Poslední příspěvky

 • Interakce hyaluronanu a cetrimidu 

  Adamcová, Zuzana
  Interakce mezi hyaluronanem a kationaktivním Cetrimidem byly studovány pomocí fluorescenční spektrometrie a turbidimetrie v prostředí modelového fyziologického roztoku (0,15 M NaCl) a ve vodě. Výsledky měření ve vodě ukázaly ...
 • Stanovení vybraných nutričních parametrů v ovoci rostlinného rodu Ribes 

  Ledvina, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zástupci drobného ovoce rostlinného rodu Ribes L. – rybízem, angreštem a jostou. Teoretická část uvádí historii a původ pěstování těchto zástupců, základní botanický popis jednotlivých druhů ...
 • Využití Deep-UV-LED pro studium fotokatalytické aktivity 

  Knobová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu světloemitujících diodových zdrojů UV záření na fotokatalytickou aktivitu oxidu titaničitého. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a výrobou a shrnuje dosavadní poznatky. ...
 • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

  Sehnal, Tomáš
  Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...
 • Probiotické bakterie mléčného kvašení v potravinových výrobcích 

  Sásková, Denisa
  K identifikaci probiotických mikroorganismů jsou v potravinářství využívány molekulárně genetické metody, které jsou založeny na analýze DNA. Příkladem těchto metod je polymerázová řetězová reakce, při které dochází k ...
 • Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě 

  Marek, Jiří
  Práce je zaměřena na aktuální téma vzniku nového energetického systému na bázi vodíku označovaném jako Vodíkové hospodářství a blíže se zabývá oblastí skladování vodíku, jakožto jednoho z hlavních důvodů bránících ve ...
 • Marketingový průzkum kosmetických přípravků pro zvířata 

  Bartoňová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem trhu s kosmetickými přípravky pro zvířata. V praktické části této práce byl proveden samotný průzkum trhu. Pro tento účel byl vypracován dotazník, který byl rozeslán mezi ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...
 • Produkce vodíku s využitím bakterií rodu Clostridium 

  Filová, Dagmar
  Bakalárska práca sa zaoberá produkciou vodíka baktériami rodu Clostridium – konkrétne C. butyricum a C. tyrobutyricum. V teoretickej časti sú rozobrané spôsoby výroby vodíka, rozdelené na biologické a nebiologické metódy. ...
 • Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice 

  Drápal, Stanislav
  Tématem bakalářské práce jsou Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice. V této bakalářské práci bylo čerpáno z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V ...
 • Zajištění bezpečnosti osob v budovách určených pro konání veletrhů 

  Pečánka, Jiří
  Tato práce má za cíl prostudovat opatření, zajišťující bezpečnost osob v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím. Konkrétně pak v objektech jmenovaných v zákoně č. 133/1985 Sb. §4 odst. 2h. Porovnat stávající stav v ...
 • Optimalizace betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných druhotných surovin 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem, přípravou a optimalizací betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných sekundárních surovin – vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Jako aktivátor byl použit hydroxid sodný, ...
 • Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem 

  Chlumská, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích nízkomolekulární (110-130 kDa) kyseliny hyaluronové (HA) s protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. Ke zkoumání těchto interakcí byly použity ...
 • Vliv kameniva na vlastnosti vysokohodnotných betonů. 

  Bezděk, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu jednotlivých kameniv na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů. U vzorků byly sledovány pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku po 1, 7 a 28 dnech. Dále byl sledován ...
 • Charakterizace vlastností nápojů s nízkým obsahem alkoholu spektroskopickými metodami 

  Fajtl, Zdeněk
  V práci se věnuje pozornost problematice termooxidační stability míchaných nápojů s nízkým obsahem alkoholu typu Radler. V teoretické části práce popisuje základní postupy při výrobě piva a míchaných nápojů na bázi piva ...
 • Toxicita odpadních vod. 

  Urminská, Barbora
  Bakalárska práca sa formou literárnej rešerše zameriava na problematiku stanovenia toxicity odpadových vôd a zároveň popisuje základné legislatívne požiadavky vzťahujúce sa k danej problematike. Nakoľko negatívne účinky ...
 • Stanovení léčiv v kalech z čistíren odpadních vod 

  Hájek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení léčiv v čistírenských kalech. Stanovovány byly látky erythromycin a clarithromycin ze skupiny makrolidových antibiotik a ibuprofen, naproxen a diklofenak ze skupiny ...
 • Syntéza minerálních olejů oligomerací 1-alkenů 

  Porubský, Tomáš
  Teoretická časť predstavuje zhrnutie doterajších informácii a postupov pri oligomerizácii 1 alkénov s návrhom nového spôsobu prípravy prostredníctvom živej polymerizácie riadenej nitroxylovým radikálom. V experimentálnej ...
 • Samonivelační podlahy na bázi druhotných surovin 

  Darakevová, Michaela
  Práce se zabývá využitím druhotných surovin v samonivelačních podlahových systémech, kdy jako druhotné suroviny zde vystupují především klasické popílky, kotelní struska (škvára) a energosádrovec z odsíření spalin. Práce ...
 • Porovnání analytických metod pro stanovení antioxidační aktivity potravin 

  Křenová, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou přírodních a syntetických antioxidantů a jejich působením na volné radikály. Přírodní antioxidanty přijímáme většinou jako součásti složitých směsí, a proto se snažíme ...

Zobrazit další