• Možnosti financování bydlení v České republice 

  Poul, Michal
  Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...
 • Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů 

  Kadlubiec, Janusz
  Má práce se zabývá sledováním úseků komunikace, které byly zrekonstruované zrecyklováním stávajícího povrchu. Já jsem tyto komunikace zdokumentoval a posoudil jejich stav po době užívání. Sledováné úseky jsem vložil do ...
 • Vytápění bytového domu 

  Dufek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh vytápění pětipodlažního bytového domu pomocí tepelného čerpadla nebo klasické plynové kotelny. Aplikace tepelného čerpadla a plynové kotelny je v dvoutrubkové protiproudé ...
 • Optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace 

  Ziegler, Petr
  Cílem této práce je optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace. Součástí výpočtů je vytvoření několika cenových variant pomocí přeceňování původního nabídkového rozpočtu a následná aplikace nově vypočtených režií ...
 • Zaměření románských sklepních prostor v Praze 

  Krbálková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá skutečným zaměřením románských sklepních prostor v lokalitě Praha 1 – Malá Strana, ul. Karmelitská. V dané lokalitě je vybudována měřická síť pro podrobné geodetické zaměření. Měřická síť je ...
 • Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy 

  Larišová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá teoretickým popisem infiltračního procesu a terénním měřením infiltrace v katastrálním území Bohaté Málkovice. Výzkumné práce na experimentální ploše probíhaly v roce 2011 na Haplic Chernozem/FAO, ...
 • Ocelová konstrukce hangáru 

  Bartel, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení ocelové konstrukce hangáru. Hangár má půdorysné rozměry 30x60m a světlou výšku 11m. Konstrukční výška činí 15.3m. Hangár spadá do lokality: Ostrava. Konstrukce je vynášena 60m dlouhou ...
 • Oceňování lidských zdrojů pro případné další využití 

  Adlofová, Petra
  V této práci se věnuji oceňování lidských zdrojů pro další případné využití. V teoretické části se věnuji rozboru jednotlivých pojmů týkající se oceňování, podniku a lidských zdrojů. V empirické části se věnuji ocenění ...
 • Stavebně technologický projekt obytného souboru Nové Medlánky, blok F 

  Hynek, Jiří
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby bytového domu. Projekt obsahuje technickou zprávu, technologický předpis pro spodní stavbu hlavního stavebního objektu, časový a finanční plán, projekt zařízení ...
 • Snižování emisí v cementářském průmyslu 

  Přehnal, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na studium využití fluidních popílků jako součásti surovinové moučky pro výpal portlandského slinku za účelem snížení emisí oxidu uhličitého. Dále je zaměřena na optimalizování pálicího režimu ...
 • Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete 

  Kaděrová, Jana
  Cílem předložené práce bylo experimentální studium mnohovláknitých svazů z alkalicky odolného skla, které se používají k výrobě textilně vyztuženého betonu. V rámci laboratorního testu byla zjišťována odezva na tahové ...
 • Zajištění sanační jámy pro ekologické účely 

  Bůžková, Eliška
  Se zrychlujícím se trendem v péči o životní prostředí je kladen důraz na odstraňování starých ekologických zátěží. V případě, kterému se věnuje tato diplomová práce, došlo ke kontaminaci podloží produkty plynárenského ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Hamrová, Martina
  Nově navrhovaný objekt Centra volnočasových aktivit má vytvořit důstojné místo pro volnočasové aktivity, především vodní sporty a zatraktivnit tak Brněnskou přehradu. Veslařský sport má na Brněnské přehradě již dlouholetou ...
 • Testovaní zařízení UFR – Unmeasured Flow Reducer 

  Matoška, Martin
  Diplomová práce popisuje základní informace o systému vykazování ztrát vody. Prostředky a postupy ke snížení ztrát vody. Přístroje sloužící k monitoringu vodovodní sítě, nebo přístroje k lokalizaci místa poruchy na vodovodním ...
 • Sportovní hala 

  Horká, Petra
  V diplomové práci je vypracován ve dvou variantách návrh nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) o půdorysných rozměrech 42 m x 72 m a světlé výšce 8 m. Konstrukce ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Špiroch, Michal
  Práce si klade za cíl zhodnotit a teoreticky podložit analýzu ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru přestavby staré zemědělské usedlosti na 5 moderních bytových jednotek. Při variantním řešení za pomoci programu ...
 • Finanční analýza a ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Špačková, Sandra
  Předmětem diplomové práce je finanční a ekonomická analýza investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na životní cyklus projektu, studii proveditelnosti, financování projektu a ekonomickou analýzu soukromých ...
 • Hodnocení provozuschopnosti historické železobetonové stropní konstrukce 

  Dudek, Matěj
  Předmětem diplomové práce je hodnocení provozuschopnosti historické stropní železobetonové konstrukce z 30. let 20. století na základě výsledků realizovaných zatěžovacích zkoušek. Popsány jsou dobové požadavky na provádění ...
 • Metody stanovení pojistné částky v majetkovém pojištění 

  Chlebec, Jan
  Práce se zabývá přiblížením jednotlivých metod pro oceňování nemovitostí, tak i samotným oceňováním nemovitostí pomocí těchto metod, a to za účelem využití ocenění pro potřeby pojišťovnictví, stejně tak i právními aspekty ...
 • Průzkum a hodnocení vícepodlažního objektu před nadstavbou 

  Smrčka, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace principů prezentovaných normou ČSN ISO 13 822 při hodnocení vícepodlažní konstrukce před nadstavbou a podává přehled metod relevantních pro takový průzkum. Dále se zabývá ...