Now showing items 1-20 of 60

 • Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice 

  Drápal, Stanislav
  Tématem bakalářské práce jsou Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice. V této bakalářské práci bylo čerpáno z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V ...
 • Využití mikroorganismů na odbourávání lipidů 

  Vaňásek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na studium komerčních přípravků, které se používají při odbourávání tuků z odpadní vody. Tyto přípravky obsahují mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část popisuje lipidy, lipázy, ...
 • Stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích 

  Hornáková, Miroslava
  Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat a kvantifikovat aromatické látky ve vzorcích tavených sýrových analogů vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Analogy tavených sýrů jsou výrobky, ve kterých je nahrazena ...
 • Využití Deep-UV-LED pro studium fotokatalytické aktivity 

  Knobová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu světloemitujících diodových zdrojů UV záření na fotokatalytickou aktivitu oxidu titaničitého. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a výrobou a shrnuje dosavadní poznatky. ...
 • Možnosti využití tuhých zbytků z fluidního spalování pro přípravu směsných portlandských cementů 

  Beranová, Denisa
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia tuhých zbytkov z fluidného spaľovania uhlia – lôžkových a filtrových popolčekov – pri výrobe zmesných portlandských cementov. Skúmaných bolo celkovo šesť popolčekov, tri ...
 • Využití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému 

  Pavlovičová, Adriána
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím mechů a lišejníků jako rostlinných bioindikátorů k hodnocení znečištění životního prostředí kovy. Definuje zdroje kovů v životním prostředí, popisuje morfologii jednotlivých ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Elektrolytické vlastnosti roztoků hyaluronanu 

  Suchá, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá studiem elektrolytických vlastností roztoků kyseliny hyaluronové. Při výzkumu bylo použito těchto metod: měření vodivosti, acidobazické a konduktometrické titrace a UV-VIS spektrofotometrie. ...
 • Studium elektrických a dielektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

  Miklíková, Zdeňka
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti aktivní vrstvy ...
 • Studium fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého fluorescenční spektroskopií 

  Blašková, Martina
  Táto práca sa zaoberá princípmi a metodikou hodnotenia fotokatalytickej aktivity oxidu titaničitého pomocou fluorescenčnej detekcie kyseliny hydroxytereftalovej a zhodnotením využitia tejto metódy vo vsádkových reaktoroch. ...
 • Kompozity na bázi přírodních vláken 

  Hahn, Filip
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá aktuálním stavem výzkumu na poli kompozitních materiálů na bázi přírodních vláken a polymerních matric, a výrobními metodami kompozitních materiálů. Experimentální ...
 • Vliv kameniva na vlastnosti vysokohodnotných betonů. 

  Bezděk, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu jednotlivých kameniv na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů. U vzorků byly sledovány pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku po 1, 7 a 28 dnech. Dále byl sledován ...
 • Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě 

  Marek, Jiří
  Práce je zaměřena na aktuální téma vzniku nového energetického systému na bázi vodíku označovaném jako Vodíkové hospodářství a blíže se zabývá oblastí skladování vodíku, jakožto jednoho z hlavních důvodů bránících ve ...
 • Produkce vodíku s využitím bakterií rodu Clostridium 

  Filová, Dagmar
  Bakalárska práca sa zaoberá produkciou vodíka baktériami rodu Clostridium – konkrétne C. butyricum a C. tyrobutyricum. V teoretickej časti sú rozobrané spôsoby výroby vodíka, rozdelené na biologické a nebiologické metódy. ...
 • Samonivelační podlahy na bázi druhotných surovin 

  Darakevová, Michaela
  Práce se zabývá využitím druhotných surovin v samonivelačních podlahových systémech, kdy jako druhotné suroviny zde vystupují především klasické popílky, kotelní struska (škvára) a energosádrovec z odsíření spalin. Práce ...
 • Charakterizace mléčných cereálních výrobků s ovocnou složkou určených pro dětskou výživu 

  Pražáková, Jana
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací mléčných cereálních výrobků určených pro dětskou výživu. Teoretická část se zaměřuje na morfologii obilného zrna, dále na druhy fortifikace, na přehled přídavných složek ...
 • Charakterizace vlastností nápojů s nízkým obsahem alkoholu spektroskopickými metodami 

  Fajtl, Zdeněk
  V práci se věnuje pozornost problematice termooxidační stability míchaných nápojů s nízkým obsahem alkoholu typu Radler. V teoretické části práce popisuje základní postupy při výrobě piva a míchaných nápojů na bázi piva ...
 • Toxicita odpadních vod. 

  Urminská, Barbora
  Bakalárska práca sa formou literárnej rešerše zameriava na problematiku stanovenia toxicity odpadových vôd a zároveň popisuje základné legislatívne požiadavky vzťahujúce sa k danej problematike. Nakoľko negatívne účinky ...
 • Korozní ochrana hořčíkových slitin 

  Minda, Jozef
  Práce se zabývá alternativním postupem povrchové úpravy běžných hořčíkových slitin AZ31 a AZ91 povlakovaním vrstvou fluoridů. Byla provedena syntéza vrstev fluoridů v tavenině NaBF4, přičemž se sledovali vlastnosti povlaku ...
 • Srovnání vybraných nutričních parametrů plodů méně známého drobného ovoce 

  Kaniová, Lenka
  Práce se zabývá chemickou analýzou plodů a šťáv vybraných odrůd moruší ( Morus) a černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika moruše a černého bezu, včetně původu, historie a ...