Show simple item record

Spectrophotometry of natural drugs - secondary metabolites of plants

dc.contributor.advisorProvazník, Ivocs
dc.contributor.authorHořavová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:17Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:17Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOŘAVOVÁ, L. Spektrofotometrie přírodních látek – sekundárních metabolitů rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65472cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26154
dc.description.abstractRostliny jsou významným zdrojem sekundárních metabolitů jako látek, které mají příznivý biologický vliv na zdravotní stav člověka a mají v současné moderní medicíně nezastupitelné místo. Mohou působit jak v prevenci, tak i v terapii civilizačních chorob. Z hlediska obsahových látek se do popředí zájmu dostávají látky fenolové povahy, zejména polyfenoly, kterým byla věnována řada přehledových prací vzhledem k jejich širokému rozšíření a vysoké koncentraci v rostlinách. Rovněž představují významnou část látek s redukčními účinky přítomných v lidské stravě a důležitou roli mají i pro samotné rostliny. V současné době se mnoho laboratoří věnuje farmaceutickému a biologickému testování rostlin. Jednotlivé polyfenoly jsou v rostlinných matricích stanovovány především pomocí chromatografie, elektromigračních metod, hmotností spektrometrie a nukleární magnetické rezonanci. Cenné informace o obsahu polyfenolů v rostlinném extraktu lze získat i pomocí spektrofotometrických metod. Předmětem této práce je poskytnout informace, charakterizaci a srovnání konvenčních i moderních postupů pro stanovení přírodních látek – polyfenolů pomocí spektrálních technik.cs
dc.description.abstractPlants are an important source of secondary metabolites, such as substances that have a beneficial biological effect on the health of humans and they are irreplaceable in the modern medicine. They may operate in prevention and in the treatment of civilization diseases. In terms of content substances, the phenolic come to fore, especially polyphenols, which have been related to a number of overview studies due to their wide distribution and high concentration in plants. They also represent an important part of substances with redox effects present in the human diet and have an important role for the plant itself. Currently, many laboratories are dedicated to pharmaceutical and biological testing of plants. Individual polyphenols in plant matrices are determined primarily by chromatography, electrophoresis methods, mass spectrometry and nuclear magnetic resonance. Valuable information on the content of polyphenols in plant extract can be obtained also by using spectrophotometric methods. The subject of this thesis is to provide information, characterization and comparison of conventional and modern techniques for the determination of natural substances – phenolic compounds using spectral techniques.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSekundární metabolity rostlincs
dc.subjectpolyfenolové sloučeninycs
dc.subjectspektrofotometrické metodycs
dc.subjectSecondary metabolites of plantsen
dc.subjectphenolic compoundsen
dc.subjectspectrophotometric methodsen
dc.titleSpektrofotometrie přírodních látek – sekundárních metabolitů rostlincs
dc.title.alternativeSpectrophotometry of natural drugs - secondary metabolites of plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:24cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65472en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:23:16en
sync.item.modts2020.03.31 01:18:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMasařík, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. položil otázku: Jak byla získána data? RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. položil otázku: Proč jste data prokládala přímkou? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record