Show simple item record

Extraction, separation and identification of anthocyans in skin of red cultivars of Vitis vinifera

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorWatzková, Jarmilacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:02Z
dc.date.available2011-06-11cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationWATZKOVÁ, J. Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other8360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25344
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá aplikací vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) na slupky bobulí Vitis vinifera odrůd Alibernet a Svatovavřinecké, za účelem extrakce anthokyanových barviv ve formě 3-monoglukosidů. Práce se zabývá porovnáním účinnosti vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) pro rozmezí teplot 40–120 °C a Soxhletovy extrakce při použití čtyř extrakčních rozpouštědel. Identifikace anthokyanových barviv byla provedena pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s detektorem v diodovém poli (HPLC/DAD) využitím separační kolony Synergi C12 (Phenomenex). Anthokyanová barviva byla identifikována při vlnové délce 520 nm. Celkové množství anthokyanových barviv slupek hroznů bylo závislé na extrakčním rozpouštědle a teplotě v rozmezí 0,38–244,06 mg/g pro odrůdu Alibernet a 0,28–105,01 mg/g pro odrůdu Svatovavřinecké. Obsah anthokyanových barviv byl také stanoven ve vzorcích vína obou odrůd v rozmezí 3,83–2836,84 mg/l. PFE ve spojení s HPLC/DAD při použití kolony Synergi C12 poskytla relativně rychlé, kvantitativní a reprodukovatelné stanovení anthokyanů hroznových slupek a vína.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with application of pressurized liquid extraction (PFE) on grape skins of Vitis vinifera cultivars Alibernet and Svatovavřinecké to gain extraction of anthocyanin pigments in the form of 3-monoglucosides. This thesis deals with comparison efficiency pressurized liquid extraction (PFE) for the range temperatures 40–120 °C and the Soxhlet extraction with four extraction solvents. The identification of the anthocyanin pigments by high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC/DAD) based on Synergi C12 column separation (Phenomenex) was performed. The anthocyanin pigments were identified at wavelength 520 nm. The complete amount of anthocyanin pigments grape skins was depended on the extraction solvent and temperature in range 0,38–244,06 mg/g for cultivar Alibernet and 0,28–105,01 mg/g for cultivar Svatovavřinecké. The contents of anthocyanin pigments was determined in the samples of wine both cultivars in the range 3,83–2836,84 mg/l too. PFE followed by HPLC/DAD employing Synergi C12 column provides relatively fast, quantitative and reproducible determination of anthocyanins in grape skins and wines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectslupka červených hroznůcs
dc.subjectanthokyanycs
dc.subjectvysokotlaká extrakce rozpouštědlemcs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectred grape skinen
dc.subjectanthocyaninsen
dc.subjectpressurized liquid extractionen
dc.subjectHPLCen
dc.titleExtrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis viniferacs
dc.title.alternativeExtraction, separation and identification of anthocyans in skin of red cultivars of Vitis viniferaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:23:14en
sync.item.modts2020.03.30 15:49:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: Poznámka - už podle struktury lze usuzovat na polárnost/nepolárnost látky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record