Show simple item record

Non-energy uses of lignite

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorZedníčková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:18Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationZEDNÍČKOVÁ, P. Neenergetické využití lignitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other8434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25293
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématikou uhlí a jeho využitím. Zvláště se soustřeďuje na lignit a jeho využití mimo energetický sektor. Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí a patří mezi kaustobiolity, což jsou hmoty s různým stupněm prouhelnění původní fytomasy. Stupněm prouhelnění leží zhruba mezi rašelinou a hnědým uhlím. Lignit je charakteristický zřetelně zachovanou strukturou dřeva. Právě toto relativní mládí lignitu je příčinou jeho zajímavých kvalitativních ukazatelů, mezi které patří zejména jeho přirozená sorpční schopnost a poměrně vysoký obsah huminových kyselin. Obě tyto vlastnosti spolu zřejmě úzce souvisejí, neboť huminové látky jistě budou hlavní příčinou sorpčních vlastností. Uhlí, v porovnání s jinými přírodními surovinami, je svým složením velmi komplikovanou směsí organických i anorganických látek v různém skupenství. Jedná se o heterogenní systém makromolekul, který je složen z mikroskopicky rozlišitelných a chemicky různých látek. Ty mohou být tvořeny organickými komponentami nebo působit jako minerální příměsi.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the meaning of coal and it's utilize. It is especially concentrated on lignit and it's utilize out of energetic sector. Lignit constitudes geologicly youngest type of coal and belongs to caustobiolits , which is solid with various degree of coalification of original phytomasa. Degree of coalification is situated between peat and lignit. Lignit is characteristic by clearly well-kept structure of wood. Exactly this relative youth of lignit is reason for it's interesting qualitative indexes, in which belongs especially it's natural sorptive ability and quite high volume of humic acids. Both of these characteristics cohere together, because humic substances will certainly be main reason for sorptive characteristics. Coal, in comparing with other natural material, is by it's structure very complicated mixture of both organic and inorganic substances in various states of matter. It is matter of heterogenous system of macromolecules, which is structured of microscopicly distinguishable and chemically various substances. It can be composed of organic components or work as mineral admixture.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUhlícs
dc.subjectlignitcs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectsorbentcs
dc.subjectCoalen
dc.subjectligniteen
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectsorbenten
dc.titleNeenergetické využití lignitucs
dc.title.alternativeNon-energy uses of ligniteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-23cs
dcterms.modified2008-02-14-10:45:00cs
thesis.disciplineTechnická chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid8434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 00:46:53en
sync.item.modts2019.04.03 21:19:20en
dc.contributor.refereeTaraba, Boleslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record