologie výroby tvarového víka 

  Doležal, Václav
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby tvarového víka plošným tvářením se zaměřením na stříhání, ohýbání, tažení, dále na lemování a zhotovení požadovaných otvorů. Na základě literární studie je popsáno několik ...
 • Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi 

  Kaňová, Monika
  Tato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo ...
 • Normalizace hyperspektrálních obrazových dat 

  Grísa, Tomáš
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země slouží pro monitorování a analýzu různých složek životního prostředí. Tato práce se zabývá hyperspektrálními obrazovými daty, především jejich normalizací vzhledem k úhlu snímání. ...
 • Optimalizace uspořádání technologických pracovišť pro výrobu hlavových opěrek 

  Cihlář, Milan
  Práce se zabývá optimalizací uspořádání pracovišť na výrobu hlavových opěrek ve společnosti FLÍDR s r.o. Pro optimalizaci byly použity metodiky technologického projektování. Celému procesu řešení předchází teoretická rešerše ...
 • Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot 

  Němčíková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, ...
 • Proudění ve spárách 

  Ocásek, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá studiem proudění v těsnících spárách oběžných kol čerpadel a turbín. Těsnící spáry slouží ke zvýšení objemové účinnosti těchto vodních strojů. I přes existující rozsáhlý výzkum nebyla tato ...
 • Přepínání chirality vortexů v magnetostaticky svázaných permalloyových nanodiscích 

  Balajka, Jan
  Diplomová práce se zabývá přepínáním cirkulace vortexů v magnetických nanodiscích. V práci jsou uvedeny výsledky mikromagnetických simulací hysterezních smyček disků s různými stupni asymetrie. Je zde diskutován vliv ...
 • Řezání abrazivním vodním paprskem 

  Midrla, Zdeněk
  Tato diplomová práce se skládá z rešerše na téma řezání abrazivním vodním paprskem a praktické části. V úvodních kapitolách jsou tak rozebírány způsoby a princip řezání vodním paprskem. Následně je řešena kvalita obrobené ...
 • Řízení robotu pro průzkum pod vodou 

  Válek, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem průzkumného robotu jménem Gloin, který je navrhován speciálně pro průzkum a mapování zatopené části Hranické Propasti, druhé nejhlubší sladkovodní propasti na světě. Práce se zaměřuje ...
 • Sací potrubí zážehového motoru na CNG o výkonu 140kW 

  Wojcik, Rudolf
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vícebodového vefukování CNG do sacího potrubí přeplňovaného zážehového motoru VW 1.4 TSI. Na základě reálného sacího potrubí byl pomocí programu Autodesk Inventor Professional ...
 • Studie efektivnosti využití strojů ve vybraném provozu 

  Strnad, Miroslav
  Práce je zaměřena na studii efektivnosti vybraných strojů v podniku prostřednictvím ukazatele celkové efektivity zařízení. Cílem je zvýšit produktivitu strojních zařízení sledováním chodu strojů. Na vybraných strojích jsou ...
 • Svařování rotorových materiálů 

  Cvoligová, Hana
  V programech Visual – Weld a Sysweld byla provedena zjednodušená simulace procesu svařování rotoru turbíny z materiálu 27NiCrMoV 15-6. Numerická analýza probíhala za shodné teploty předehřevu a pokryla minimální a maximální ...
 • Technologie při výrobě ručních palných zbraní 

  Medůsek, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnosti racionalizace výroby ručních palných zbraní v podmínkách firmy Česká zbrojovka, a.s. V úvodu teoretické části je seznámení s firmou CZUB, dceřinými společnostmi a výrobním portfoliem. ...