Poslední příspěvky

 • Způsoby finacování developerského projektu 

  Vrbík, Vít
  Téma diplomové práce – Způsoby financování developerského projektu. Developerský projekt bude na začátku práce stručně popsán. V praktické části se bude rozebírat externí financování bankou z obou pohledů (banky i developera) ...
 • Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu 

  Němec, Martin
  Diplomová práce řeší návrh přemostění řeky a trati ČD na městském obchvatu. Jedná se o spojitou mostní konstrukci převádějící komunikaci S 11,5/70 přes údolí řeky Šlapanky a železniční trať Šatov – Kolín, TÚ 1201. Práce ...
 • Sídlo firmy MEgA - příprava a organizace výstavby 

  Balčík, Michal
  Předmětem diplomové práce je příprava a organizace výstavby sídla firmy MEgA. Práce se zabývá zařízením staveniště , bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kontrolním a zkušebním plánem, návrhem strojní sestavy, rozpočtem, ...
 • Metodika hodnocení stavu dřeva pomocí měření mechanického odporu při zatlačování trnu 

  Daňková, Kateřina
  Hlavním cílem diplomové práce je získat přehled o diagnostických metodách používaných při průzkumech dřevěných konstrukcích, porovnání výsledků experimentálního hodnocení stavu dřeva pomocí diagnostických metod, které jsou ...
 • Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou 

  Heřmanová, Lenka
  Hlavním výstupem této diplomové práce je sada Q/h charakteristik, která byla získána rozsáhlým hydraulickým modelovým výzkumem měrných clon, určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech. Výsledné Q/h charakteristiky ...
 • Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů 

  Tesař, Filip
  Vícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží 

  Vaněk, Jakub
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží. Jedná se o prořešení kapacity a to čelního přelivu a přelivu typu „kachní zobák“. Jednotlivé čelní ...
 • Projekt budovy na Václavském náměstí 

  Moc, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných prvků železobetonové prostorové konstrukce obchodního domu z vyztuženého betonu a předpjatého betonu. Vnitřní síly jsou počítány softwarem SCIA ENGINEER. Předpjatý prvek je počítán ...
 • Využití komplexních SW produktů během přípravy a výstavby stavebního díla 

  Popílková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je analýza stavu současných SW produktů používaných ve stavebnictví. Práce je podrobněji zaměřena na SW produkty pro podporu přípravy a realizace stavebních děl. Konkrétně jsou v práci řešeny softwary: ...
 • Zatěžovací zkouška a statické posouzení stropní ŽB konstrukce 1.poloviny 20.století 

  Málek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá zatěžovacími zkouškami a statickým posouzením vybraných segmentů železobetonové stropní konstrukce systému Hennebique na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Práce obsahuje: provedení ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Vašalovská, Petra
  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. ...
 • Vzduchotechnika občanských staveb 

  Mynář, Marek
  Práce řeší problematiku tvorby vnitřního prostředí v knihovnách a studovnách. Předmětem je hodnocení stavu vnitřního prostředí, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. Výstupem práce je teoretická, projektová a ...
 • Geodetické práce při pokládce povrchu letiště 

  Bártková, Zuzana
  Diplomová práce pojednává o geodetických pracích během pokládky asfaltu na letišti Arvidsjaur ve Švédsku. Práce se soustředí především na systém automatizovaného řízení stavebních strojů a jeho využití v praxi. Popisuje ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Viktora, Jakub
  Vysokorychlostní koridor je budoucnost cestování. S jeho výstavbou mnohé evropské státy začaly již před několika lety a velmi se osvědčil. Česká republika zatím nedisponuje tímto způsobem dopravy, ale vzhledem k poloze ...
 • Výrobní hala ve Znojmě - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Smatana, Roman
  V této diplomové práci je zpracován stavebně technologický projekt na výstavbu výrobní a skladovací haly ve Znojmě. Obsahuje modelaci zařízení staveniště, technologický předpis , časový plán, finanční náročnost, kontrolní ...
 • Řízení rizik stavebních investičních projektů 

  Adamec, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení rizik ve stavebních investičních projektech. První část obsahuje seznámení se základními pojmy a klasifikací rizik, po kterém se věnuje důležitosti a obsahu řízení rizik ...
 • Zdravotně technické instalace provozní a výrobní budovy 

  Nesvadbová, Petra
  Administrativní budova se zázemím šaten a umýváren pro přidruženou průmyslovou výrobu v hale. Využití dešťových vod pro splachování. Řešeno oddílnou kanalizací. Dešťová voda je přivedena do retenční nádrže, odkud je odebírána ...
 • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

  Snášel, Michal
  Cílem diplomové práce je navržení nové budovy ředitelství závodního okruhu v blízkosti Brna. Závodní okruh byl postaven v roce 1987. Pořádání závodních klání má zde tradici již od roku 1930. Současné stavby z roku 1987 již ...
 • Náklady životního cyklu budovy 

  Bohadlová, Darina
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu budovy pro výuku a výzkum. Teoretická část se zabývá představením metody nákladů životního cyklu. Následuje popis stanovování nákladů životního cyklu a postup jejího ...
 • Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Klimeš, Petr
  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA ...

Zobrazit další