Poslední příspěvky

 • Stavebně technologický projekt výrobní haly RZ INDUSTRY a.s.,Zaječí 

  Císař, Likáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický postup výrobní haly RZ INDUSTRI a.s. Zaječí. V práci se autor věnujě popisu nejdůležitějších technologických etap stavby. Více pozornosti je kladeno zejména na drátkobetonové ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Holá, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. V průběhu práce je v několika kapitolách popsán průběh řízení zakázek. Nejdříve je popsán projekt „Přístavba komerčního ...
 • Posouzení ekonomické situace stavebního podniku 

  Valenta, Leo
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast finančního řízení stavebního podniku. První část je věnována teoretickému osvětlení postupů a metod, které jsou potom prakticky aplikovány v části druhé. Práce je zaměřena především ...
 • Průzkum a hodnocení dřevěného krovu historické budovy 

  Červený, Radek
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dřevěné střešní konstrukce barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Hlavním podnětem vypracování posudku bylo zachování nově rekonstruovaného interiéru kostela s ...
 • Nosná konstrukce objektu kulturního centra 

  Balázs, Ivan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o dispozici a konstrukčním řešením v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce se skládá z hlavní lodi a postranních přístaveb na ...
 • Analýza přesnosti výsledků astronomického určení polohy 

  Jalovecký, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přesnosti výsledků astronomického určení polohy. Popisuje metody měření a nejnovější měřické systémy používané v geodetické astronomii. Dále je v práci popis měřického systému ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Adamcová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování stavební zakázky. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby a její zdroje financování, dále se také zabývá náklady, výnosy a peněžními toky. Část je také ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

  Havlíková, Ivana
  Účelem mé diplomové práce je řešení ocelové haly s betonovými sloupy, která je zatížena zemětřesením. K této simulaci byl použit program RFEM. Pro výpočet byla použita spektrální a časová analýza, a to na modelech konstrukcí ...
 • Posouzení možností zvýšení protipovodňové ochrany obce 

  Adam, Karel
  Práce pojednává o posouzení stávajícího stavu toku Chřibská Kamenice v intravilánu obce Všemily. Cílem projektu je posouzení kapacity a současného stavu koryta toku. Na základě posouzení je navrženo opatření na zlepšení ...
 • Distribuce vzduchu při větrání bytů 

  Štencel, Bedřich
  Moje diplomová práce je rozdělena na tři samostatné části. V první části se věnuji teoretické části o systémech větrání. Druhá část se zabývá stanovení podmínek pro množství výměny vzduchu, srovnání tří variant umístění ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace bytového domu v Brně Líšni 

  Nečasová, Barbora
  Stavebně technologický projekt se zabývá zpracováním podkladů a dokumentace pro realizaci bytového domu v Brně Líšni. Součástí projektu je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, jež konkrétně uvádí základní ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce pavilonu "A" nemocnice Havlíčkův Brod 

  Klofáč, Radek
  Hlavním předmětem práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce pavilonu "A" nemocnice Havlíčkův Brod. Na toto téma budou zpracovány potřebné dokumenty pro stavební přípravu stavby.Pro rekonstrukci tohoto objektu ...
 • Vlastivědný atlas České republiky 

  Břichňáčová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce vyhotovení vlastivědného atlasu České republiky. Atlas má být určen pro žáky 1. - 2. ročníku základních škol a sloužit při výuce v hodinách prvouky. Pomocí této školní pomůcky by ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou 

  Zímová, Barbora
  Tématem práce je návrh městské struktury domů situovaných v blízkosti centra města Zruč nad Sázavou v návaznosti na řeku Sázavu. Práce řeší aktuální problémy města, zabývá se především problémy spojenými s rekreací, cestovním ...
 • Půdorysně zakřivená oblouková lávka pro pěší 

  Trenz, Jan
  Náplní práce je navrhnout zakřivenou obloukovou lávku. Hlavní nosnou konstrukci tvoří spřažená mostovka podepřená ocelovým obloukem. Důraz je kladen na nalezení optimálních tvaru oblouku a průřezů prvků. Lávka je posouzena ...
 • Průzkum a posouzení existujícího výrobního objektu pro rekonstrukci 

  Zíb, Petr
  Přehled diagnostických metod. Prohlídka budov a jejich konstrukcí – fotodokumentace stávajícího stavu, analýza podkladů. Návrh diagnostických zkoušek, zpracování plánu diagnostického průzkumu a stanovení kritických nedostatků. ...
 • Sálavé vytápění průmyslových hal 

  Rybář, Jakub
  Vnitřní klima průmyslových hal je dnes s výhodou utvářeno sálavými systémy vytápění, které jsou pružnější a efektivnější, než systémy konvekční. Rozhodující složkou vnitřního klimatu je u těchto systémů střední radiační ...
 • Nelineární analýza stěnových železobetonových prvků 

  Jurášek, Lubomír
  Téma diplomové práce vychází z disertační práce zabývající se chováním železobetonových prvků namáhaných smykem od autora Ing. Stanislava Martince, Ph.D. Autor diplomové práce má za úkol vytvoření prostorového konečně ...
 • Rekonstrukce letiště Brno - Tuřany 

  Paťha, Radim
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce provozu mezinárodního letiště v Brně a návrh nové příletové haly. Zvládnutí specifického provozu letiště v návaznosti na stávající odletovou halu a vytvoření vhodného konceptu pro ...
 • Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova 

  Běloušek, Ondřej
  Diplomová práce řeší úpravu mimoúrovňové křižovatky silnic R 46 a II/428 u Vyškova, přesněji uvedeno v obci Drysice. Ve stávajícím stavu, nejsou na této křižovatce dořešeny připojovací a odbočovací pruhy, což má za následek ...

Zobrazit další