• Posouzení nízkohlučného asfaltového koberce mastixového s CRmB 

  Zavřel, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh směsi SMA LA 8 s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (9,9 %) a modifikační přísadou TecRoad (22 %) a provedení zkoušky odolnosti vůči účinkům vody, odolnosti vůči vzniku trvalých ...
 • Optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace 

  Ziegler, Petr
  Cílem této práce je optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace. Součástí výpočtů je vytvoření několika cenových variant pomocí přeceňování původního nabídkového rozpočtu a následná aplikace nově vypočtených režií ...
 • Metody hromadného oceňovaní nemovitostí 

  Tomec, Václav
  Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oceňování nemovitostí v České republice. Zejména jaké metody jsou pro výpočet ocenění využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému účelu jsou ...
 • Uvedení nové realitní kanceláře na trh 

  Holman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení realitní kanceláře na trh. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského plánu nové realitní kanceláře Perníkové reality s.r.o., charakterizovat práci realitního makléře a popsat ...
 • Zjišťování dynamických modulů cihelného střepu 

  Valentová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zjišťováním dynamického modulu pružnosti nedestruktivními metodami cihelného střepu. Vzoly laboratorně vyrobeny ze dvou druhů cihlářské zeminy a dále byly použity výřezy z cihly plné typu klinker. ...
 • Dynamické analýza štíhlé mostní konstrukce s ohledem na působení větru 

  Prokop, Filip
  Tato práce je zaměřena na problematiku dynamických účinků s ohledem na působení větru na štíhlou mostní konstrukci, konkrétně variantou přemostění řeky visutou lávkou pro pěší a cyklisty. Pozornost je věnována na nalezení ...
 • Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně 

  Coufalíková, Iva
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou ...
 • Stavebně technologický projekt Trutnovského divadla 

  Blažková, Eva
  Předmět diplomové práce je stavebně technologický projekt Trutnovského divadla. Jedná se o novostavbu. Technologický předpis je zpracován pro monolitický strop.
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Janoušek, Vít
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 24 m, délce 63 m a výšce skladebné konzoly 8,7 m. V hale jsou dva mostové jeřáby, jeden o nosnosti 50 t a druhý o nosnosti 32 t. ...
 • Zastřešení autobusové stanice 

  Roušar, Martin
  Náplní diplomové práce je navrhnout nosnou konstrukci zastřešení autobusové stanice v lokalitě města Vysoké Mýto. Konstrukce je navržena z oceli S355. Jedná se o zastřešení dvou nástupištních ostrůvků. V diplomové práci ...
 • Stavebně technologického řešení Vzdělávacího komplexu v Brně 

  Blažek, David
  V této diplomové práci je řešeno provedení hrubé stavby u novostavby výukového komplexu FEKT VUT v Brně. Jedná se o provedení zemních prací, hlubinné zakládání pilotami, monolitických konstrukcí a izolaci stavby pro další ...
 • Analýza vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla 

  Bártů, Dominik
  Tato práce se zabývá analýzou vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla. Pro získání ceny nabídkové a poptávkové byly sestaveny položkové rozpočty na základě PD a cenové kalkulace ...
 • Způsoby řízení developerských projektů 

  Samek, David
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení souvisejících pojmů z oblasti developerské činnosti. V praktické části potom analyzuje developerskou činnost společnosti Lettenmayer & Partner
 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí 

  Kovalčíková, Hana
  Tato práce se věnuje problematice trvanlivosti betonu, která se v posledních letech staví do popředí zájmu celosvětových vědeckých pracovišť. O odolnosti železobetonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, skrz ...
 • Studie variant odkanalizování vybrané obce 

  Marková, Lada
  Předmětem diplomové práce je studie variant odkanalizování obce Nezamyslice gravitační, tlakovou a podtlakovou kanalizací. Navržená variantní řešení jsou následně technicko-ekonomicky posouzena.
 • Stavebně technologický projekt novostavby pavilonu Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně 

  Gwoździová, Joanna
  Předmětem této práce je stavebně-technologický projekt Novostavby Studijního a informačního střediska Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. Stavba nabídne studentům moderní zázemí pro studium. V SIS se budou nacházet ...
 • Stavebně technologický projekt kulturního domu 

  Bittmannová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu kulturního domu Žabčice. Obsahuje projekt zařízení staveniště, technologický předpis pro podlahové konstrukce, střešní plášť ploché střechy a opláštění ...
 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
 • Dimenzování konstrukcí vozovek pomocí programu ALIZE 

  Kašný, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou napětí a přetvoření zatěžované konstrukce vozovky. Porovnáním dimenzování pomocí programu LayEps a Alize a seznámení jednotlivých modulů tohoto programu.